Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/18037
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorРудницька, Олена-
dc.contributor.authorRudnyzka, Olena-
dc.date.accessioned2017-03-29T13:25:35Z-
dc.date.available2017-03-29T13:25:35Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationРудницька, О. Управлінський облік товарних запасів у місцях зберігання на торговельних підприємствах [Текст] / Олена Рудницька // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 3. - С. 45-57.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18037-
dc.description.abstractВступ. У процесі прийняття управлінських рішень актуальними питаннями є вирішення проблем налагодження системи управлінського обліку товарів у місцях зберігання. У зв’язку з цим потребує вдосконалення класифікація товарних запасів, детальне розкриття принципів складського господарства, методів ідентифікації товарів на складі, статей витрат на утримання складів, методів управлінського обліку товарів у місцях зберігання торговельних підприємств. Методи. Для досягнення поставленої у статті мети використано такі методи: діалектичного пізнання – в процесі дослідження суті товарних запасів; спостереження, порівняння, вивчення господарських процесів – при зборі фактичних даних бухгалтерського обліку запасів та їх інтерпретації; групування та логічного аналізу в процесі визначення класифікаційних ознак запасів та номенклатури статей витрат на їх зберігання на складах. Використано абстрактно-логічний метод – при визначенні послідовності етапів, проведення управлінського обліку товарних запасів. Результати. Розглянуто сутність товарних запасів, як важливого об’єкту управлінського обліку. Уточнено класифікацію товарних запасів торговельних підприємств, що має важливе значення для планування, аналізу, контролю, логістики та в цілому управління товарними запасами. Висвітлено різні типи і види складських систем, які залежать від умов зберігання товарів, характеру праці тощо. Розглядаються принципи функціонування складського господарства. Розкрито сутність методів ідентифікації товарів на складі: індивідуального кодування; штрих-кодування; радіочастотного кодування; що є необхідним інструментом обліку товарних запасів на складі торгівельних підприємств у процесах їх приймання та наступного руху. Розглядаються недоліки і переваги системи радіочастотної ідентифікації. Запропоновано статті витрат на утримання складів і зберігання товарів на підприємствах торгівлі. Розглянуто завдання і етапи проведення управлінського обліку товарних запасів. Особлива увага приділена методам управлінського обліку товарів у місцях їх зберігання. Перспективи. Використання системної моделі управління товарними запасами і застосування АВС-аналізу дозволить оптимізувати господарські процеси та організаційну структуру на фоні виконання розробленої стратегії відповідно до потреб споживачів, враховуючи можливості торговельних підприємств. Introduction. Urgent issues in the process of decision making are solving the problems of establishing the system of management accounting of goods in storage. In this connection the need of improving the classification inventory detailed disclosure principles of warehousing, methods of identification of goods in stock, spending on the content, methods of management accounting of goods in storage of commercial enterprises. Methods. The following methods are used to achieve this purpose in the article: dialectical cognition – in the process of research the essentially commodity reserves; observation, comparison, the study of business processes – in the collecting of the actual accounting data stocks and their interpretation; grouping and logical analysis in the process of determining the classification signs of stocks and the nomenclature articles of expenses on their storage in warehouses. The abstract and logical method is used in the determination of the sequence of stages, carrying out of management accounting of merchandise store. Results. The essence of inventory as an important object of management accounting is considered in the article. The classification of stock trading companies, which is important for planning, analysis,control, logistics and overall inventory management, is considered in the article. The various types and storage systems, depending on the conditions of storage of goods, the nature of work and so on are highlited in the article. The principles of operation of storage facilities are considered, compliance with which are important not only for the organization and management of inventory in the storage site, but also for the organization and maintenance of accounting. Some disadvantages and advantages of Radio Frequency Identification System are considered in the article. The article reveals the essence of methods of identification of goods in stock: individual coding; bar-coding; radio frequency coding; which is a necessary by tool keeping inventory in stock trading companies in the process of acceptance and the next movement. The expenditures of maintaining the warehouses and storage of goods in trade are proposed in the article. Tasks and stages of management accounting inventory are considered. Special attention is given to methods of management accounting products in the field of storage. Discussion. Using of the model system of inventory management and application of ABC analysis will optimize business processes and organizational structure to background for execution of developed strategies to meet the needs of consumers, given the possibility of trading enterprises.uk_UA
dc.publisherТернопільuk_UA
dc.subjectтоварні запасиuk_UA
dc.subjectпринципиuk_UA
dc.subjectкласифікаціяuk_UA
dc.subjectуправлінський облікuk_UA
dc.subjectметоди управлінського облікуuk_UA
dc.subjectстатті витратuk_UA
dc.subjectinventoryuk_UA
dc.subjectprinciplesuk_UA
dc.subjectclassificationuk_UA
dc.subjectmanagement accountinguk_UA
dc.subjectmanagement accounting methodsuk_UA
dc.subjectcost itemsuk_UA
dc.titleУправлінський облік товарних запасів у місцях зберігання на торговельних підприємствахuk_UA
dc.title.alternativeManagement accounting inventory in the location on commercial enterprisesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2016 рік Випуск 3

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Рудницька О..pdf266.82 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.