Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41004
Назва: Концепція розбудови підприємств енергосервісного ринку
Інші назви: Concept of energy service market enterprices’ development
Автори: Брич, Богдан
Brych, Bohdan
Ключові слова: енергоефективність
енергозберігання
енергосервіс
ЕСКО-компанії
ринок енергосервісу
концепція ринку енергосервісу
energy efficiency
energy saving
energy service
ESCO companies
energy service market
concept of energy service market
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Брич, Б. Концепція розбудови підприємств енергосервісного ринку [Текст] / Богдан Брич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 3. – С. 211-224.
Короткий огляд (реферат): Вступ. У процесі розвитку галузей економіки значення сегмента енергозбереження для соціально-економічного розвитку України полягає у зменшенні енергетичного та екологічного навантаження. В результаті цього зростає роль енергосервісу для паливно-енергетичного сектору. У світовій практиці механізм енергосервісу є одним із найбільш ефективних заходів енергозберігання та оптимізації енерговитрат компаній та житлово-комунальної сфери. Відповідно до цього, фінансування заходів енергозберігання на основі енергосервісу для вітчизняних підприємств є тим напрямком розвитку, який вирішує важливі проблеми щодо зменшення витрат компанії на енергетичну складову їхнього функціонування. Методи дослідження. Методичною основою дослідження є загальнонаукові та економіко-статистичні методи, зокрема: аналізу, синтезу, узагальнення, схематичної та графічної візуалізації - для формування концептуальних основ розбудови підприємств енергосервісного ринку і визначення структури та особливостей енергоспоживання, компонентів концепції розбудови ринку енергосервісу; індукції, дедукції, діалектичного аналізу. Результати дослідження. У статті розглянуто заходи щодо забезпечення енергоефективності у паливно-енергетичному комплексі України. Промислові підприємства для виробництва продукції споживають значні обсяги енергетичних ресурсів (електроенергії, теплоенергії). Однією із проблем у посиленні енергозбереження підприємств є зношеність енергообладнання. Внаслідок цього зростає значення розвитку співпраці між промисловими підприємствами та енергосервісними компаніями. Розбудова ринку енергосервісу в Україні сприятиме зростанню кількості учасників ринку та асортименту послуг енергосервісу; формуванню механізму фінансово-кредитної підтримки розвитку енергосервісу; створенню національних стандартів енергоефективності за окремими галузями економіки; створенню національної стратегії енергозберeження на основі енергосервісу; широке залучення місцевих органів самоврядування до енергосервісних заходів. У статті запропоновано концепцію розбудови ринку енергосервісу. За основу концепції взято визначення її складових: необхідності, можливостей та результативності. Охарактеризовано основні драйвери концепції та напрями її реалізації. Доведено, що єдина концепція розбудови ринку енергосервісу забезпечить чітку стратегію зростання економічного потенціалу галузі й рентабельність інших галузей економіки. Перспективи. Перспективність здійснення подальших досліджень полягає у формуванні на рівні державного управління чіткої та ефективної стратегії енергоефективності економіки країни. Introduction. In the process of economic development, the importance of the energy saving segment for the socio-economic development of Ukraine is to reduce energy and environmental impact. As a result, the role of energy services for the fuel and energy sector is growing. In world practice, the energy service mechanism is one of the most effective measures for energy conservation and optimization of energy consumption of companies and housing and communal services. Accordingly, the financing of energy saving measures on the basis of energy service for domestic enterprises is the area of development that solves important problems in reducing the company’s costs for the energy component of their operation. Methods. The methodological basis of the research is the general scientific and economic-statistical methods: in particular: analysis, synthesis, generalization, schematic and graphical visualization - to formation of conceptual foundations for the development of the energy service market; induction, deduction, dialectical analysis, schematic and graphical visualization - to determine the structure and features of energy consumption, components of the concept of energy service market development. Results. The article is investigated the measures for ensure energy efficiency in the fuel and energy complex of Ukraine. Industrial enterprises for the production use large amounts of energy resources (electricity, heat). One of the problems in strengthening the energy saving of enterprises is the use of old energy equipment. As a result, the importance of developing cooperation between industrial enterprises and energy service companies is growing. The development of the energy service market in Ukraine will contribute to the growth of the number of market participants and the range of energy services; formation of the mechanism of financial and credit support of energy service development; creation of national energy efficiency standards for certain sectors of the economy; creation of a national energy saving strategy based on energy service; wide involvement of local governments in energy service activities. The article is proposed the concept of developing the energy service market. The concept is based on the definition of its components: necessity, opportunities and effectiveness. The main drivers of the concept and directions of its implementation are described. It is proved that a single concept of developing the energy service market will provide a clear strategy for increasing the economic potential of the industry and the profitability of other sectors of the economy. Discussion. The prospect of further research is to form at the level of public administration a clear and effective strategy for energy efficiency of the country’s economy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41004
ISSN: 1993-0240
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНЕУ 2020 Випуск 3

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Брич.pdf1.24 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.