Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38140
Назва: Тенденції екологічного оподаткування в Європі
Інші назви: Environmental taxion trends in Europe
Автори: Козюк, Віктор
Шиманська, Оксана
Возьний, Казимир
Koziuk, Viktor
Shymanska, Oksana
Voznyi, Kazymyr
Ключові слова: екологічна політика
екологічні податки
екологічні реформи
податки на енергію
екологічні реформи
податки на енергію
податки на ресурси
екологічний портфель
environmental policy
environmental taxes
environmental reforms
energy taxes
environmental reforms
energy taxes
resource taxes
environmental portfolio
Дата публікації: 2019
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Козюк, В. Тенденції екологічного оподаткування в Європі [Текст] / Віктор Козюк, Оксана Шиманська, Казимир Возьний // Світ фінансів. - 2019. - Вип. 4. - С. 8-22.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Країни ЄС демонструють дедалі очевиднішу тенденцію до пріоритету суспільного блага “чиста екологія”. Екологічне оподаткування виконує не тільки фіскальний, а й коректуючий вплив на поведінку економічних агентів. Попри це, фіскальний дизайн екологічних податків та їх композиція як джерел бюджетних надходжень залишається питанням, що потребує подальшого вивчення. Мета – відстежити сучасні тенденції екологічного оподаткування в Європі, еволюцію фіскальних інструментів екологічної політики в країнах ЄС, проаналізувати їх економічний та соціальний вплив, виявити проблеми існуючої системи екологічного оподаткування в Україні. Методи. При дослідженні сучасних тенденцій екологічного оподаткування в Європі, виявленні етапів еволюції інструментів екологічної політики, аналізі їх впливу на економіку та соціальну сферу, обґрунтуванні проблем існуючої системи екологічного оподаткування в Україні використана низка загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, зокрема: аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, узагальнення, статистичний, графічний, табличний. Результати. На основі проведеного аналізу динаміки різних екологічних податків у країнах ЄС-28 за період 1995–2017 рр. (валових, енергетичних, транспортних, податків на забруднення, ресурси) виявлено загальну тенденцію щодо їх зростання. У процесі порівняльного аналізу динаміки темпів зростання валових екологічних податків (ТЕТ) і податків на CO2 та парникові гази у тій самій вибірці країн за досліджуваний період виявлено тенденцію щодо перевищення темпів зростання ТЕТ над темпами скорочення обсягів шкідливих викидів, що підтверджує виконання екологічними податками радше фіскальної, аніж коректуючої функції. Констатовано, що, попри послідовність і системність політики європейських країн в частині екологічного оподаткування, компенсація “екологічних втрат” у непрямий спосіб підвищує її чутливість до ефективності публічного сектору та руйнує зв’язок між екологічним оподаткуванням і суспільним благом “чиста екологія”. Виявлено низку проблем у сфері екологічного оподаткування в Україні, пов’язаних, зокрема, з відсутністю прийнятної його моделі, внаслідок неузгодженості механізму надходжень і пропорцій розподілу екологічних податків між бюджетами різних рівнів. Перспективи. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на оцінці рівня ефективності системи екологічного оподаткування в європейських країнах, що створить підґрунтя для вдосконалення останньої в Україні. Introduction. EU countries are showing an increasing trend towards the priority of the public good “clean ecology”. Environmental taxation not only exerts fiscal, but above all, corrective influence on the behavior of economic agents. Nonetheless, the fiscal design of environmental taxes and their composition as a source of budget revenue remains an issue that needs further study. Purpose is to track current environmental tax trends in Europe, the evolution of environmental policy instruments in EU countries, to analyze their economic and social impact; to identify problems with the existing environmental taxation system in Ukraine. Methods. In researching current environmental tax trends in Europe, identifying the stages of evolution of environmental policy instruments, analyzing their impact on the economy and social sphere, substantiating the problems of the existing system of environmental taxation in Ukraine, a number of scientific and special methods of research were used, in particular: analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, generalization, statistical, graphic, tabular. Results. Based on the analysis of the dynamics of different types of environmental taxes in the EU-28 countries for the period 1995–2017 (gross, energy, transport, pollution taxes, resources), a general tendency for their increase was revealed. In a comparative analysis of growth dynamics of total environmental taxes (TET), taxes on CO2 and greenhouse gases in the same sample of countries during the study period, a tendency was found to exceed the growth rate of TET over the reducing harmful emissions, which confirms the implementation of environmental taxes fiscal function, than corrective one. It has been stated that, despite the coherence and systematic nature of European countries' environmental tax policy, compensating for “environmental losses” indirectly increases its sensitivity to public sector efficiency and breaks the link between environmental taxation and the public good “clean ecology”. At the same time, problems were identified in the field of environmental taxation in Ukraine, in particular to the lack of an effective model of taxation, due to the inconsistency of the revenue mechanisms and proportions of the distribution of environmental taxes between budgets of different levels. Conclusions. Further research suggests focusing on assessing efficiency level of the environmental tax system in European countries, which will create the basis for improving the latter in Ukraine.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38140
ISSN: 1818-5754
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 4 2019 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Козюк.pdf533.62 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.