Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/8057
Назва: Генетично модифіковані продукти як об’єкти цивільно-правових відносин
Інші назви: Genetically modified products as objects of civil law relations
Автори: Москалюк, Надія Богданівна
Moskaliuk, N. B.
Ключові слова: генетично модифікований продукт
патентні права
патентоспроможність винаходу
ліцензійний договір
обмежений правовий режим
захист прав споживачів
збереження біологічного різноманіття
genetically modified products
patent rights
patentability of the invention
the license agreement
limited legal regime
protection of consumer rights
preserving of biological diversity
Дата публікації: 2011
Бібліографічний опис: Москалюк, Надія Богданівна. Генетично модифіковані продукти як об'єкти цивільно-правових відносин [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Москалюк Надія Богданівна ; НДІ приват. права і підприємництва. - К., 2011. - 250 с.
Короткий огляд (реферат): Москалюк Н. Б. Генетично модифіковані продукти як об’єкти цивільно-правових відносин. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. Дисертація присвячена дослідженню цивільного законодавства з метою отримання науково обґрунтованих і достовірних результатів та рекомендацій щодо формування цілісної концепції вдосконалення національного законодавства відносно таких нових об’єктів цивільно-правових відносин як генетично модифіковані продукти (ГМП), правової регламентації їх товарообігу. У роботі розглянуто наукові дослідження проблем правової охорони ГМП як об’єктів цивільних прав, розкрито зміст поняття «генетично модифіковані продукти» та підстави визнання їх об’єктами цивільних прав, також досліджено розвиток правової охорони ГМП. Проаналізовано патентоспроможність та виключення із патентоспроможності винаходу, об’єктом якого є ГМП, та порядок набуття в Україні прав на винахід, об’єктом якого є ГМП. Значна увага приділена особливостям використання прав на ГМП. Обґрунтовано висновок про те, що введення ГМП у цивільний обіг вимагає отримання відповідних дозволів, а тому за критерієм оборотоздатності їх можна віднести до об’єктів, які обмежені в обігу. Встановлено також, що в Україні започатковано прийняття спеціального законодавства у сфері генетичної інженерії, проте, необхідним залишається впровадження норм щодо жорсткішого моніторингу ГМО. Ключові слова: генетично модифікований продукт, патентні права, патентоспроможність винаходу, ліцензійний договір, обмежений правовий режим, захист прав споживачів, збереження біологічного різноманіття. Moskaliuk N. B. Genetically modified products as objects of civil law relations. – Manuscript. Thesis for a candidate degree in law, speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – Research Institute of Private Law and Entrepreneurship NALS of Ukraine. – Kyiv, 2011. The dissertation deals with civil law to obtain scientifically based and reliable results and recommendations for an integrated concept of improving national legislation in the aspect of such new objects in civil relations as genetically modified products, the legal regulation of their turnover. The work focuses on the scientific issues of legal protection of GMP as objects of civil rights, the content of the term «genetically modified products» and the reason of their recognition as the objects of civil rights, also it has been analyzed the development of GMF legal protection. It has been substantiated patentability and exclusion from patentability of the invention, the object of which is genetically modified product, procedures for acquisition of human invention in Ukraine, the object of which is GMP. Considerable attention has been paid to the peculiarities of the GMP utilization. It has been concluded that the introduction of genetically modified products into civil circulation requires obtaining the appropriate permits, and therefore the criterion ability of the turnover can be attributed to objects, which are limited in circulation. It has been also established that in Ukraine it was initiated the adoption of special legislation on genetic engineering, however, it remains the need to introduce stricter rules on GMOs’ monitoring. Key words: genetically modified products, patent rights, patentability of the invention, the license agreement, limited legal regime, protection of consumer rights, preserving of biological diversity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8057
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
фінал_дисертації_Москалюк.pdf1.28 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.