Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/12698
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorФурман, Анатолій В.-
dc.contributor.authorНадвинична, Тетяна-
dc.contributor.authorFurman, Anatoliy V.-
dc.contributor.authorNadvynychna, Tetiana-
dc.date.accessioned2017-02-13T08:28:39Z-
dc.date.available2017-02-13T08:28:39Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationФурман, А. В. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету [Текст] / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. - 2014. - № 3. - С. 69-101.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12698-
dc.description.abstractПрикладне дослідження продовжує раніше розпочате авторами наукове пошукування щодо якісно ґрунтовнішого узмістовлення і системної оптимізації діяльності психологічної служби сучасного ВНЗ. Зокрема, деталізуючи й поглиблюючи нещодавно презентовану оргтехнологічну модель функціонування ПСУ, різнобічно розглянуто один із першочергових напрямів діяльності названої служби - психодіагностичний, котрий в авторському досвіді миследіяння отримує інноваційне наповнення, органічно поєднуючи теоретизування і практикування у їх різних формовиявах - феноменології і статистики, оргтехнології і засобів, мислесхем і методик, алгоритмів і процедур діагностування. У підсумку упродовж 2013/2014 навчального року зреалізована програма широкомасштабного психодіагностичного обстеження (2000 студентів 1-4 курсів восьми факультетів ТНЕУ), що дало змогу з’ясувати рівні та особливості перебігу особистісної адаптованості студентів, визначити ступінь згуртованості академічних осередків і створити загальну картину внутрішньогрупових стосунків у кожному студентському колективі та чітко окреслити місце в ньому конкретної особи. Водночас запропонована структурно- функціональна схема психосоціального портрета студентської групи, що уможливлює не лише деталізований аналіз статусних і рольових позицій її членів, а й у перспективі має стати підґрунтям як для розробки практико зорієнтованої освітологічної моделі ефективного студента, так і для проведення низки психоконсультаційних, психокорекційних, психотренінтових та інших заходів задля оптимізації самоактуалізаційното шляху розвитку особистості майбутнього професіонала. Applied research continues the scientific study concerning the quality, more detailed epitomizing and system optimization of the activity of psychological service of modern higher educational institution. In particular, detailing and deepening recently presented org-technological model of PSU functioning, one of the priority directions of the PSU activity - psycho-diagnostical, which acquired in the author’s experience of though-activity innovative content, organically combining theorization and practicing in its different forms - phenomenology and statistics, org- technology and means, though-schemes and methods, algorithms and procedures of diagnostics, has been comprehensively analyzed. As a result during 2013/2014 academic year the program of wide-scaled psycho-diagnostical examination (2000 students of 1-4 years of 8 faculties of TNEU) has been implemented, which allowed realizing the stages and peculiarities of the process of personal adaptation of students, defining the grade of cohesion of academic centers and creating the general picture of inner-group relations in every student team and outline the place of each person there. At the same time, the structural-functional scheme of psycho-social portrait of student group has been offered, which made possible not only the detailed analysis of status and role positions of its members, but in the perspective has to become the basis of working out practically-oriented educational model of efficient student, and conduction a number of psycho-consultation, psycho-correction, psycho-training and other arrangements for optimization the self-actualization way of the development of personal future of a professional.uk_UA
dc.publisherТНЕУuk_UA
dc.subjectнаціональна освітаuk_UA
dc.subjectВНЗuk_UA
dc.subjectстудентствоuk_UA
dc.subjectособистістьuk_UA
dc.subjectпсихологічна службаuk_UA
dc.subjectпсиходіагностика теоретична і практичнаuk_UA
dc.subjectпсихологічний діагнозuk_UA
dc.subjectіндивідуально-психологічні особливостіuk_UA
dc.subjectтестуванняuk_UA
dc.subjectпсихологічне оцінюванняuk_UA
dc.subjectпсиходіагностична технологіяuk_UA
dc.subjectпсихологічний прогнозuk_UA
dc.subjectособистісна адаптованістьuk_UA
dc.subjectнеадаптованістьuk_UA
dc.subjectдезадаптованістьuk_UA
dc.subjectкласифікація показниківuk_UA
dc.subjectстенайнова шкалаuk_UA
dc.subjectсоціометріяuk_UA
dc.subjectсоціометрична процедураuk_UA
dc.subjectсоціограмаuk_UA
dc.subjectкоефіцієнт згуртованостіuk_UA
dc.subjectстатистикаuk_UA
dc.subjectпсиходіагностична картинаuk_UA
dc.subjectпсихоформи неадаптованої поведінкиuk_UA
dc.subjectпсихокорекціяuk_UA
dc.subjectціннісно-орієнтаційний портрет особистостіuk_UA
dc.subjectмодель ефективного студентаuk_UA
dc.subjectсоціально-психологічний паспорт (портрет) групиuk_UA
dc.subjectnational educationuk_UA
dc.subjecthigher educational institutionuk_UA
dc.subjectstudentsuk_UA
dc.subjectpersonalityuk_UA
dc.subjectpsychological serviceuk_UA
dc.subjectpsycho-diagnostics theoretical and practicaluk_UA
dc.subjectpsychological diagnosisuk_UA
dc.subjectindividual-psychological featuresuk_UA
dc.subjecttestinguk_UA
dc.subjectpsychological evaluationuk_UA
dc.subjectpsycho-diagnostic technologyuk_UA
dc.subjectpsychological prognosisuk_UA
dc.subjectpersonal adaptationuk_UA
dc.subjectnon-adaptationuk_UA
dc.subjectdes-adaptationuk_UA
dc.subjectclassification ofindicatorsuk_UA
dc.subjectstanayn scaleuk_UA
dc.subjectsociometryuk_UA
dc.subjectsociometrical procedureuk_UA
dc.subjectsociogramuk_UA
dc.subjectcoefficient of cohesionuk_UA
dc.subjectstatisticsuk_UA
dc.subjectpsycho-diagnostic pictureuk_UA
dc.subjectpsycho-forms of non-adapted behaviouruk_UA
dc.subjectpsycho-correctionuk_UA
dc.subjectvalue-oriented profile of a personalityuk_UA
dc.subjectmodel of efficient studentuk_UA
dc.subjectsocial-psychological passport (portrait) of groutuk_UA
dc.titleДіагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університетуuk_UA
dc.title.alternativeDiagnostical Direction of Epitomizing the Activity of Psychological Service of Universityuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2014. - № 3 (57)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Фурман А..pdf1.16 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.