Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/5353
Назва: Інтеграція банків і страхових компаній в умовах глобалізації
Інші назви: Integration of banks and insurance companies under globalization
Автори: Кнейслер, Ольга Володимирівна
Kneysler, Ol'ha Volodymyrivna
Ключові слова: інтеграція
банкострахування
банківська установа
банківські ризики
консолідація
страхова компанія
банківсько-страхова інтеграція
глобалізація
integration
bank insurance
banking institution
banking risks
consolidation
an insurance company
banking and insurance integration
globalization
Дата публікації: 2014
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Кнейслер, О. В. Інтеграція банків і страхових компаній в умовах глобалізації [Текст] / Ольга Володимирівна Кнейслер // Наука молода. - 2014. - № 21. - С. 162-168
Короткий огляд (реферат): Метою статті є висвітлення специфіки банківсько-страхової інтеграції в умовах глобальних структурних зрушень як запорука успішного розвитку фінансового сектору економіки. Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають між банками і страховиками з приводу поєднання їх діяльності на фінансовому ринку. Об’єкт дослідження – інтеграція банківського і страхового ринку в умовах глобалізації. Для досягнення поставленої мети у статті застосовувалися загальнонаукові і специфічні методи, зокрема, при обґрунтуванні категоріально-понятійного апарату та дослідженні специфічних ознак інтеграційних процесів у контексті взаємодії банківських установ і страховиків – методи наукової абстракції і узагальнення, аналізу і синтезу, індукції і дедукції, спостереження і порівняння. У ході дослідження сутності “інтеграції” наведено основні підходи до її визначення: з виокремленням цього явища в економічній сфері, сфері фінансових відносин, в страхуванні та банківській діяльності. Встановлено, що для характеристики розвитку інтеграційних процесів у діяльності банків і страхових компаній в науковій літературі широко застосовують поняття “банкострахування” (bancassurance). Розмежовано сутність цього поняття з близькими йому за значеннями: “банківське страхування”, “консолідація”, “страхування банківських ризиків”. З’ясовано сутність та характерні ознаки “інтеграції” у сфері взаємодії банків і страхових компаній. У цьому контексті подано авторське визначення інтеграції банків і страховиків як процесу розширення та поглиблення взаємозв’язків і взаємозалежностей між страховим і банківським ринками (вітчизняними і зарубіжними), спрямовані на поєднання і взаємне зближення учасників обох ринків через переплетіння та задоволення їх економічних інтересів. The aim of the article is to highlight the specifics of banking and insurance integration under global structural changes as the key to successful development of the economy financial sector. The subject of the investigation is the economic relations that occur between banks and insurers on a combination of their activity on the financial markets. The object of the investigation is the integration of banking and insurance market under globalization. To achieve this goal general scientific and specific methods were used in the article, particularly to justify the categorical-conceptual apparatus and to study the specific features of the integration processes in the context of interaction between banks and insurers - methods of scientific abstraction and generalization, analysis and synthesis, induction and deduction, observation and comparison. There are some main approaches to the definition of “integration”: singling out of this phenomenon in the economic sphere, in the sphere of financial relations, insurance and banking. It was established that for the characteristics of the development of integration processes in banks and insurance companies activities the term "bank insurance" (bancassurance) is widely used in scientific literature. The essence of this concept has close meanings: "bank assurance", "consolidation", "banking risks insurance." The essence and characteristic features of "integration" in the sphere of interaction between banks and insurance companies are distinguished. In this context, the author presents the definition of integration of banks and insurers as a process of expanding and deepening of the relationships and interdependencies between insurance and banking markets (national and foreign), focused on the combination and mutual convergence of both market participants through the interweaving and meeting their economic interests.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5353
ISSN: 1818-2682
Розташовується у зібраннях:Наука молода Випуск 21

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кнейслер О.В..pdf187.4 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.