Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/25313
Назва: КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
Інші назви: Konflikt interesów w działalności pośredników ubezpieczeniowych
Conflict of interests in the activities of insurance intermediaries
Автори: Klapkiv, Yuriy
Клапків, Юрій Михайлович
Клапкив, Юрий Михайлович
Ключові слова: страхові брокери, страхові посередники, конфлікт інтересів, аквізиція, кураж.
страховые брокеры, страховые посредники, конфликт интересов, аквизиция, кураж.
insurance brokers, insurance intermediaries, conflicts of interests, the acquisition, the courage.
Дата публікації: 2017
Видавництво: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»
Бібліографічний опис: Клапків Ю.М. Конфлікт інтересів у діяльності страхових посередників// Юрій Клапків/ Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка».- Випуск 2(8), 2017.- c. 171-176.
Короткий огляд (реферат): У статті розглядається конфлікт інтересів, що виникає в процесі діяльності страхового посередника. Зазначається, що страховий брокер є генератором конфлікту інтересів, зважаючи на специфіку фінансування його діяльності. Метою статті є аналіз можливих джерел конфлікту інтересів страхових посередників в процесі реалізації страхових послуг, обумовлений специфікою оплати діяльності страхових брокерів та страхових агентів. За результатами дослідження було відзначено, що страховий посередник є інститутом, що згладжує конфлікт інтересів та знаходить консенсус між страховою компанією та клієнтом. Конфлікт інтересів у діяльності страхового брокера в Україні вирішено лише на теоретичному рівні через заборону брокерам отримання аквізиційної винагороди. В практиці це лише ускладнює фінансування його діяльності та провокує до використання фінансових схем, серед яких ми виокремлюємо: застосовування подвійного посередництва, з метою отримання винагороди від страхової компанії через залежного або кептивного страхового агента, або через укладання договору консультування страховим брокером – страхової компанії. Відзначено, що країни ЄС, з метою мінімалізації негативних наслідків реалізації конфлікту інтересів у діяльності страхових брокерів, використовують прозорість та попереднє розкриття конфлікту інтересів стосовно клієнта. Нові правила спрямовані на регулювання діяльності фінансових посередників, оскільки їх відсутність, була однією з головних причин введення в оману клієнтів щодо змісту та ціни страхових послуг або наповнення та вартості страхового захисту відносно потреб клієнта. З’ясовано, що регулювання щодо страхових брокерів у ЄС, переміщує акцент на страховий захист, чесність та порядність по відношенню до клієнта і дотримання власне його найкращого інтересу, а отже, де-факто зобов’язує ставити інтереси клієнта понад власний бізнес інтерес. Подальший розвиток досліджень можливості для страхових агентів представляти інтереси декількох страховиків, дозволив б певною мірою нівелювати конфлікт інтересів у діяльності страхових мультиагентів та запровадити на українському ринку страхових послуг, іще одного страхового посередника.
Опис: The article discusses the conflicts of interest that arise in the course of activities of an insurance intermediary. It is noted that the insurance broker is the generator of a conflict of interest, given the specifics of funding activities. The purpose of this article is to analyze possible sources of conflict of interest of insurance intermediaries, in the process of implementation of insurance services, due to the specific charge of the activities of insurance brokers and insurance agents. In the result of the study it was noted that the insurance intermediary is an institution, smoothing the conflict of interests and finding consensus between the insurance company and the client. Conflict of interest in the activities of an insurance broker in Ukraine solved only on a theoretical level. Through the ban on brokers receiving Commission. In practice, this only complicates the financing of its activities and triggers to use financial schemes, among which we highlight: the use of dual mediation, with the aim of obtaining compensation from the insurance company for the dependent or captive insurance agent, or through the conclusion of the contract consulting insurance broker – insurance company. Noted that the EU, with the aim of minimizing adverse effects of the implementation of conflict of interest in the activities of insurance brokers use transparency and prior disclosure of conflict of interests in relation to the client. New rules aimed at regulating the activities of financial intermediaries, because their lack was one of the main reasons to mislead customers regarding the content and price of insurance services or filling and the cost of insurance coverage in relation to the client's needs. Definitely that the regulation of insurance brokers in the EU, focus is on insurance coverage, honesty and integrity towards the client and respect their own best interest, and therefore, de facto obligation to put the client's interests above their own business interests. Further development of research opportunities for insurance agents to represent several insurers, would to some extent neutralize the conflict of interests in activities of insurance multi agents and to introduce the Ukrainian market of insurance services of another insurance intermediary.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/25313
ISSN: 2313-8114
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
171-177Klapkiv.pdf467.12 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.