Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38148
Назва: Фінансовий потенціал територіальних громад: сучасний стан і перспективи
Інші назви: Financial potential of territorial communities: modern state and prospects
Автори: Булавинець, Вікторія
Карпишин, Наталія
Bulavinets, Victoria
Karpyshyn, Natalia
Ключові слова: фінансовий потенціал
територіальні громади
фінансові ресурси
інвестиційні ресурси
кредитні ресурси
грантові кошти
financial potential
territorial communities
financial resources
investment resources
credit resources
grant funds
Дата публікації: 2019
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Булавинець, В. Фінансовий потенціал територіальних громад: сучасний стан і перспективи [Текст] / Вікторія Булавинець, Наталія Карпишин // Світ фінансів. - 2019. - Вип. 4. - С. 96-110.
Короткий огляд (реферат): Вступ. В умовах проведення бюджетної децентралізації в Україні органи місцевого самоврядування намагаються ефективно використовувати надані їм повноваження і розкривати фінансовий потенціал територіальної громади з метою збільшення доходів місцевих бюджетів та підвищення обсягів фінансування суспільних послуг на місцевому рівні. Мета – з’ясувати суть фінансового потенціалу територіальних громад та проаналізувати його сучасний стан у контексті наявних і потенційних джерел фінансових ресурсів, які можуть використовувати органи місцевого самоврядування для реалізації цілей та перспективних завдань. Методи. Для досягнення поставленої мети використано систему загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу, синтезу та узагальнення ‒ при опрацюванні літературних, статистичних, законодавчих та Internet-джерел з теми дослідження; методи систематизації й узагальнення даних, порівняння та деталізації ‒ при проведенні аналізу доходів місцевих бюджетів; графічний, табличний і метод візуалізації ‒ для наочного представлення опрацьованих даних; абстрактно-логічний метод – для узагальнення викладеного матеріалу і формулювання висновків. Результати. З’ясовано, що фінансовий потенціал територіальної громади – це сукупність наявних і потенційних джерел фінансових ресурсів, які органи місцевого самоврядування можуть залучати з допомогою бюджетного, інвестиційного, кредитного та грантового механізмів для забезпечення ефективного функціонування громади. Доведено, що у структурі фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування в Україні переважають бюджетні кошти, обсяг яких поступово зростає. Встановлено, що, незважаючи на позитивну динаміку, власні доходи місцевих бюджетів ще не стали основою фінансової незалежності територіальних громад, а податкові надходження становлять 88% у структурі власних доходів місцевих бюджетів. Проаналізовано можливості залучення інвестиційних коштів приватних структур на засадах державно-приватного партнерства як потенційного джерела фінансових ресурсів територіальних громад. З’ясовано, що джерелами зростання фінансового потенціалу місцевого самоврядування є кредитні і грантові кошти, які забезпечують фінансування інфраструктурних проектів розвитку територіальних громад. Доведено, що специфічним резервом ресурсного забезпечення територіальних громад є людський капітал, за участі якого відбувається формування, розподіл і використання фінансових ресурсів громади. Акцентовано увагу на доходах від утилізації побутових відходів як невичерпному фінансовому ресурсі територіальних громад. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності використання фінансового потенціалу територіальних громад на сучасному етапі розвитку. Перспективи. Предметом подальших наукових розвідок є пошук та поглиблене вивчення шляхів ефективного використання фінансового потенціалу територіальних громад задля підвищення якості та доступності суспільних послуг на місцевому рівні. Introduction. In the context of budget decentralization in Ukraine, local governments are trying to make effective use of their powers and financial potential of the territorial community in order to increase local budget revenues and funding of services at the local level. The purpose is to find out the essence of the financial potential of territorial communities and to analyze its current state in the context of existing and potential sources of financial resources that can be used by local governments for the realization of their goals and perspectives. Methods. To achieve goal, a system of general scientific and special methods of research was used: analysis, synthesis and generalization - in the processing of literary, statistical, legislative and Internet sources on the topic of research; methods of systematizing and generalizing data, comparing and detailing were used when conducting analysis of local budget revenues; graphical, tabular and visualization methods were used for visual representation of the processed data; abstract-logical method was used for summarize the material presented and formulate conclusions. Results. It has been found out that financial potential of a local community is a collection of available and potential sources of financial resources that local governments can attract through budgetary, investment, credit and grant mechanisms to ensure the effective functioning of the community. It is proved that budgetary funds is gradually increasing and prevail in the structure of financial resources of local self-government bodies in Ukraine. Despite the positive dynamics, local budget revenues have not yet become the basis of financial independence of territorial communities, and tax revenues make up 88% of the structure of local budget own revenues. Possibilities of attracting private sector investment funds on the basis of public-private partnership as a potential source of financial resources of territorial communities are analyzed. It has been found out that the sources of growth of the financial potential of local self-government are credits and grants, which provide financing for infrastructure projects for the development of territorial communities. It is proved that the specific reserve of resource provision of territorial communities is human capital, with the participation of which the formation, distribution and use of financial resources of the community takes place. Emphasis is placed on revenues from the disposal of municipal waste as an inexhaustible financial resource of territorial communities. Proposals for increasing the efficiency of utilization of the financial potential of territorial communities at the present stage of development have been developed. Conclusions. The subject of further scientific exploration is the search for and in-depth study of ways to effectively use the financial potential of local communities to improve the quality and accessibility of public services at the local level.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38148
ISSN: 1818-5754
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 4 2019 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Булавинець.pdf404.06 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.