Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38297
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorМаршалок, Тарас-
dc.date.accessioned2020-07-03T12:34:16Z-
dc.date.available2020-07-03T12:34:16Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationМаршалок, Т. Особливості державної політики у сфері антициклічного регулювання економіки – теорія та методологія [Текст] / Тарас Маршалок // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2019. - Вип. 24. - С. 63-74.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38297-
dc.description.abstractВступ. Економічні цикли, періодичне виникнення економічних дисбалансів, глибоких економічних криз, потреба налагодження ефективного управління економічними флуктуаціями породили необхідність вироблення дієвого механізму антициклічного регулювання економіки. В результаті глибокого дослідження зазначених проблем, установлено, що найефективнішими інструментами антициклічного регулювання економіки є фінансові інструменти, що належать державі та які фахівці поділяють на монетарні та фіскальні. Вони, своєю чергою, поділяються на дискреційні та не дискреційні, і регламентовані законодавчими актами і нормативними документами відповідно до яких їх використовують. У результаті ретроспективного аналізу управління економічними циклами за допомогою використання фінансових засобів держави доведено, що монетарна політика є менш стійкою до економічних трансформацій, аніж фіскальна політика. Навпаки, за останнє століття саме неякісна монетарна політика стала причиною багатьох фінансово-економічних потрясінь, світ побачив як мінімум три грошово-валютних системи, які щоразу зазнавали занепаду. Тому вважати монетарну політику достатньо ефективною при здійсненні антициклічного регулювання не варто. У той час як фіскальна політика щоразу, в умовах усіх економічних криз відіграла роль “рятівного круга” для країн, які здійснювали заходи антициклічного економічного регулювання. Саме тому дослідження проблеми ефективного державного управління соціально-економічними флуктуаціями є одним із найактуальніших питань економічної науки. Мета роботи. Дослідити сутність монетарних та фіскальних інструментів антициклічного регулювання економіки, виокремити їх сильні та слабкі сторони, запропонувати дієві механізми антициклічного регулювання економіки, які б забезпечили економічний розвиток у країні. Методи. У процесі дослідження використані загальнонаукові та емпіричні методи економічної науки ґрунтовані на системному підході, зокрема: методи наукового пізнання: діалектичний і логічний, аналізу та синтезу, узагальнення, графічного, наукового абстрагування – при дослідженні державної фінансової політики у сфері антициклічного регулювання економіки. Результати. У науковій статті розглянуто сутність грошово-валютних систем, проаналізовано їх слабкі та сильні сторони, виокремлено причини їхнього занепаду. Встановлено, які монетарні чинники впливали на зародження осередків економічних криз. Розглянуто та глибоко проаналізовано сутність фіскальної політики, її види і моделі, а також виокремлено, яким чином її інструменти впливають на перебіг економічного циклу. Виокремлено механізми фіскальної політики, які державі варто застосовувати на різних стадіях економічного циклу. Доведено, що в економічно розвинутих країнах у період економічної кризи доцільно використовувати соціально орієнтовану модель фіскальної політики ациклічного характеру, яка найефективніше впливає на подолання економічних дисбалансів та здатна найшвидше забезпечити економічну рівновагу в країні. Країни, що ефективно застосовували ліберальну модель фіскальної політики, в умовах економічної кризи були змушені вдаватися до трансформації в напрямку застосування жорсткішого державного фіскального втручання в економічні процеси – були змушені використовувати соціально орієнтовану, ациклічну фіскальну політику. Лише ширша участь держави в регулюванні економічних процесів забезпечувала швидке й ефективне подолання економічних криз і сприяла досягненню економічного розвитку в більшості країн світу. Перспективи. Отримані результати наукового дослідження можуть бути корисними для науковців та практиків, які досліджують проблеми антициклічного регулювання економіки, фінансової політики держави та фіскальної політики зокрема. Introduction. Economic cycles, the periodic emergence of economic imbalances, deep economic crises, the need for effective management of economic fluctuations have created the need to develop an effective mechanism for anti-cyclical economic regulation. As a result of the in-depth study of these problems, it has been established that the