Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/3072
Назва: Синтез знань: проблеми і методи
Інші назви: Synthesis of knowledge: problems and methods
Автори: Щедровицький, Георгій
Shchedrovitsky, Georgiy
Ключові слова: теоретична система знань
науковий предмет
епістемологія
методологічний аналіз
об’єкт вивчення
предмет та об’єкт знання
предмет науки
теоретичне уявлення
синтез знань
теоретичне знання
епістемологічна одиниця
методологічна робота
категорії мислення
модель-конфігуратор
процедура конфігурування
структурна модель ідеального об’єкта
формальні знання
методологічна план-карта дослідження
theoretical system of knowledge
scientific subject
epistemology
methodological analysis
object of study
the subject and object of knowledge
the subject of science
theoretical idea
synthesis ofknowledge
theoretical knowledge
epistemological unit
methodological work
the categories of thought
model-configurator
configuration procedure
structural model of the ideal object
formal knowledge
methodological plan-card of research
Дата публікації: 2015
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Щедровицький, Г. Синтез знань: проблеми і методи [Текст] / Георгій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2015. - № 2. - С. 61-83.
Короткий огляд (реферат): Дослідження присвячене одній із найскладніших у методологічному та епістемологічному вимірах пошукування проблем - поєднання і синтезу різнопредметних знань про один - багатоаспектний, комплексний, метасистемний - об’єкт вивчення. Авторська методологічна концепція логічно аргументованого розв’язання цієї проблеми ґрунтується на низці процедур концептизації, центральну ланку яких становлять засоби миследіяльнісної схематизації, а саме: а) систематизації знань у практичних, навчальних та дослідницьких (створення наукової теорії) цілях; б) побудови та організації наукового предмета за схемою “подвійного знання”, тобто бінарного уявлення про об’єкт як такий і про знання про нього, а також шляхом рефлексивного аналітичного розмежування предмета та об’єкта знань, методологічно-засобової і теоретично- знаннєвої площин уявлення про досліджуваний об’єкт; в) зреалізування процедури конфігурування як особливої мисленнєвої діяльності з об’єднання і синтезу різноманітних знань про об’єкт та їх результат - створення моделі-конфігуратора як цілісного зображення цього об’єкта; г) детальної характеристики-відмінності структурних моделей об’єктів від формальних (теоретичних) знань за всіма епістемологічними параметрами: за структурою і матеріалом знакової форми, за відношенням до об’єктів і за способами їх використання в науковому пошукуванні; д) побудови методологічної план-карти дослідження багатоупредметненого об’єкта шляхом визначення його вузлів і підрозділів, засобів і методів роботи в кожному з них, рухаючись головно в методологічному просторі мислення і знання, апелюючи як до загальних принципів і категорійних понять, так і до специфічно загальних науково- предметних знань. Доведено, що названа план-карта, являючи собою особливе зображення системного об’єкта, і водночас й особливий предмет в науці, фіксує його розкладеним на низку предметів вивчення, їх наступність і процедури аналізу в кожному з цих предметів, а тому сутнісно є схемою чи “програмою”, яка визначає й спрямовує цілеспрямовану діяльність дослідника. Research dedicated to one of the most difficult in methodological and epistemological dimensions of search of problem - combination and synthesis of various subject of knowledge about one - multi-aspect, complex, goal- system - the object of study. Author’s methodological concept of logically argumented solution to this problem is based on a set of procedures of concept, central link of which are means of thinking-activity schematic namely: a) systematization knowledge in practice, education and research (creation of scientific theory) purposes; b) construction and organization of scientific subject by scheme “dual knowledge”, namely the binary representation of the object as such and the knowledge about it, and also by reflexive and analytical separation of subject and object of knowledge, methodologically and theoretically-knowledge area of representation of studied object; c) realization of procedures of configuration as a special mental activity of unification and synthesis of various knowledge about object and its result - creation a model-configurator as a complete image of the object; d) detailed characteristics of differences of structural models of objects from formal (theoretical) knowledge on all the epistemological parameters: by the structure and material of sign forms, by relation to the objects and by ways of their usage in scientific research; e) building a methodological plan-card of research of multi- subjective object by determining its units and divisions, means and methods of each of them, moving mainly in methodological space of thinking and knowledge, appealing to both general principles and categorical terms and specifically to the general scientific subject knowledge. Proved that named plan-card representing itself a particular image of system object and in the same time a specific subject in science, fixes it decomposed into a number of subjects of study, their continuity and procedure analysis in each of these subjects and therefore essentially it is scheme or “program” which defines and directs purposeful activity of researcher.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3072
ISSN: 1810-2131
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2015. - № 2 (60)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Щедровицький Г..pdf767.35 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.