Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/1791
Назва: Теоретико-методологічні засади обліку і контролю витрат та доходів підприємств
Інші назви: Theoretical and methodological essentials for an enterprise’s expenses and revenues accounting & control
Автори: Дерій, Василь Антонович
Deriy, Vasyl Antonovych
Ключові слова: теорія
theory
методологія
methodology
облік
accounting
контроль
control
витрати
expenses
доходи
revenues
підприємства
enterprises
Дата публікації: 2012
Бібліографічний опис: Дерій, Василь Антонович. Теоретико-методологічні засади обліку і контролю витрат та доходів підприємств [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Василь Антонович Дерій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 471 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Дерій В. А. Теоретико-методологічні засади обліку і контролю витрат та доходів підприємств. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіль, 2012. Викладено результати дослідження теоретико-методологічних засад обліку і контролю витрат та доходів підприємств і розроблено практичні рекомендації щодо їхнього удосконалення у сільськогосподарських підприємствах. Дослідження проведено на основі системного підходу, який передбачає 3 вектори: дослідницький; предметний; функціональний. Запропоновано розширити склад принципів обліку витрат та доходів підприємств за рахунок двох: цільової спрямованості витрат і адресності доходів, витрат. Розроблено періодизацію розвитку форм обліку Україні. Розкрито проблеми обліку та контролю витрат, доходів підприємств і вказано напрямки комплексного їхнього розв’язання. Запропоновано вдосконалити структуру Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкцію до застосування цього плану в частині витрат, доходів. Визначено критерії прогнозу результативності запровадження зарубіжних методів у вітчизняну систему обліку. Сформульовано концептуальні положення щодо місця і ролі обліку та аудиту в глобалізованому світі. Встановлено інструменти обліку та контролю витрат, доходів підприємств. Здійснено класифікацію функцій обліку та економічного контролю витрат і доходів підприємств. Доповнено існуючі аспекти трактування контролю новими. Проведено класифікацію видів, форм та типів економічного контролю. Доведено, що контроль за витратами на виробництво може проводитись за сімома варіантами. Запропоновано контроль за адміністративними витратами здійснювати за групами і напрямками цих витрат. Рекомендовано підприємствам вести “Журнал щоденного контролю за реалізацією продукції та її оплатою”. Ключові слова: теорія, методологія, облік, контроль, витрати, доходи, підприємства. ANNOTATION Deriy V.A. Theoretical and methodological essentials for an enterprise’s expenses and revenues accounting & control. – On rights of a manuscript. The thesis to obtain the scientific degree of Doctor of Economics in specialty 08.00.09 - Accounting, Analysis and Audit (according to the types of economic activities). – Ternopil National Economic University Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, Ternopil, 2012. The thesis deals with the comprehensive research of theoretical and methodological essentials of an enterprise’s expenses and revenues accounting and control. There were also elaborated the practical recommendations concerning their improvement at agricultural enterprises. The research was carried out using a systematic approach, which involves three vectors: research; subject; functional. The author proposed to expand the expenditures and revenues accounting principles at the expense of the following: aiming of expenditures and revenues and costs. There was also designed a periodic scheme for the development of accounting forms in Ukraine. The author disclosed the problems of expenses and revenues accounting and control, and the directions of their integrated solution were offered. It was proposed to improve the structure of the Plan of Accounts for assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations, Instructions for use of the plan in terms of expenses and revenues. The criteria for efficiency forecast of implementation of foreign methods in the national system of accounting were defined. The conceptual principles of the role of accounting and auditing in a globalized world were determined. The instruments of an enterprise’s expenses and revenues accounting and control were identified as well as the classification of functions of accounting and economical control of an enterprise’s expenses and revenues was made. The new aspects of control interpretation were added. The classification of content and types of economical control was developed. The author proved that the production expense control can be carried out in seven ways. It was proposed to accomplish the control of administrative expenses according to groups and directions of the expenditures. It was recommended to fill in “Daily register of control over sales and payments”. Key words: theory, methodology, accounting, control, expenses, revenues, enterprises.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1791
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis.pdf7.06 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.