Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38195
Назва: Організаційно-методичні засади вдосконалення планування видатків бюджету держави на соціальний захист сімей з дітьми
Інші назви: Оrganizational and methodological bases for improving the planning of state budget expenditure on the social protection of families with children
Автори: Лободіна, Зоряна
Дем’янишин, Василь
Кізима, Тетяна
Lobodina, Zoryana
Demianyshyn, Vasyl
Kizyma, Tatiana
Ключові слова: соціальний захист
соціальні допомоги
державна допомога при народженні дитини
видатки бюджетів на соціальний захист
планування видатків бюджетів на соціальний захист
прожитковий мінімум
social protection
social aid
state aid at birth
budget spending on social protection
planning of the state budget expenditures for social protection
minimum subsistence level
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Лободіна, З. Організаційно-методичні засади вдосконалення планування видатків бюджету держави на соціальний захист сімей з дітьми [Текст] / Зоряна Лободіна, Василь Дем’янишин, Тетяна Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 69-85.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Виконання соціальних зобов’язань держави та реалізація конституційних прав громадян на соціальний захист можливі за умови проведення виваженої соціальної політики й ефективного використання бюджетних ресурсів, спрямованих на реалізацію її цілей.З огляду на це постає нагальна потреба у поглибленому дослідженні теоретичних і практичних засад здійснення видатків державного та місцевих бюджетів України на соціальний захист населення, обґрунтуванні доцільності та розробці рекомендацій щодо удосконалення зазначеного процесу. Методи. Теоретичною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених із питань державних фінансів та соціальної політики. У процесі дослідження використано такі методи наукового пізнання: індукції та дедукції, аналізу і синтезу, порівняння, узагальнення, асоціацій, аналогій та інші. Мета – оцінювання стану бюджетного фінансування соціального захисту населення в Україні, виявлення основних проблем та розроблення пропозицій щодо удосконалення планування видатків бюджету держави на соціальний захист сімей з дітьми в контексті забезпечення інклюзивного стійкого розвитку держави. Результати. На основі аналізу й оцінювання стану бюджетного забезпечення соціального захисту населення в Україні визначено основні проблеми його організації. Обґрунтовано необхідність та окреслено напрями удосконалення порядку здійснення видатків бюджету держави на соціальний захист населення. З метою забезпечення реалізації соціальних прав громадян запропоновано науково-методичний підхід до удосконалення планування видатків бюджету держави на соціальний захист сімей з дітьми, який передбачає зміну порядку призначення державної допомоги при народженні дитини з урахуванням визначених параметрів (величини законодавчо встановленого / фактичного прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років та для працездатних осіб; кількості дітей віком до 3 років у одного одержувача державної допомоги при народженні дитини; кількості одержувачів зазначеної допомоги) та дає змогу покращити результативність витрачання бюджетних ресурсів. Перспективи. Перспективність здійснення подальших досліджень полягає у розробленні заходів, спрямованих на забезпечення гідного рівня життя усіх громадян. Introduction. The fulfillment of social obligations of the state and realization of the constitutional rights of citizens for social protection are possible provided that a sound social policy and effective use of budgetary resources aimed at the realization of its goals are implemented. In view of this, there is an urgent need for an in-depth study of the theoretical and practical bases for the implementation of expenditures of the State and local budgets of Ukraine for social protection of the population, substantiation of expediency and development of recommendations for improvement of this process. Methods.The theoretical basis of the research is the scientific development of domestic and foreign scientists on public finance and social policy. The following methods of scientifick nowledge were used in the research: induction and deduction, analysis and synthesis, comparison, generalization, associations, analogies and others.The purpose is evaluation of the state of budget financing of social protection of the population in Ukraine, identification of the main problems and development of proposals concerning improvement of budget expenditures of the state for social protection of families with children in the context of ensuring inclusive sustainable development of the state. On the basis of the analysis and evaluation of the state of budget provision of social protection of the population in Ukraine, the main problems of its organization have been defined in the article. The necessity has been grounded and the directions of improvement of the order of realization of the state budget expenditures on social protection of the population have been substantiated. Conclusions. In order to ensure the realization of social rights of citizens, the scientific and methodological approach to improving the planning of the state budget expenditures for social protection of families with children has been proposed, which foresees changing of the order of state assistance at birth of a child, taking into account certain parameters (the value of the statutory / actual minimum subsistence level for children up to 6 years of age and for able-bodied persons, the number of children under 3 years of age with one recipient of state aid at birth of a child; the number of recipients of the stated aid) and allows to improve the efficiency of spending of budgetary resources. Discussion. Theprospectoffurtherresearchistodevelopmeasuresaimedatensuring a de centstandardoflivingforallcitizens.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38195
ISSN: 1993-0240
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНЕУ 2020 Випуск 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Лободіна .pdf1.77 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.