Український журнал прикладної економіки Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Logo

«Український журнал прикладної економіки / Ukrainian Journal of Applied Economics» містить статті теоретичного та прикладного характеру з актуальних питань теорії макроекономіки та мікроекономіки, державного регулювання економіки, проблем у сфері міжнародної економіки, державних фінансів, фіскальної і монетарної політики, державного адміністрування і фінансового менеджменту, банківської справи, економіки, обліку і аудиту тощо.

ISSN 2415-8453 (Print)
ISSN 2518-1742 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №21919-11819Р від 22.01.2016 року

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 р. № 1222 внесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук

© Тернопільський національний економічний університет, 2016-2017
© «Український журнал прикладної економіки», 2016-2017

Перегляд