Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37494
Назва: Ігровий імператив сучасної війни
Інші назви: Game imperative of modern warfare
Автори: Хайрулін, Олег
Khairulin, Oleh
Ключові слова: імператив
гра
війна
протиборство
світ VUCA
гібридна війна
суб’єкт життєдіяльності
вчинок
рівновага
принцип
модус
тип наукової раціональності
класична наука
некласична наука
постнекласична наука
стратегічні комунікації
конвенційність
таліон
доповнювальність
відповідність
спостережуваність
суперпозиція
системний саморозвиток
антропоцентризм
інтерсуб’єктивність
інтерсуб’єктивність
a game
war
warfare
VUCA- world
hibrid war
subject of life activity
act
equilibrium
principle
modus
types of scientific rationality
classical science
non-classical science
post-non-classical science
strategic communications
conventionality
talion
complementarity
compliance
uncertainty
observability
superposition
systemic self-development
anthropocentrism
intersubjectivity
Дата публікації: 2019
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Хайрулін, О. Ігровий імператив сучасної війни [Текст] / Олег Хайрулін // Психологія і суспільство. – 2019. – № 3-4. – C. 73-94.
Короткий огляд (реферат): Сучасні тенденції нестабільності, невизначеності і суперечливості соціальних явищ об’єктивно ускладнюють умови життєдіяльності людини і суспільства. Такі тенденції з часом почали використовуватися певними світовими суб’єктами майже в усіх вимірах і сенсах впливу та сферах життєдіяльності людства, особливо в тих, де відбувається зіткнення геополітичних інтересів таких суб’єктів. Наслідком цього стала актуалізація багатостороннього, поліцентричного, глобального світоустрою, в якому поступово і виразно зростали роль та значення стратегій асиметричних впливів. Геополітична боротьба все більше набуває характеру гри – масштабної, підступної, мультисценаризованої, гібридної. У зіткненнях сучасних світових гравців повномасштабно оприявнюються фундаментальні атрибути гри, як універсальної онтофеноменальної форми буття людини і суспільства; інтегрального фактору самореалізації суб’єкта; інструменту інтелектуального моделювання і вчинкового практикування життєдіяльності; як культурної функції конкуренції, включно й війни. Гра в сучасному світі остаточно набула ознак імпліцитності своїх аспектів у багатоаспектній динаміці буття. Вона стала фундаментальним засобом для здійснення будь-якої суб’єктної активності за умов ризику і невизначеності, особливо у потенційній та проявленій небезпеці. В масштабі процесів як світового, так й побутового рівнів, вона субстанційно пронизує собою увесь простір як актуальних, так і тих, що носять латентний, неоприявнений характер антагоністичних зіткнень будь-якої природи. Цей статус гра отримує в процесі і завдяки еволюції засобів воєнного протиборства і ресурсів-засобів наукової раціональніості, які онтогенетично і комплементарно визначають, підтримують і спрямовують свій взаємозалежний розвиток. Хронологія розвитку військової справи свідчить, що він відбувається як безупинне, поступове і диверсифіковане збільшення та ускладнення засобів протиборства і чітко співпадає з хронологією наукового розвитку. При цьому взаємопроникнення мілітарних аспектів у наукові і навпаки з часом стає настільки синхронізованим та інтегрованим, що важко знайти межу, за якою одне перетворюється на інше. Цей стан нами пов’язується з тим, що нестабільність, невизначеність та суперечливість сучасного світу остаточно призвели до системного, дисипативного, синергетичного ефекту, коли загальносвітова система і процеси у ній починають урівноважувати самі себе. Така динаміка хронологічно співпала з постанням і посиленням постнекласичного періоду розвитку наукового знання. Це об’єктивно і формоутворювально впливає на розвиток онтологічної картини мелітарних систем. При цьому стає очевидним те, що розвиток військової справи цілком відповідає етапам трансформації типів наукової раціональності. Тому сучасний постнекласичний етап став логічним втіленням адаптації наукового, передусім – психологічного, знання до вимог актуального середовища, особливо за критичних умов політичного протистояння. Постнекласичний модус війни розгортається в історичному просторі як таксономійна модернізація усіх попередніх етапів розвитку. Через логіку і зміст классичних принципів конвенційності, таліону і агоністики, оприявнення агоністичного, змагального модусу гри утворюються атрибути протовійни і класичного типу війни. Втіленням ключових принципів некласичної раціональності та відповідну актуалізацію пробабілістського (ймовірнісного) та мімікрійного модусів гри на аспектах класично осмисленого типу війни стає актуальним її постнекласична інтерпретація. Наостанок, через інтеграцію некласичних та постнекласичних принципів, поєднання кола модусів гри в “замку” гедонії, як alfa і omega досягнення буттєвого гомеостазу суб’єкта виникає постнекласичний тип раціоналізації феномену війни. Отож постнекласичний модус-інваріант воєнно-політичного протиборства (війни) атрибутивно реалізується через виконання принципів: 1) конвенційності; 2) таліону; 3) доповнювальності; 4) відповідності; 5) невизначеності; 6) спостережуваності; 7) суперпозиційності; 8) системної саморозвитковості, 9) антропоцентричності та 10) інтерсуб’єктивності. При цьому в контекстах ігрового моделювання суперпозиційність доцільно сприймати як вихідний кооперативно-інтенційний полімодальний стан суб’єкта життєдіяльності за будь-яких умов, особливо конфліктних. Сучасний арсенал мілітарних засобів протиборства, особливо його кластер стратегічних комунікацій, остаточно заповнився засобами, що повноцінно забезпечують виконання ігрового імперативу протиборства, який виголошує, що максимальні цілі протистояння повинні досягатися в оптимальний спосіб, мінімальною