Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/40997
Назва: Стратегічні орієнтири розвитку фінансів ОТГ: імплементація світового досвіду
Інші назви: Strategic guidelines for the development of UTС finances: implementation of world experience
Автори: Кнейслер, Ольга
Спасів, Наталія
Kneysler, Olga
Spasiv, Nataliіa
Ключові слова: фінанси ОТГ
бюджет ОТГ
доходи і видатки бюджетів ОТГ
місцеві запозичення
фінанси комунальних підприємств і фінансових установ
OTG finances
OTG budget
revenues and expenditures of OTG budgets
local borrowings
finances of utilities and financial institutions
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Кнейсле, О. Стратегічні орієнтири розвитку фінансів ОТГ: імплементація світового досвіду [Текст] / Ольга Кнейсле, Наталія Спасів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 3. – С. 102-122.
Короткий огляд (реферат): Вступ. В умовах реформування системи місцевого самоврядування і територіальної організації влади виняткового значення набуває використання передового світового досвіду в контексті провадження децентралізації й імплементації кращих зарубіжних практик щодо формування фінансів територіальних громад та їхніх об’єднань. Відповідно, потребує переосмислення низка важливих теоретичних постулатів вітчизняної фінансової науки через призму удосконалення наявних і розробки новітніх концептуальних підходів щодо функціонування фінансів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) за застосування міжнародних досягнень у цій сфері, оскільки це є підґрунтям ефективності провадження реформи фінансової децентралізації та запорукою місцевого розвитку. Мета. Враховуючи обмежені теоретичні і практичні напрацювання вітчизняних науковців щодо фінансів об’єднаних територіальних громад, метою статті є дослідження та використання кращих світових практик задля підвищення ефективності функціонування фінансів ОТГ. Методи. Методичною основою дослідження є загальнонаукові та економіко- статистичні методи: аналіз, синтез, статистичний метод – для дослідження міжнародного досвіду реформування фінансів ОТГ; індукції, дедукції – для визначення напрямів розвитку фінансів ОТГ в Україні; абстракто-логічний, економіко- математичний – для оцінювання доходів і видатків місцевих бюджетів країн ОЕСР. Результати. Розглянуто світовий досвід реформування фінансів територіальних громад. У контексті застосування кращих міжнародних практик запропоновано напрями розвитку фінансів ОТГ в Україні за сучасних умов провадження фінансової децентралізації. Проведено оцінювання доходів і видатків місцевих бюджетів країн ОЕСР, що дало змогу визначити пріоритети у формуванні доходів, оптимізації видатків, розподілу повноважень і функцій, а також використання нових джерел нарощування дохідної бази бюджетів територіальних громад та їхніх об’єднань в Україні. Перспективи. Перспективність здійснення подальших досліджень полягає у розробці моделі оптимізації фінансування розвитку ОТГ з метою забезпечення виконання власних повноважень і функцій. Introduction. In the context of reforming the system of local self-government and territorial organization of power, the use of world best practices in the context of decentralization and implementation of best foreign practices in shaping the finances of territorial communities and their associations is of paramount importance. Accordingly, a number of important theoretical postulates of domestic financial science need to be reconsidered through the prism of improving existing and developing the latest conceptual approaches to the functioning of the finances of united territorial communities (OTG) using international advances in this area. local development. Purpose. Given the limited theoretical and practical work of domestic scholars on the finances of the united territorial communities, the purpose of the article is to use the best world practices to improve the efficiency of OTG finances. Methods. The methodological basis of the study are general scientific and economic- statistical methods: analysis, synthesis, statistical method - to study the international experience of OTG finance reform; inductions, deductions - to determine the directions of development of OTG finances in Ukraine; abstract-logical, economic-mathematical - for estimating revenues and expenditures of local budgets of OECD countries. Results. The world experience of reforming the finances of territorial communities is considered. In the context of application of the best international practices the directions of development of finance of OTG in Ukraine under modern conditions of carrying out financial decentralization are offered. Estimates of revenues and expenditures of local budgets of OECD countries were assessed, which allowed to determine priorities in revenue generation, expenditure optimization, distribution of powers and functions, as well as the use of new sources to increase the revenue base of local communities and their associations in Ukraine. Discussion. The prospects for further research is to develop a model for optimizing the financing of OTG development in order to ensure the implementation of its own powers and functions.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/40997
ISSN: 1993-0240
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНЕУ 2020 Випуск 3

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кнейслер.pdf1.14 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.