Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/1041
Назва: Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств (на прикладі господарств Тернопільської області)
Інші назви: Organization of business accounting in conditions of restructuring of agricultural enterprises (on an example of farms of Ternopil region)
Автори: Бруханський, Руслан Феоктистович
Brukhanskyi, Ruslan Feoktystovych
Ключові слова: сільськогосподарське підприємство
agricultural enterprise
реструктуризація
restructuring
земельно-майнова власність
landed-material property
облік статутних внесків
record-keeping of assessed contributions
оренда
lease
дивіденди
dividends
облік розрахунків з власниками
record-keeping of settling accounts with the proprietors
Дата публікації: 2000
Бібліографічний опис: Бруханський, Руслан Феоктистович Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств (на прикладі господарств Тернопільської області) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Руслан Феоктистович Бруханський.– Тернопіль: ТАНГ, 2000.– 207 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Бруханський Р.Ф. Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств (на прикладі господарств Тернопільської області). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04. – “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 2000. У дисертаційному дослідженні обґрунтовано теоретичну основу і практичну значимість процесу реструктуризації сільськогосподарських підприємств, проаналізовано базові принципи трансформації системи бухгалтерського обліку в реформованих господарствах. Земельну власність сільськогосподарських підприємств запропоновано розглядати в якості внеску до статутного капіталу і відображати в обліку на спеціальному синтетичному рахунку. Розроблено регістр аналітичного обліку персональних внесків учасників (засновників) сільськогосподарського підприємства та розрахунків з власниками. Обґрунтовано особливості сільськогосподарської оренди, уточнено базу розподілу та методику нарахування дивідендів у реструктуризованих сільськогосподарських підприємствах. Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, реструктуризація, земельно-майнова власність, облік статутних внесків, оренда, дивіденди, облік розрахунків з власниками. ANNOTATION R.F. Brukhanskyy. Organization of business accounting in conditions of restructuring of agricultural enterprises (on an example of farms of Ternopil region). - Manuscript. Thesis for getting of academic degree of the candidate of economic sciences for specialty 08.06.04 – Business accounting, analysis and audit. Ternopil Academy of National Economy. Ternopil, 2000. In the thesis research the theoretical footing and practical significance of the process of restructuring of the agricultural enterprises is improved, the base principles of transformation of business accounting in the reformed farms are analysed. The landed property of the agricultural is offered to consider as the assessed contribution to the charter capital and to show in the record-keeping on the special synthetic account. The register of analytical accounting of the personal contributions of the participants (founders) of the agricultural enterprise and settling accounts with the proprietors is developed. The specifciity is studied and the technique of registration mapping of the of the co-owner exit procedure from staff of agricultural enterprise is specified. The features of the agricultural lease utilization of the landed property, divided into shares are proved. The specificity of the basic models of dividends policy of the enterprise is studied, base of distribution and dividends charge technique at the restructured agricultural enterprises is specified. Key words: agricultural enterprise, restructuring, landed-material property, record-keeping of assessed contributions, lease, dividends, record-keeping of settling accounts with the proprietors.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1041
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дисертація_КЕН_Бруханський_2000.pdf1.77 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.