Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/12698
Назва: Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету
Інші назви: Diagnostical Direction of Epitomizing the Activity of Psychological Service of University
Автори: Фурман, Анатолій В.
Надвинична, Тетяна
Furman, Anatoliy V.
Nadvynychna, Tetiana
Ключові слова: національна освіта
ВНЗ
студентство
особистість
психологічна служба
психодіагностика теоретична і практична
психологічний діагноз
індивідуально-психологічні особливості
тестування
психологічне оцінювання
психодіагностична технологія
психологічний прогноз
особистісна адаптованість
неадаптованість
дезадаптованість
класифікація показників
стенайнова шкала
соціометрія
соціометрична процедура
соціограма
коефіцієнт згуртованості
статистика
психодіагностична картина
психоформи неадаптованої поведінки
психокорекція
ціннісно-орієнтаційний портрет особистості
модель ефективного студента
соціально-психологічний паспорт (портрет) групи
national education
higher educational institution
students
personality
psychological service
psycho-diagnostics theoretical and practical
psychological diagnosis
individual-psychological features
testing
psychological evaluation
psycho-diagnostic technology
psychological prognosis
personal adaptation
non-adaptation
des-adaptation
classification ofindicators
stanayn scale
sociometry
sociometrical procedure
sociogram
coefficient of cohesion
statistics
psycho-diagnostic picture
psycho-forms of non-adapted behaviour
psycho-correction
value-oriented profile of a personality
model of efficient student
social-psychological passport (portrait) of grout
Дата публікації: 2014
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Фурман, А. В. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету [Текст] / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. - 2014. - № 3. - С. 69-101.
Короткий огляд (реферат): Прикладне дослідження продовжує раніше розпочате авторами наукове пошукування щодо якісно ґрунтовнішого узмістовлення і системної оптимізації діяльності психологічної служби сучасного ВНЗ. Зокрема, деталізуючи й поглиблюючи нещодавно презентовану оргтехнологічну модель функціонування ПСУ, різнобічно розглянуто один із першочергових напрямів діяльності названої служби - психодіагностичний, котрий в авторському досвіді миследіяння отримує інноваційне наповнення, органічно поєднуючи теоретизування і практикування у їх різних формовиявах - феноменології і статистики, оргтехнології і засобів, мислесхем і методик, алгоритмів і процедур діагностування. У підсумку упродовж 2013/2014 навчального року зреалізована програма широкомасштабного психодіагностичного обстеження (2000 студентів 1-4 курсів восьми факультетів ТНЕУ), що дало змогу з’ясувати рівні та особливості перебігу особистісної адаптованості студентів, визначити ступінь згуртованості академічних осередків і створити загальну картину внутрішньогрупових стосунків у кожному студентському колективі та чітко окреслити місце в ньому конкретної особи. Водночас запропонована структурно- функціональна схема психосоціального портрета студентської групи, що уможливлює не лише деталізований аналіз статусних і рольових позицій її членів, а й у перспективі має стати підґрунтям як для розробки практико зорієнтованої освітологічної моделі ефективного студента, так і для проведення низки психоконсультаційних, психокорекційних, психотренінтових та інших заходів задля оптимізації самоактуалізаційното шляху розвитку особистості майбутнього професіонала. Applied research continues the scientific study concerning the quality, more detailed epitomizing and system optimization of the activity of psychological service of modern higher educational institution. In particular, detailing and deepening recently presented org-technological model of PSU functioning, one of the priority directions of the PSU activity - psycho-diagnostical, which acquired in the author’s experience of though-activity innovative content, organically combining theorization and practicing in its different forms - phenomenology and statistics, org- technology and means, though-schemes and methods, algorithms and procedures of diagnostics, has been comprehensively analyzed. As a result during 2013/2014 academic year the program of wide-scaled psycho-diagnostical examination (2000 students of 1-4 years of 8 faculties of TNEU) has been implemented, which allowed realizing the stages and peculiarities of the process of personal adaptation of students, defining the grade of cohesion of academic centers and creating the general picture of inner-group relations in every student team and outline the place of each person there. At the same time, the structural-functional scheme of psycho-social portrait of student group has been offered, which made possible not only the detailed analysis of status and role positions of its members, but in the perspective has to become the basis of working out practically-oriented educational model of efficient student, and conduction a number of psycho-consultation, psycho-correction, psycho-training and other arrangements for optimization the self-actualization way of the development of personal future of a professional.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12698
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2014. - № 3 (57)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Фурман А..pdf1.16 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.