Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/3249
Назва: Глобалізація як рушійна сила економічного розвитку аграрної сфери України
Автори: Надвиничний, Сергій
Ключові слова: аграрна сфера
глобалізація
сільськогосподарська продукція
економічний розвиток
глобальна економіка
agriculture
globalization
agricultural production
economic development
global economy
Дата публікації: 2015
Видавництво: Економічна думка
Бібліографічний опис: Надвиничний, С. Глобалізація як рушійна сила економічного розвитку аграрної сфери України [Текст] / Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2015. - Вип. 20. - С. 54-60.
Короткий огляд (реферат): У статті обґрунтовано світові процеси глобалізації та відображено їх вплив на економічний розвиток національної аграрної сфери. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто сутність процесу глобалізації. Проаналізовано основні чинники розвитку сучасних процесів глобалізації оцінено сучасні структурні трансформації. У результаті дослідження було виокремлено переваги, які може використати аграрна сфера від світової глобалізації, акцентовано увагу на можливих загрозах. Відзначено істотний вплив на аграрну сферу науково-технічного прогресу, особливо наукові досягнення у розвитку біотехнологій, що істотно змінило структуру світового сільськогосподарського ринку. Показано вплив світової економічної кризи на товаровиробників аграрної продукції та доведено нагальність трансформації підходів до напрямів розвитку економіки та аграрної сфери у площині формування нової парадигми сталого зростаючого аграрного розвитку. Обґрунтовано роль лібералізації торгівлі сільськогосподарською продукцією у формуванні експортної політики держави та показано можливий негативний вплив на неї прийняття нового Податкового кодексу. Запропоновано стратегічні орієнтири економічного розвитку національної аграрної сфери в умовах глобалізації та шляхи мінімізації негативних наслідків глобалізації на національну аграрну сферу. Зокрема, слід приділити увагу удосконаленню механізму державного регулювання розвитку галузей аграрної сфери, захисту внутрішнього ринку від імпорту в рамках правил і норм СОТ та стимулювання експорту агропромислової продукції на світові ринки. The article proves the world processes of globalization and shows their impact on economic development of the national agrarian sector. Analyzing, systemizing and generalizing scientific works of many scientists, the article considers the essence of the process of globalization. The main factors of development of modern globalization processes evaluated modern structural transformation. In the result of the study highlighted the benefits that can use agricultural sector from world of globalization, the attention is focused on possible threats. Significant impact on the agricultural sector and scientific and technical progress, especially scientific achievements in the development of biotechnologies that have significantly changed the structure of world agricultural market. Shows the impact of the global economic crisis on producers of agricultural products and the necessity of transformation of approaches to directions of economic development of agrarian sphere and in the plane of formation of new paradigms for sustainable growing of agricultural development. The role of trade liberalization in agricultural products in the formation of the export policy of the state and shows a possible negative influence on her adoption of the new Tax law. The strategic benchmarks of the national economic development of the agrarian sector in the conditions of globalization and ways to minimize the negative effects of globalization on national agricultural sector. In particular, attention should be paid to improving the mechanism of state regulation of development of branches of agrarian sector, protecting the domestic market from imports within the rules and norms of the WTO and export promotion of agricultural products on world markets.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3249
Розташовується у зібраннях:Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Випуск 20 2015 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Надвиничний С..pdf429.02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.