Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36872
Назва: Позикові фінанси як суспільний феномен: концептуальні основи та перспективи демократизації
Інші назви: Debt finance as a public phenomenon: conceptual basics and prospects of democratization
Автори: Кириленко, Ольга
Дерлиця, Андрій
Kyrylenko, Olha
Derlytsia, Andrii
Ключові слова: позикові фінанси
бюджетний дефіцит
державний кредит
державний борг
демократизація боргу
фінансова інклюзія
debt finance
budget deficit
public credit
public debt
debt democratization
financial inclusion
Дата публікації: 2019
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Кириленко, О. Позикові фінанси як суспільний феномен: концептуальні основи та перспективи демократизації [Текст] / Ольга Кириленко, Андрій Дерлиця // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2019. - Вип. 3. - С. 35-50.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Питання бюджетного дефіциту, державного кредиту та боргу формують сферу позикових фінансів – встановлену у певній державі модель забезпечення збалансованості бюджету, організації державних запозичень, системи управління державним боргом з метою впливу на розвиток економіки та функціонування суспільних фінансів. Метою є вивчення проблематики позикових фінансів як певного суспільного феномену, який торкається інтересів усіх без винятку громадян держави. Методи. У роботі використано методи абстрагування, порівняння, інституційного аналізу та ідеалізації. Результати. У дослідженні привернуто увагу до необхідності вивчення мікроекономічних основ позикових фінансів, розглядаючи їх крізь призму інтересів окремого індивіда. З’ясовано, що розвинутим державам Заходу притаманний суспільний характер позикових фінансів внаслідок еволюційно реалізованої демократизації державного боргу – доступності операцій із борговими зобов’язаннями держави для широких мас населення. Виявлено, що в силу ряду інституційних обмежень демократизація цієї сфери в Україні повною мірою досі не здійснена. Доведено, що державний борг характеризується тими ж властивостями, що і чисті суспільні блага: неподільність у споживанні та неможливість виключення із числа тих, хто несе борговий тягар, що змушує досліджувати його як суспільне антиблаго. Розкрито ключові особливості, які зумовлюють суспільну природу позикових фінансів у розвинутих демократичних країнах. Доведено, що детермінантами позикових фінансів є як економічні, так і політико-інституційні дисбаланси не лише у сфері суспільних фінансів, а й на рівні суб’єктів господарювання. Розглянуто ключові складові інституційного середовища функціонування позикових фінансів: політичні механізми прийняття рішень, процедури бюджетного процесу, особливості інституційної організації фінансового ринку. Аргументовано, що одним із ключових недоліків вітчизняної практики обслуговування внутрішнього державного боргу є мізерна частка боргу, яка знаходиться у володінні громадян. Перспективи. У роботі вивчено недоліки та перепони демократизації моделі позикових фінансів в Україні. Запропоновано перспективний механізм фінансової інклюзії населення у операції із борговими зобов’язаннями держави. Introduction. Issues of budget deficits, public credit and debt form the sphere of debt finance – a model established in a particular country for ensuring the balance of the budget, the organization of government borrowings, the system of public debt management in order to influence the development of the economy and the functioning of public finance. Methods. The methods of abstraction, comparison, institutional analysis and idealization have been used. Results. The study draws attention to the microeconomic fundamentals of debt finance, considering them through the prism of the individual interests. It has been found out that the developed Western countries are characterized by the public nature of debt finances as a result of the evolutionary democratization of public debt – the accessibility of government debt operations to the general public. It is revealed that due to a number of institutional restrictions, the democratization of this sphere in Ukraine has not been fully implemented yet. It is proved that the public debt manifests the same power as pure public goods: the indivisibility in consumption and the impossibility to exclude from the debt burden, which enable its study as public bads. The key features that determine the social nature of debt finance in developed democratic countries are revealed. It is proved that the determinants of debt finance are both economic and political and institutional imbalances, not only in the area of public finance, but also at the level of economic entities. The key components of the institutional environment of the functioning of debt finance are considered: political decision- making mechanisms, procedures of the budget process, the institutional organization of the financial market. It is argued that one of the key shortcomings of the domestic practice of servicing domestic public debt is the insignificant share of debt owned by citizens. Conclusions. The disadvantages and obstacles of democratization of the model of borrowing in Ukraine are studied in the paper. A promising mechanism of financial inclusion of the population in transactions with government debt is proposed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/36872
ISSN: 1993-0240
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНЕУ 2019 Випуск 3

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кириленко О..pdf467.52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.