Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38212
Назва: Проблеми обліку і звітності нематеріальних активів через призму методів бухгалтерського обліку
Інші назви: Problems of accounting and reporting of intangible assets through accounting methods
Автори: Ясишена, Валентина
Yasyshena, Valentyna
Ключові слова: методологія
нематеріальні активи
елементи методу бухгалтерського обліку
моделювання
документування
інвентаризація
оцінка
калькулювання
methodology
intangible assets
lements of accounting method
modeling
documentation
inventory
estimation
calculation
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Ясишена, В. Проблеми обліку і звітності нематеріальних активів через призму методів бухгалтерського обліку [Текст] / Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 1. – С. 171-186.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Постійні зміни в економіці потребують розвитку системи обліку, що вимагає постійного удосконалення її методології. На сьогодні збільшення вартості компаній відбувається за рахунок зростання частки нематеріальних активів. Тому актуальними є проведення досліджень, які дають змогу розкрити проблеми обліку і звітності таких активів підприємства через призму методів бухгалтерського обліку і окреслити шляхи їх вирішення. Мета. Дослідження спрямоване на вивчення методів бухгалтерського обліку, розкриття їх сутності, визначення впливу на облік і формування показників звітності в частині НМА і гудвілу відповідно до вимог чинного законодавства. Методи. Методика дослідження базується на вивченні стану нормативного регулювання обліку нематеріальних активів шляхом критичного аналізу змісту нормативних документів. Виокремлення проблемних питань було визначено за допомогою експрес-опитування і анкетування головних бухгалтерів компаній. На всіх етапах дослідження використовувалися методи порівняння і групування, а на завершальному проведено узагальнення результатів. Результати. Зазначено, що методологія бухгалтерського обліку має враховувати всі методи, які сприяють розвитку облікової науки і вивченню її предмета, а не тільки ті, що належать до спеціальних. Використання методу моделювання дасть змогу будувати бухгалтерські моделі для визначення і використання елементів методу бухгалтерського обліку в поточному обліку, навчальному і науковому процесах, а також з метою виконання планів і встановлення облікових прогнозів. Обґрунтовано необхідність розробки нових методичних рекомендацій для документального забезпечення первинного обліку нематеріальних активів всіх видів з узагальненням і удосконаленням наявних форм первинних документів. Обґрунтовано, що при інвентаризації необхідно враховувати характеристики і сутність окремих видів нематеріальних активів для визначення підходу до перевірки. Розкрито необхідність обрання обережного підходу до переоцінки нематеріальних активів за справедливою вартістю і доцільність у багатьох випадках застосування моделі собівартості. Розкрито необхідність розробки Методичних рекомендацій з формування собівартості нематеріальних активів в розрізі калькуляційних статей для підприємств різних видів економічної діяльності або більш детального розкриття цього питання в П(С)БО 8. Перспективи. Необхідно проводити дослідження у сфері удосконалення облікової методології, у. т. ч. нематеріальних активів, через призму таких елементів методу бухгалтерського обліку, як рахунки, подвійний запис, балансове узагальнення. Introduction. Constant changes in the economy require the development of a system of accounting, which requires constant improvement of its methodology. Nowadays, the companies’ value growth is due to the increase in the share of intangible assets. Therefore, it is relevant to conduct research that will highlight the problems of accounting and reporting of such assets of the enterprise through the accounting methods and outline ways to solve them. Objective. The paper aims at studying the methods of accounting, disclosure of their nature, determining the impact on accounting and the formation of reporting indicators in the IAs and goodwill in accordance with the requirements of the applicable law. Methods. The research methodology is based on the study of the state of the statutory regulation of accounting of intangible assets through a critical analysis of the content of normative documents. The identification of problematic issues was determined through a quick survey and questionnaire of the chief accountants of the companies’chief accountants. Methods of comparison and grouping were used at all stages of the study, and the results were summarized at the final stage. Results. It is stated that the it is necessary to consider all methods that contribute to the accounting development but not only the specific ones. A simulation method will allow to build accounting models to represent and use elements of the method of accounting in current accounting, educational and scientific processes, as well as well as to fulfil plans and set accounting estimates. The necessity of development of new methodological recommendations for documentary provision of primary accounting of intangible assets of all types with generalization and improvement of existing forms of primary documents is substantiated. It is substantiated that the inventory should take into account the characteristics and nature of certain types of intangible assets to determine the approach to verification. The necessity of choosing a prudent approach to the revaluation of intangible assets at fair value and the appropriateness of the cost model in many cases is disclosed. The necessity of elaboration of Methodological recommendations for the formation of the cost of intangible assets in the context of calculation items for enterprises of different types of economic activity, or more detailed disclosure of this issue in PAS 8, is revealed. Prospects. It is necessary to carry out research in the field of improvement of accounting methodology, including intangible assets through the prism of such elements of the method of accounting as accounts, double-entry, and balance sheet.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38212
ISSN: 1993-0240
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНЕУ 2020 Випуск 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ясишена.pdf1.02 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.