Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/4406
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorІмерідзе, Максим-
dc.contributor.authorImeridze, Maksym-
dc.date.accessioned2016-11-08T08:21:24Z-
dc.date.available2016-11-08T08:21:24Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationІмерідзе, М. Сутнісно-функціональний аналіз мас-медіа [Текст] / Максим Імерідзе // Психологія і суспільство. - 2016. - № 1. - С. 109-113.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4406-
dc.description.abstractНа сьогодні вчені провели ретельний аналіз феноменології “засоби масової інформації” та виявили особливості впровадження елементів медіаосвіти у систему підготовки фахівців. Проте малодослідженою залишається специфіка формування навичок сучасної медіакомпетентності в науково-дослідних та освітніх колах й, передусім, серед студентів вітчизняних ВНЗ. Аналіз концепції медіаосвіти вимагає насамперед термінологічного розмежування основних понять, тому що існуючі підходи до визначення принципів концепції розвитку “медіа” і шляхів їх реалізації у практиці підготовки майбутніх гуманітаріїв залишаються не повно обґрунтованими. У пропонованій розвідці доведено, що медіаосвітні технології - методично організаційні засоби освітнього процесу, які охоплюють періодичні видання, радіо, телебачення, кіно і програмне забезпечення апаратних засобів й устаткування та дають змогу збирати, обробляти, накопичувати, зберігати і перетворювати потрібну інформацію. їх використання в навчальному процесі вищих навчальних закладів не тільки бажане, а й конче нагальне, адже вони виконують цілу низку функцій: інформатизації навчального процесу (доступ до різних джерел інформації); інтенсифікації викладання та навчання студентів; вмотивування студентів до пізнання; уможливлення продуктивної інтерактивної взаємодії; моніторинг процесу навчання; підвищення ефективності освітньої діяльності студентів; спонукання до пізнавальної творчої та особистісної креативності. Today scientists have conducted careful analysis of phenomenology “media” and have found peculiarities of implementation elements of media education in the system of training specialists. However, less explored stays the specificity of formation skills of modern media competence in scientific-research and educational circles and, above all, among students of national universities. Analysis of the concept of media education requires first of all terminological distinction of main concepts because existing approaches to defining principles of the concept of development “media” and ways of their realization in practice of training future humanitarians stays not fully substantiated. In the proposed exploration proved that mediaeducational technologies – methodically organizing means of educational process which covering periodicals, radio, television, film and software of hardware and equipment and allow to collect, process, store, save and convert the necessary information. Their use in the educational process of higher education institution is not only desirable, but absolutely urgent, as they perform a number of functions: informatization of education process (access to various sources of information); intensification of teaching and student’s studying; motivation students to knowledge; enabling productive interactive interaction; monitoring of the study process; rise of efficiency educational activity of students; prompting to cognitive creative and personal creativity.uk_UA
dc.publisherТНЕУuk_UA
dc.subjectмасова комунікаціяuk_UA
dc.subjectмас-медіаuk_UA
dc.subjectінформаційне суспільствоuk_UA
dc.subjectпсихоінформаційні технологіїuk_UA
dc.subjectмедіаосвітаuk_UA
dc.subjectмедіакомпетентністьuk_UA
dc.subjectтехнологія навчанняuk_UA
dc.subjectмедіа освітня технологіяuk_UA
dc.subjectмедіапродуктиuk_UA
dc.subjectmass communicationuk_UA
dc.subjectmass mediauk_UA
dc.subjectinformation societyuk_UA
dc.subjectpsycho-information technologiesuk_UA
dc.subjectmedia educationuk_UA
dc.subjectmedia competenceuk_UA
dc.subjecttechnology of educationuk_UA
dc.subjectmedia education technologyuk_UA
dc.subjectmedia products.uk_UA
dc.titleСутнісно-функціональний аналіз мас-медіаuk_UA
dc.title.alternativeEssential-functional analysis of mediauk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2016. - № 1 (63)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Імерідзе М..pdf214.92 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.