Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38176
Назва: Децентралізація освіти: вітчизняні реалії та напрями реформування
Інші назви: Decentralization of education: domestic realities and areas of reform
Автори: Возняк, Галина
Жеребило, Ірина
Voznyak, Halyna
Zherebylo, Іryna
Ключові слова: децентралізація
фінансове забезпечення освіти
дошкільна освіта
загальна середня освіта
decentralization
financial support for education
preschool education
general secondary education
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Возняк, Г. Децентралізація освіти: вітчизняні реалії та напрями реформування [Текст] / Галина Возняк, Ірина Жеребило // Світ фінансів. - 2020. - Вип. 1. - С. 128-139.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Розпочаті процеси адміністративно-фінансової децентралізації в Україні актуалізували питання модернізації соціальної сфери загалом та ключових її сегментів, серед яких чільне місце посідає освіта. Мета – виявити особливості сучасного стану функціонування сфери освіти та окреслити напрямки її реформування в умовах децентралізації. Результати. В статті проведено проблемно-орієнтовний аналіз функціонування сфери освіти в розрізі її складових: дошкільна та середня освіта, професійно-технічна освіта та вища, а також управління та фінансування науки. Визначено основні проблеми, які характерні для цієї галузі, серед яких виокремлено недосконалий механізм фінансування, побудований на спрямуванні коштів на утримання закладів освіти, а не на забезпечення якості освіти згідно з принципом “гроші ходять за дитиною”, відсутність стимулів для підвищення кваліфікації педагогічного персоналу та ін. Розкрито специфіку функціонування та фінансування дошкільної освіти об’єднаними територіальними громадами, особливості використання освітньої субвенції. Наголошено на проблемах професійно-технічної освіти та потребі зміни підходів до її організації. Висновки. На основі проведеного аналізу доведено, що, попри позитивні зміни і нові можливості, які намітилися в сфері освіти та обумовлені адміністративно-фінансовою децентралізацією, існують ризики недосягнення запланованих цілей. До таких встатті віднесено: низька фінансова спроможність громад, відсутність усталених стандартів фінансування освіти, конфлікти щодо закриття шкіл, дефіцит професіоналів з досвідом роботи, які змогли б реалізувати нові повноваження й управляти освітнім процесом на місцях, та розділення відповідальності за якість навчання. Окреслено можливі напрями вдосконалення сфери освіти. Перспективи подальших наукових розробок стосуватимуться обгрунтування механізмів підвищення ефективності наукових лосліджень. Introduction. The initiated processes of administrative and financial decentralization in Ukraine have actualized the issues of modernization of the social sphere in general and its key segments, among which education occupies a prominent place. Purpose is to identify the features of the current state of functioning of the education sector and outline the directions of its reform in the conditions of decentralization. Results. The article presents a problem-oriented analysis of the functioning of the education sector in terms of its components: preschool and secondary education, vocational education and higher education, as well as the management and financing of science. The main problems that are characteristic of the field are identified, among which the imperfect mechanism of financing, built on directing the funds for the maintenance of educational institutions, and not ensuring the quality of education according to the principle of "money go after the child", the lack of incentives for professional development of teaching staff, etc., are highlighted. The specifics of functioning and financing of pre-school education by united territorial communities, peculiarities of use of educational subvention are revealed. The problems of vocational education and the need to change approaches to its organization were emphasized. The analysis shows that, despite the positive changes and new opportunities that have emerged in the field of education and due to administrative and financial decentralization, there are risks of not achieving the planned goals. These include: low financial capacity of communities, lack of established standards of educational funding, conflicts about school closures, shortages of professionals with education and work experience who could exercise new authority and manage the on-site education process, and divide responsibility for quality of learning. Possible directions of improvement of the sphere of education are outlined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38176
ISSN: 1818-5754
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 1 2020 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Возняк.pdf629.38 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.