Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37112
Назва: Питання догматизму та ортодоксії вітчизняної фінансової науки
Інші назви: Dogmatism and orthodoxy issues of domestic financial science
Автори: Дерлиця, Андрій
Derlytsia, Andrii
Ключові слова: фінансова наука
суспільні фінанси
публічні фінанси
приватні фінанси
суспільні блага
функції фінансів
financial science
public finance
public finance
private finance
public goods
functions of finance
Дата публікації: 2019
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Дерлиця, А. Питання догматизму та ортодоксії вітчизняної фінансової науки [Текст] / Андрій Дерлиця // Світ фінансів. - 2019. - Вип. 3. - С. 150-164.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Фінансова наука в Україні досі характеризується дотриманням низки базисних догматичних положень, успадкованих від радянської фінансової школи, які не підтверджені розвитком західної економічної теорії та сучасною практикою. В основі такого ортодоксального підходу лежить марксистсько-ленінська доктрина, що свідчить про нереалізовану декомунізацію вітчизняної фінансової науки. Мета – критична оцінка догматичних основ ортодоксального підходу через призму їх відповідності економічним реаліям і розвитку фінансової науки Заходу. Методи. У дослідженні використано методи абстрагування, порівняння та логічного аналізу. Результати. Піддано критиці унітаристський погляд на фінанси, який поєднує публічні, корпоративні та персональні фінанси у єдину категорію і спільну науку. Зазначено, що дивергенція наукових і освітніх напрямків фінансів господарських структур та суспільних фінансів була здійснена західною економічною думкою ще на початку ХХ ст. Доведено, що визначення категорії “фінанси” через концепт відносин не дає змоги повністю розкривати їх суть, акцентує увагу лише на окремих аспектах цього феномену. Розкрито обмеженість ортодоксального підходу до визначення ролі фінансів на етапах суспільного відтворення, оскільки він не враховує стадії виробництва та споживання. Вказано на переваги підходу фінансової науки Заходу в результаті комплексного дослідження суспільного виробництва благ і послуг, перерозподілу доходів між індивідами, фіскального обміну податків на блага й аналізу корисності від їх споживання. Наголошено на необхідності зміни парадигми погляду на фінансову проблематику з державоцентризму (з позицій “об’єктивних” потреб держави), на переважно індивідуалістичний підхід, людиноцентризм західної фінансової думки. Критично оцінено ортодоксальне трактування функцій суспільних фінансів. Виокремлено дві ключові риси суспільних фінансів: обмінну та перерозподільчу. А також їх функції: алокації ресурсів у суспільний сектор із подальшим зворотним поверненням вартості у вигляді вироблених суспільним сектором благ; перерозподілу доходів, здійснюваному за допомогою трансфертів і перерозподільчих ефектів внаслідок невідповідності фіскальних внесків індивідів отриманій ними вигоді. Перспективи. На часі – необхідність подальшого здійснення кроків щодо перегляду ортодоксальної концептуальної основи та взяття на озброєння світоглядних установок фінансової думки Заходу. Introduction. IThe article provides a critical analysis of conceptual framework inherited from Soviet financial science, which are not confirmed by the development of western economic science and modern practice. It is revealed that such orthodox dogmatic approach is based on the Marxist-Lenin doctrine, which testifies to the unrealized decommunization of domestic financial science. Methods. We use methods of abstraction and comparison, as well as methods of logical analysis. Results. The Unitarian view of finance, which combines public, corporate and personal finance into a single category and a common science, is criticized. It is stated that the divergence of scientific areas of private finance and public finance was carried out by Western economic thought at the beginning of the twentieth century. It is proved that the definition of the category “finance” through the concept of relations does not allow to fully reveal their essence. The limitations of the orthodox approach to determining the role of finance in the stages of social reproduction have been revealed, since it does not take into account the stages of production and consumption. The advantages of financial science of the West are pointed out as a result of a comprehensive study of social production of goods, redistribution of income, fiscal exchange and public consumption. The need to change the paradigm of the view on financial issues from state-centric to human-centric is emphasized. A critical appraisal of the orthodox interpretation of public finance functions is given. The functions of public finance are highlighted: allocation of resources to the public sector and income redistribution. Conclusions. There is a necessity of further revise the orthodox conceptual framework and use the methodological framework of the Western financial thought.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37112
ISSN: 1818-5754
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 3 2019 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ДЕРЛИЦЯ.pdf261.82 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.