Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/1796
Назва: Фінансові дисбаланси світової економіки в умовах асиметрій глобального розвитку
Інші назви: Financial imbalances in the world economy in terms of global development asymmetries
Автори: Кравчук, Наталія Ярославівна
Kravchuk, Nataliya Yaroslavivna
Ключові слова: глобальний розвиток
global development
світова економіка
world economy
асиметрії глобального розвитку
global development asymmetry
платіжні дисбаланси
payment imbalances
адаптаційний синдром
adaptation syndrome
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Кравчук, Наталія Ярославівна. Фінансові дисбаланси світової економіки в умовах асиметрій глобального розвитку [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Наталія Ярославівна Кравчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 539 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Кравчук Н.Я. Фінансові дисбаланси світової економіки в умовах асиметрій глобального розвитку. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціаль¬ності 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. - Тернопіль¬ський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2014. У дисертаційній роботі науково обгрунтовано економічну природу нерівноваги як імперативу глобального розвитку, розкрито сутність асиметрій і дисбалансів як форм прояву нерівноважного глобального розвитку, запропоновано авторський підхід щодо концептуальної ідентифікації глобальних фінансових дисбалансів. Розроблено методо¬логічний інструментарій дослідження асиметрій і дисбалансів глобального розвитку, обгрунтовано загальнометодологічні підвалини їхньої функціональної детермінованості й запропоновано концептуально-логічну схему їх аналізу у нерозривному зв'язку і причинно-наслідковій обумовленості. Розкрито форми прояву та асиметричні ефекти глобальних фінансових дисбалансів. Висвітлено особливості структурного нагромадження диспропорцій у світовій валютній системі та їх вплив на поглиблення глобальних платіжних дисбалансів; сформульовано теоретичні концепти та узагальнено системні детермінанти генерування глобальних фіс¬кальних розривів і дисбалансів в умовах асиметричності геоекономічного простору; висвітлено просторові, функціональні, інституційні та геополітичні ефекти дисбалансу у співвідношенні «заощадження - інвестиції» і виявлено новітні тенденції у розвитку світової боргової економіки. Окреслено стратегічні вектори фінансової реструктуризації в умовах просторово-часових асиметрій глобального розвитку; обгрунтовано шляхи реформування світової ва¬лютної системи у контексті вибору інваріантів глобальної фінансової стабільності; розкрито інституційні засади реструктуризації геофінансового простору та можливості його адаптації до умов нершноважного глобального розвитку. Узагальнено системні детермінанти струк-турного накопичення фінансових дисбалансів в Україні та їх асиметричні ефекти; визна¬чено концептуальні засади стратегії адаптації економіки України до нерівноважного гео¬фінансового простору. Ключові слова: глобальний розвиток, світова економіка, асиметрії глобального розвитку, платіжні дисбаланси, дисбаланс заощаджень та інвестицій, глобальні фінансові дисбаланси, глобальні фіскальні розриви, реконфігурація геофінансового простору, фінансова реструктуризація, адаптаційний синдром. ANNOTATION Kravchuk N.Y. Financial imbalances in the world economy in terms of global development asymmetries. - Manuscript. Dissertation for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.02 -World Economy and World Economic Relations. - Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2014. This research explores how the economic nature of imbalance as a global develop-ment imperative has been scientifically based and how the nature of asymmetries and imbalances as forms of non-equilibrium global development have been developed. The author's approach to the conceptual identification of global financial imbalances is intro¬duced as well. Additionally, methodological tools for the study of global development asymmetries and imbalances have been developed based on general methodological foundations of their functional determinacy, and a conceptual and logical scheme of their analysis in inextricable connection and cause-effect dependence has been suggested. Forms and asymmetric effects of global financial imbalances have been shown. The peculiarities of structural accumulations of imbalances in the global monetary system and their influence on the exacerbation of global payment imbalances have been elucidated. Theoretical concepts have been conceived, and the systematic determinants of global fiscal abruption and imbalances generation in terms of geo-economic area asymmetry have been formulated. Space, functional, institutional and geo-political effects of imbalance in the ratio "savings - investments" have been eliminated and new tendencies in the world debt economy have been discovered. Strategic vectors of financial restructuring in terms of spati-temporal global development asymmetries have been outlined, the ways of global monetary system restructuring in the context of global financial balance invariant choice have been based, and the institutional principles of the geo-financial space restructuring and the possibilities of its adaptation to the conditions of non-equilibrium global development have been shown. Systematic determinants of the structural accumulation of financial imbalance in Ukraine and their asymmetric effects have been generalized, and the conceptual principles of adaptation strategy of Ukraine's economy to the non-equilibrium geo-financial space have been determined. Key words: global development, world economy, global development asymmetry, payment imbalances, savings and investments imbalance, global financial imbalances, global fiscal abruptions, reconfiguration of the geo-financial space, financial restructuring, adaptation syndrome.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1796
Розташовується у зібраннях:ДисертаціїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.