ціною, неявно та приховано. Така сутність військового протиборства у його інтерпретаційному збагаченні постнекласичними принципами надає універсалії “гра” ознак імперативності й акцентує її статус культурної функції війни. Modern trends of instability, uncertainty and inconsistency of social phenomena objectively complicate the life conditions of a person and society. Such trends began to be used by certain world actors in almost all dimensions and senses of influence and spheres of human life, especially in those where there is a clash of geopolitical interests of such subjects. The consequence of this was the actualization of a multilateral, polycentric, global world order, in which the role and importance of the strategy of asymmetric influences gradually increased. The geopolitical struggle is increasingly acquiring the character of a game – large-scale, insidious, multi-scripted, hybrid. In the clashes of modern world players, the fundamental attributes of the game as a universal ontophenomenal form of human being and society are fully manifested; an integral factor of self-realization of the subject; his tool of intellectual modeling and practice of actions; cultural function of competition, including war, warfare. The game in the modern world has finally acquired signs of the implicity of its aspects in mulitaspect dynamics of being. It has become a fundamental tool for the implementation of any subject’s activity on conditions of risk and uncertainty, especially in potential and manifested danger. In the scale of processes of both world and domestic levels, it substantially permeates the whole space of both actual and those that bear the latent, unacceptable nature of antagonistic collisions of any nature. Under such conditions, the game becomes an imperative of modern confrontation. The game gains this status in the process and thanks to the evolution of the means of military confrontation and resources-means of scientific rationality, which ontogenetically and complementarily define, support and direct their interdependent development. The chronology of military development indicates that it occurs as a continuous, gradual and diversified increase and complication of the means of warfare and clearly coincides with the chronology of scientific development. At the same time, the mutual penetration of military aspects into scientific ones and vice versa with time becomes so synchronized and integrated that it is difficult to find borders beyond which some turn into others. This paradox is explained by the fact that the instability, uncertainty and inconsistency of the modern world finally led to the appearance of a systemic, dissipative, synergetic effect, when the global system and processes in it begin to balance themselves. Such dynamics chronologically coincided with the emergence and strengthening of the post-non-classical period of development of scientific knowledge. This objectively affects the development of the ontological picture of military systems and determines their content. At the same time, it becomes clear that the development of military affairs fully corresponds to the stages of the types transformation of scientific rationality. Therefore, the modern post-non-classical stage has become the logical embodiment of the adaptation of scientific, primarily psychological knowledge, to the requirements of the current environment, especially on critical conditions of military confrontation. The post-nonclassical mode of warfare unfolds in the historical space as a taxonomic modernization of all previous stages of development. Through the logic and content of the classical principles of conventionality, talion and agonism, the disclosure of agonistic, competitive mode of the game, the attributes of the proto-war and the classic type of war are formed. The embodiment of the key principles of non-classical rationality and the appropriate implementation of probabilistic (probable) and imitation modes of the game based on aspects of the classical type of warfare, its non-classical type becomes relevant. Finally, through the integration of nonclassical and post-non-classical principles, the combination of the modes of the game in the “castle” of hedonia as alpha and omega of achieving the subject’s everyday homeostasis arises a post-non-classical type of rationalization of the war phenomenon. Therefore, the post-non-classical mode-invariant of military-political confrontation (war) is attributively realized through the fulfillment of the principles of: 1) conventionality; 2) talion; 3) complementarity; 4) compliance; 5) uncertainty; 6) observability; 7) superposition; 8) systemic self-development, 9) anthropocentricity, and 10) intersubjectivity. Moreover, in the contexts of game modeling, it is advisable to perceive the superposition as the initial cooperative-intentional subject’s lifeactivity state on any conditions, especially in conflict. The modern arsenal of military means of confrontation, especially its cluster of strategic communications, was finally filled with funds that fully ensure the fulfillment of the game imperative, which determines that the maximum goals of the confrontation must be achieved in an optimal way, at a minimum price, implicitly and covertly. Such an essence of military competition in its enrichment with post-non-classical principles gives the universal “game” imperative value and emphasizes its status as a cultural function of war, warfare.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37494
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2019. - № 3-4 (77-78)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Хайрулін.pdf550.63 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.