Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36875
Назва: Інтеграція ресурсів та регенерація біосистеми в концепції розвитку циркулярної економіки
Інші назви: Integration of resources and regeneration of the biosystem in the concept of development of circular economy
Автори: Зварич, Роман
Зварич, Ірина
Zvarych, Roman
Zvarych, Iryna
Ключові слова: біофізичне середовище
економіка повного циклу
лінійна економіка
регенерація біосистеми
управління відходами
циркулярна економіка
biophysical environment
biosystem regeneration
circular economy
full cycle economy
linear economy
waste management
Дата публікації: 2019
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Зварич, Р. Інтеграція ресурсів та регенерація біосистеми в концепції розвитку циркулярної економіки [Текст] / Роман Зварич, Ірина Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 3. – С. 74-86.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Масштаб ризиків, загроз та відповідно викликів щодо скорочення відходів та підвищення ефективності управління ними дозволяє отримати значні можливості для бізнесу. Циркулярна система надає можливості дозволяє ефективно переміщувати матеріали, енергію, працю та інформацію з метою відновлення природного та соціального капіталів. Циркулярна економіка повинна бути частиною зусиль, спрямованих на підвищення темпів економічного розвитку, подолання марнотратного споживання та скорочення недемократичних силових структур у світовій економіці. Звідси тема є актуальною і потребує відповідного дослідження. Мета. Метою статті є дослідження біофізичного середовища циркулярної системи, рівня інтеграції ресурсів та регенерації біосистеми в концепції розвитку циркулярної економіки. Методи. Дослідження проблем, що пов’язані з концепцією розвитку циркулярної економіки, базуються на загальних і специфічних методах вивчення економічних процесів, явищ та фактів, зокрема тих, які стосуються інтеграції ресурсів та регенерації біосистеми. В даному дослідженні застосовані монографічний і графічний методи, методи системного аналізу, систематизації, класифікації, логічно-теоретичний та узагальнення – при дослідженні інтеграції ресурсів та регенерації біосистеми в концепції розвитку циркулярної економіки. Результати. Світова економіка сьогодні задовольняє попит населення в усіх континентах за доступними цінами, що приносить споживачам значно вищий рівень матеріального комфорту. Індустрія виробництва перетворює ресурси на надзвичайно велику кількість продуктів та використовує природні ресурси для виробництва товарів, що викидаються на сміття за першої ж відсутності потреби них. Сьогодні актуалізуються питання розриву ланцюга життєвого циклу товару «сировина-продукт-сміття» та зміни лінійної економіки. Так, основою нової системи, альтернативної до лінійної економіки, може бути система, що базуватиметься на трьох принципах: проектування відходів і забруднення; збереження продуктів і матеріалів у користуванні; регенерація природної системи. Циркулярна економіка є прикладом системного підходу до економічного розвитку, що покликаний приносити користь бізнесу, суспільству та довкіллю. Автори вважають, що, на відміну від лінійної моделі «сировина-продукт-сміття», циркулярна економіка є регенеруючою за задумом і має на меті поступово зменшити ефект зростання від споживання обмежених ресурсів. Відповідно до цього, циркулярний підхід передбачає системні зміни всіх і всього: підприємств, урядів та приватних осіб, міст, продуктів та робочих місць. Перспективи. Подальші наукові дослідження у напрямку концепції розвитку циркулярної економіки, інтеграції ресурсів, регенерації біосистеми, оцінки циркулярних бізнес-моделей доцільно проводити на основі наявного національного та зарубіжного досвіду щодо оцінки циркулярості економіки, її концептів та варіацій. В цих дослідженнях потрібно широко застосовувати методи стратегічного прогнозування та моделювання системи управління відходами підприємства тощо. Introduction. The scale of the risks, threats, and consequently the challenges of reducing and improving the efficiency of waste management, provides significant business opportunities. The circular system enables efficient movement of materials, energy, labor and information for the purpose of restoring natural and social capital. The circular economy should be part of efforts to boost economic development, overcome wasteful consumption and reduce undemocratic power structures in the global economy. Hence, the topic is relevant and needs appropriate research. Purpose. The purpose of the article is to research the biophysical environment of the circular system, the level of integration of resources and the regeneration of the biosystem in the concept of development of the circular economy. Methods. Research methods of problems related to the concept of circular economy development are based on general and specific methods of studying economic processes, phenomena and facts concerning the integration of resources and regeneration of the biosystem. This research uses monographic and graphical methods, methods of system analysis, systematization, classification, logical, theoretical and generalizations (in research the integration of resources and regeneration of the biosystem in the concept of development of circular economy). Results. The world economy meets the demand of the population in all continents at affordable prices, which gives consumers a much higher level of material comfort. The manufacturing industry transforms resources into an extremely large number of products and uses natural resources to produce waste products at the first need. It is relevant to break the product life cycle chain: “raw material-product-dust” and to change the linear economy. The basis for a new system – alternative to linear economy can be system that base on three principles: design waste and pollution; save products and materials in use; regeneration of the natural system. The circular economy is a systematic approach to economic development that can benefit business, society and the environment. The authors believe that, unlike the linear “raw material-product-dust” model, the circular economy model is regenerative in design and aims to gradually reduce the growth effect of the consumption of scarce resources. Accordingly, the circular approach provides systematic changes of everyone and everything: enterprises, governments and individuals; cities, products and jobs. Discussion. Further scientific researches of circular economy concept development, integration of resources, biosystem regeneration, evaluation of circular business models should be based on the current national and foreign methodology and organization of evaluation of the circularity of economy, its concepts and variations. Further studies should widely apply methods of operational and strategic forecasting and modelling of the enterprise waste management system, etc.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/36875
ISSN: 1993-0240
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНЕУ 2019 Випуск 3

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Зварич.pdf491.56 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.