Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/2492
Назва: Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства
Інші назви: Anticrisis management as prerequisite for the efficiency increase of enterprise activity
Автори: Тимошенко, Оксана Валеріївна
Буцька, Ольга Юріївна
Сафарі, Фарідаі Хушвахтзод
Tymoshenk, o Oksana Valeriyivna
Butska, Olga Yuriyivna
Safari, Fariday Hushvahtzod
Ключові слова: антикризове управління
механізм антикризового управління
превентивне управління
реактивне управління
післякризове управління
кризові явища
anti-crisis management
mechanism of anti-crisis management
preventive management
reactive management
post-crisis management
crisis developments
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Тимошенко, О. В. Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства [Текст] / Оксана Валеріївна Тимошенко, Ольга Юріївна Буцька, Фарідаі Хушвахтзод Сафарі // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 187-192. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. У статті розкрито сутність антикризового управління підприємством та обґрунтовано підходи до формування механізму його реалізації з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Мета. Метою статті є розкриття ключових моментів, які характеризують антикризове управління як передумову підвищення ефективності діяльності підприємства. Метод (методологія). У роботі були застосовані загальнонаукові та спеціальні методи. Методологічною основою дослідження щодо визначення процесу антикризового управління підприємством є загальнонаукові методи. Результати. Розглянуто наукові підходи до визначення сутності антикризового управління, що дозволило сформулювати авторське тлумачення цього поняття. На основі аналізу та узагальнення фахових джерел з проблематики антикризового управління виокремлено й охарактеризовано основні структурні елементи антикризового фінансового управління підприємством: мету, завдання, об’єкт, суб’єкт. Вивчення основних складових антикризового управління та сучасного стану збиткових вітчизняних підприємств дозволило побудувати механізм антикризового управління в умовах трансформаційних процесів в Україні. Визначено залежність між типами управління підприємством та зміною кризового стану в економічному середовищі. Встановлено, що антикризове управління підприємством має здійснюватись поетапно та передбачати послідовність дій. Уточнено, що завдання антикризового фінансового управління підприємством повинні розкривати його зміст з огляду на превентивну, реактивну та післякризову складові. Обґрунтовано причини, що найбільш суттєво впливають на результативність управління ефективністю підприємства за загальними ознаками факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ. У висновках зазначено, що коректна оцінка ефективності механізму антикризового управління на підприємстві полягає у застосуванні комплексного підходу, який буде поєднувати аспекти різних механізмів антикризової стабілізації. Уточнено зміст та проблематику антикризового управління, запропоновано шляхи підвищення ефективності антикризового управління підприємством. Introduction. In the article the essence of anti-crisis management of company is revealed. The approaches to the modeling of mechanism of its fulfillment on the basis of factors of external and internal environment are grounded. Purpose. The goal of the article is to discover the key points that characterize the anti-crisis management as a prerequisite for the efficiency increase of the company activity. Method (methodology). General scientific and special methods are used in the article. The general scientific methods have become the methodological basis of the research in the field of determination the process of anti-crisis management of company. Results. Scientific approaches for defining the essence of crisis management have allowed to form authorial interpretation of the term. On the basis of the analysis and generalization of the literature sources concerning anti-crisis management, the main structural elements of financial anti-crisis business management of company are determined. The are the goal, task, object, subject. All these elements are highlighted and described. Determination of the main components of anti-crisis management and the current state of unprofitable domestic enterprises have allowed to build a mechanism of anti-crisis management in the conditions of transformation processes in Ukraine. The dependence between the types of business management of company and changes of deflationary state in the economic environment is determined. It has been grounded that anti-crisis management of company has to be implemented in phases and to anticipate sequence of procedures. The task of financial anti-crisis management must disclose its content in terms of preventive, reactive and post-crisis constituents. Reasons that significantly affect the results of efficient management of the company by common factors of internal and external environment are grounded. We have come to the conclusions that the correct assessment of the effectiveness of the mechanism of crisis management of the company is in the usage of the complex approach that will combine aspects of different mechanisms of anti-crisis stabilization. The content and problematics anti-crisis management are determined. The ways of effective improvement of anti-crisis management of company are suggested.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2492
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 2.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
28.pdf868.87 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.