Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38370
Назва: Загальнодержавна автоматизована система В. М. Глушкова: обліковий аспект
Інші назви: V. M. Glushkov’s nationwide automated system: accounting aspect
Автори: Муравський, Володимир
Muravskyi, Volodymyr
Ключові слова: облік
автоматизація обліку
В. М. Глушков
комп’ютерно- комунікаційні технології
загальнодержавна автоматизована система
accounting
accounting automation
V. M. Glushkov
computer and communications technology
nationwide automated system
Дата публікації: 2019
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Муравський, В. Загальнодержавна автоматизована система В. М. Глушкова: обліковий аспект [Текст] / Володимир Муравський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 4. – С. 127-140.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Українські (радянські) науково-технічні дослідження були в авангарді інноваційних процесів у ХХ ст. Значну увагу науковці приділяли розробці військових технологій подвійного призначення, які з невеликим часовим лагом імплементувалися в господарську діяльність. Одним з найбільш масштабних інноваційних проєктів були загальнодержавні комунікаційні системи, зокрема мережі Інтернет у США та ЗДАС в СРСР. Перевагою радянського комунікаційного середовища була його орієнтація на оптимізацію та автоматизацію економічних процесів ще на етапі передпроєктних досліджень. Слід наголосити, що більшість науково-технічних розробок проводилися в УРСР українськими науковцями під керівництвом В. М. Глушкова. З огляду на назву комунікаційної мережі – «Загальнодержавна Автоматизована Система збору і обробки інформації для обліку, планування народним господарством» – уточнення потребує місце та роль бухгалтерського обліку в автоматизованій обробці і передачі інформації для цілей управління. Мета статті полягає в узагальненні історичних даних про ЗДАС для дослідження досвіду та перспектив автоматизованої обробки і передачі облікової інформації в глобальних (загальнодержавних) електронних комунікаціях. Методи. У процесі дослідження місця та ролі бухгалтерського обліку в ЗДАС використовувалися загальнонаукові емпіричні, логічні та історичні методичні прийоми пізнання дійсності. Дослідження базується на загальних методах вивчення економічних процесів, фактів та явищ з позиції бухгалтерського обліку та управління бізнесом в умовах використання комп’ютерно-комунікаційних технологій. Інформаційною базою дослідження стали історичні документи щодо проєктування ЗДАС, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених у частині автоматизації бухгалтерського обліку в системі управління. Результати. На основі вивчення історичних джерел та сучасної літератури щодо науково-практичного доробку В. М. Глушкова визначено місце і роль бухгалтерського обліку в загальнодержавній комунікаційній мережі. Досліджено методику реалізації облікових функцій в умовах реалізації можливостей ЗДАС та використання комп’ютерно-комунікаційних технологій. Наведено науково- обґрунтовані функціональні паралелі між розробками В. М. Глушкова та сучасними технологіями обробки і передачі облікової інформації. Зазначено, що найбільш інноваційні розробки у глобальному вимірі щодо імплементації принципів економічної кібернетики у сфері бухгалтерського обліку реалізовувалися українськими (радянськими) науковцями. Ідентифіковано причини зупинки інноваційних досліджень щодо формування загальнодержавних комунікаційних середовищ. Визначено сфери імплементації розробок В. М. Глушкова в сучасних умовах інформаційного суспільства і цифрової економіки. перспективи. Малодослідженими є питання про: можливість інформаційного обміну між мережею Інтернет та ЗДАС, порядок електронних комунікацій інженерів та наукових співробітників щодо науково-технічного співробітництва, можливостей використання ЗДАС для радянської кібертиранії (гібридних воєн), механізми адаптації радянської економіки до зниження цін на нафту, гласності, перебудови з використанням комп’ютерно-комунікаційних технологій, що вимагає подальших досліджень. Introduction. Ukrainian (Soviet) scientific and technical research was at the forefront of innovation processes in the twentieth century. Scientists paid considerable attention to the development of dual-use military technologies that were implemented in economic activity with a short time lag. One of the largest innovative projects was nationwide communications systems, such as the Internet in the US and the NWAS in the USSR. The advantage of the Soviet communications network was its focus on optimization and automation of economic processes during the pre-project research phase. Most of the scientific and technical developments were conducted in the USSR by Ukrainian scientists under the leadership of V. M. Glushkov. Based on the name of the communication network - «National Automated Information Collection and Processing System for Accounting, Planning and Management of the National Economy» refinement requires the place and role of accounting in the automated processing and transmission of information for management purposes. Purpose. The purpose of the article is to summarize the historical data about NWAS to investigate the experience and prospects of automated processing and transfer of accounting information in global (nationwide) electronic communications. Methods. General scientific empirical, logical and historical methods of knowledge of reality were used in the process of researching the place and role of accounting in the NWAS. The research is based on science general methods of economic processes, facts and phenomena of accounting and business management in the conditions of use of computer and communication technologies. The information base of the research was the historical documents about the NWAS, scientific works of domestic and foreign scientists in the accounting automation field. results. The place and role of accounting in the nationwide communication network is determined on the basis of research of historical sources and contemporary literature on scientific and practical work of V. M. Glushkov. The methods of accounting functions realization in the NWAS and use of computer and communication technologies are investigated. Scientifically substantiated functional parallels between researches of V. M. Glushkov and modern technologies of processing and transfer of accounting information are provided. It is proved that the most innovative developments in the global dimension regarding the implementation of the principles of economic cybernetics in accounting have been implemented by Ukrainian (Soviet) scientists. discussion. The implementation areas of V. M. Glushkov’s research in the information society and digital economy have been identified. The reasons for innovative researches stopping on formation of nationwide communication environments are found out. The questions remain: the possibility of information exchange between the Internet and the NWAS, the order of electronic communications of engineers and researchers on scientific and technical cooperation, the possibilities of using the NWAS for Soviet cyber-war (hybrid war), mechanisms of adaptation of the Soviet economy to the decrease in oil prices, realignment with the use of computer and communication technologies.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38370
ISSN: 1993-0240
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНЕУ 2019 Випуск 4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Муравський.pdf473.68 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.