Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38169
Назва: Дивергенція фінансової науки у контексті генезису теорії суспільних фінансів
Інші назви: The divergence of financial science in the context of the genesis of public finance theory
Автори: Дерлиця, Андрій
Derlytsia, Andrii
Ключові слова: фінансова наука
суспільні фінанси
публічні фінанси
корпоративні фінанси
приватні фінанси
financial science
government finance
public finance
corporate finance
private finance
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Дерлиця, А. Дивергенція фінансової науки у контексті генезису теорії суспільних фінансів [Текст] / Андрій Дерлиця // Світ фінансів. - 2020. - Вип. 1. - С. 33-48.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Фінансова наука в Україні все ще характеризується державоцентричним підходом до аналізу фіскальних процесів, залишаючись по-суті, теорією державних фінансів, тоді як на Заході сформувалася теорія суспільних фінансів, яка виводить їх детермінованість із індивідуальних інтересів та потреб. Мета – дослідити історичні аспекти становлення теорії суспільних фінансів у процесі еволюційної дивергенції фінансові науки. Методи. У роботі використано методи порівняння, логічного аналізу та історичний метод наукового пізнання. Результати. Досліджено процес історичної дивергенції фінансової науки, в результаті якої окреслились окремі напрямки, які досліджують публічні фінанси, фінанси господарюючих суб’єктів та персональні фінанси. Виявлено, що витоки публічного управління фінансами належать античній культурі, а остаточні передумови для усвідомлення публічності фінансів закладені з моменту становлення конституціоналізму у країнах Європи. Доведено, що термін “фінанси” на момент виникнення застосовувався для характеристики системи платежів, де стерті грані між особистими фінансами короля, публічними коштами, державним і банківським кредитом. Показано, що на зламі XIX–XX століть західна економічна думка пішла шляхом дивергенції фінансової науки трьома незалежними напрямками. З’ясовано, що поняття “public finance” увійшло в науковий обіг лише наприкінці ХІХ століття, а використання терміна “finance” закріпилося за сферою корпоративних фінансів. Встановлено, що основи наукового дослідження фінансових явищ на базі дедуктивного методу та абстрактного підходу заклала класична школа політекономії. Доведено, що саме аналіз податків і державних витрат у взаємозв’язку, через призму індивідуальних інтересів і суб’єктивної цінності, здійснив методологічну революцію та став останнім кроком на шляху до формування сучасної теорії суспільних фінансів. Висновки. Пріоритетом вітчизняної фінансової думки є її транзит із теорії державних фінансів у теорію суспільних фінансів у контексті інтеграції у світоглядну парадигму західної фінансової науки. Introduction. Financial science in Ukraine is still characterized by a state-centered approach to analyzing fiscal processes. It remains the theory of government finance, while in the West, in the course of scientific divergence, the theory of public finance has emerged, which derives their determinism from individual interests and needs. Purpose is to study the historical aspects of the theory of public finance in the process of evolutionary divergence of financial sciences. Methods. The methods of comparison, logical analysis and historical method of scientific knowledge are used in the work. Results. The process of historical divergence of financial science has been investigated, which has outlined some areas that explore public finance, corporate finance and personal finance. It is revealed that the origins of public financial management belong to the antique period, and the final awareness of the publicity of finances is laid since the establishment of constitutionalism in European countries. It is proved that the term “finance” at the time of its origin is used to describe the payment system, where the boundaries between the king's personal finances, public funds, government and bank credit are erased. It is shown that at the turn of the XIX–XX centuries, Western economic thought followed the divergence of financial science in three independent directions. It is found that the concept of “public finance” was only introduced into the scientific community at the end of the 19th century, and the use of the term “finance” is fixed in the area of corporate finance. It is established that the foundations of scientific study of financial phenomena based on deductive method and abstract approach are laid by the classical school of political economy. It is proved that the analysis of taxes and public expenditures in relation, through the prism of individual interests and subjective value, made a methodological revolution and became the last step towards the formation of the modern theory of public finance. Conclusions. The priority of domestic financial thought is its transition from the theory of government finance to the theory of public finance in the context of integration into the conceptual paradigm of Western financial science.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38169
ISSN: 1818-5754
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 1 2020 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дерлиця.pdf374.84 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.