most effective instruments of anti-cyclical economic regulation are financial instruments owned by the state and divided into monetary and fiscal ones. They in turn are divided into discretionary and non-discretionary, and regulated by legislative acts and regulatory documents. As a result of a retrospective analysis of management of economic cycles through the use of financial means of the state, it has been proved that monetary policy is less sustainable than economic fiscal policy. On the contrary, for the last century, precarious monetary policy has caused many financial and economic upheavals; the world has seen at least three monetary and monetary systems that have been subject to a downturn every time. Therefore, it is not worth considering monetary policy sufficiently effective in the implementation of anti-cyclical regulation. While fiscal policies each time, in all economic crises, have played the role of a "lifeline" for countries that have taken anti-cyclical economic regulation measures. That is why the study of the problem of effective state management of socio-economic fluctuations is one of the most urgent issues of economic science. The goal of the work. To investigate the essence of monetary and fiscal instruments of counter-cyclical regulation of the economy, to identify their strengths and weaknesses, to propose effective mechanisms of counter-cyclical regulation of the economy, which would ensure economic development in the country. Methods. In the course of the research, general scientific and empirical methods of economic science based on a systematic approach are used, in particular: methods of scientific knowledge: dialectical and logical, analysis and synthesis, generalization, graphical, scientific abstraction - in the study of state financial policy in the field of anti-cyclical regulation of the economy. Results. The article deals with the essence of monetary and monetary systems, analyzes their weak and strong sides, identifies the causes of their decline. It was established that monetary factors influenced the emergence of centers of economic crises. The essence of fiscal policy, its types and models, and the way in which its instruments influence the course of the economic cycle are considered and deeply analyzed. The mechanisms of fiscal policy, which should be used by the state at different stages of the economic cycle, are singled out. It is proved that in economically developed countries during the economic crisis it is expedient to use a socially-oriented model of fiscal policy of acyclic nature that most effectively influences the overcoming of economic imbalances and is capable of ensuring the economic equilibrium in the country as soon as possible. Countries that effectively applied the liberal model of fiscal policy, in the conditions of the economic crisis, were forced to resort to transformation towards a more rigid fiscal intervention by the state in economic processes-they were forced to use socially-oriented, acyclic fiscal policies. Only the wider participation of the state in the regulation of economic processes have ensured the rapid and effective overcoming of economic crises, and contributed to the achievement of economic development in most countries of the world. Perspectives. The results of scientific research can be useful for scientists and practitioners who are engaged in research on problems of anti-cyclical regulation of the economy, state financial policy and, in particular, fiscal policy.uk_UA
dc.publisherЕкономічна думкаuk_UA
dc.subjectфіскальна політикаuk_UA
dc.subjectдискреційна/недискреційна фіскальна політикаuk_UA
dc.subjectантициклічна/проциклічна фіскальна політикаuk_UA
dc.subjectантициклічне регулювання економікиuk_UA
dc.subjectВВПuk_UA
dc.subjectдержавний боргuk_UA
dc.subjectдоходи урядуuk_UA
dc.subjectвидатки урядуuk_UA
dc.subjectсоціально-орієнтована (патерналістська) фіскальна політикаuk_UA
dc.subjectfiscal policyuk_UA
dc.subjectdiscretionary / non-discretionary fiscal policyuk_UA
dc.subjectanti-cyclical / procyclic fiscal policyuk_UA
dc.subjectanti-cyclical regulation of the economyuk_UA
dc.subjectGDPuk_UA
dc.subjectpublic debtuk_UA
dc.subjectgovernment revenuesuk_UA
dc.subjectgovernment expendituresuk_UA
dc.subjectsocial-oriented (paternalistic) fiscal policyuk_UA
dc.titleОсобливості державної політики у сфері антициклічного регулювання економіки – теорія та методологіяuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Випуск 24 2019 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Маршалок.pdf1.14 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.