Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/12391
Назва: Категорійний профіль наукової школи
Інші назви: Categorial Profile of Scientific School
Автори: Фурман, Анатолій В.
Furman, Anatoliy V.
Ключові слова: наукова школа
дослідницька програма
категорійний лад науки
експеримент
філософське методологування
категоріогенез
методологічне мислення
категорійне поняття
структура категорії
світоглядна універсалія
категорійна модель світу
мікрокатегоріогенез
макрокатегоріогенез
фокуси категорії
слово
мовлення
мислення
внутрішнє мовлення
псевдопоняття
узагальнення
потенційне поняття
закон еквівалентності понять
словесне значення
категоризація
вітакультурна методологія
О. О. Потебня
Л. С. Виготський
М. Г. Ярошевський
О. М. Ткаченко
В. А. Роменець
Г. П. Щедровицький
К. М. Мамардашвілі
В. С. Стьопін
scientific schoo
research program
categorial system of science
experiment
philosophical methodologization
categoriogenesis
methodological thinking
categorial notion
structure of category
worldview universal
categorial model of the world
macro-categorio-genesi
micro-categorio-genesi
focuses of category
speaking
thinking
innerspeaking
pseudo-notion
generalization
potential notion
the law of equivalency of notion
verbal meaning
categorization
vita-cultural methodology
M.G. Yaroshevsky
O. A. Potebnia
L. S. Vygotsky
A. N. Tkachenko
V. A. Romenets
G. P. Shchedrovitsky
K. M. Mamardashvili
V. S. Stiopin
Дата публікації: 2014
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Фурман, А. В. Категорійний профіль наукової школи [Текст] / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - № 2. - С. 23-39.
Короткий огляд (реферат): У контексті розвитку авторського методологічного проекту наукової школи четвертого покоління охарактеризовані, з одного боку, уявлення про категорійний лад сучасної соціогуманітарної науки, логіку та особливості розвитку макрокатегоріогенезу у лоні її знаннєвих організованостей (гіпотези, концепції, теорії, методологеми, метатеоретичні системи), з іншого - раціоналізоване знання про категорійний профіль наукових шкіл у психології, залежності та особливості мікрокатегоріогенезу як предметно-логічного осереддя, центральної змістової ланки та квінтесенції будь-якої повноцінної дослідницької програми. Воднораз уперше подано низку мислесхем, які пояснюють рівні руху- розвитку наукової думки, основні складові науки та компоненти її категорійного ладу, логіко-параметричну структуру поняття як форму мислення і знаннєву одиницю, логіко-змістові фокуси категорії, структурно-функціональний мікрогенез слова як творчий процес (словотворення), ступені розвитку понять в онтогенезі та взаємозалежність еволюції категорійних понять із пояснювальними принципами та основними відрефлексованими проблемами і методами пізнання окремої науки. Крім того, наведена формула категорії, конструктивній реінтерпретації піддані концепція розвитку науки М.Г. Ярошевського, психолінгвістичне вчення О.О. Потебні, психологічна концепція розвитку понять в онтогенезі Л.С. Виготського та методологічна концепція категорійного ладу психологічної науки О.М. Ткаченка. Загалом відстежені ступені розвитку і взаємодоповнення генетичних форм категорійної моделі світу в широкому діапазоні методологічної рефлексії: від слова та імені до терміна і поняття й далі до категорій науки і категорій культури (світоглядних універсалій). In the context of development of authorial methodological project of scientific school of the fourth generation there have been characterized, from one hand, ideas of categorial system of modern socio-humanitarian science, logic and peculiar features of the development of macro-categorio-genesis in the bosom of its knowledge organizations (hypothesis, concepts, theories, methodologemes, metatheoretical systems), from the other hand – rationalized cognition of categorial profile of scientific schools in psychology, dependences and peculiarities of micro-categorio-genesis as a subject-logical core of central contextual link and quintessence of any complete research program. For the first time there has been offered a number of thought-schemes, which explain on the level of move-progress of scientific thought, the key elements of science and components of its categorial system, logic-parametrical structure of notion as a form of thinking and cognition unit, logical-contextual focuses of categories, structural-functional microenesis of a word as a creative process (word creation), levels of development of the notions in the onto-genesis and interdependence of evolution of categorial notions with explanatory principles and main reflexed problems and methods of cognition of a separate science. Besides, the formula of a category has been offered, the conception of the development of science of M.G. Yaroshevsky, psycho-linguistic doctrine of O.A. Potebnia, psychological concept of the development of notions in ontogenesis of L.S. Vygotsky and methodological concept of categorial system of psychological science of A.N. Tkachenko have been constructively reinterpreted. In general, the levels of development and complementarity of genetic forms of categorial model of the world in a wide range of methodological reflection: from the word and name to the term and notion and further to the categories of science and categories of culture have been exposed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12391
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2014. - № 2 (56)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Фурман А..pdf667.97 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.