Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41293
Назва: Стратегічні пріоритети реалізації дорожньої карти циркулярної економіки в Україні
Інші назви: Strategic priorities of circular economy road map implementation in Ukraine
Автори: Зварич, Ірина
Zvarych, Iryna
Ключові слова: глобальна інклюзивна циркулярна економіка
циркулярний розрив
циркулярність
дорожня карта циркулярної економіки
global inclusive circular economy
circular gap
circularity
Road map of circular economy
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Зварич, І. Стратегічні пріоритети реалізації дорожньої карти циркулярної економіки в Україні [Текст] / Ірина Зварич // Світ фінансів. - 2020. - Вип. 4. - С. 23-38.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Декларування Цілей сталого розвитку та укладення Паризької угоди про зміну клімату докорінно змінили існуючі підходи до використання природних ресурсів, що зумовило становлення принципів формування безпечного та стійкого розвитку сус­пільства. Лінійна модель економіки вичерпує свій потенціал, обумовлюючи об’єктивну необхідність переходу до циркулярної економіки, яка базується на системному підхо­ді до ефективного використання ресурсів, продуктів та матеріалів, в яких закінчився термін експлуатації. Тобто їх не викидають, а переробляють, ремонтують або вико­ристовують повторно за допомогою циркулярних ланцюгів доданої вартості. Мета – науково обґрунтувати стратегічні пріоритети та засоби реалізації Дорож­ньої карти інклюзивної циркулярної економіки України як однієї з моделей розширеного варіанта глобальної циркулярної економіки. Результати. Відображено зв’язок між цілями сталого розвитку та можливостями формування циркулярного середовища в Україні на період до 2030 р., що є орієнтирами для розроблення проектів і нормативно-правових актів з метою забезпечення збалан­сованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України. Акцентовано увагу на вирішенні питання споживання в циркулярному ланцюзі з ура­хуванням локального збору, створення фудхабів та аутсіті рециклінгу. Встановлено роль розширеної відповідальності за прийняття повернутих продуктів і відходів, що залишилися після використання таких продуктів виробниками, як необхідного елемен­та у формуванні циркулярної політики України. Виокремлено ключові бар’єри щодо роз­витку в Україні циркулярного економічного середовища (відсутність експертного се­редовища; слабка законодавча база; відсутність законодавчого регулювання та лобізм з боку великих компаній; необізнаність у проблемах сортування сміття і в питаннях циркулярної економіки), базовані на міфах і реаліях функціонування ринку вторсировини в Україні. Розроблено Дорожню карту реалізації циркулярної економіки в Україні, з по­кроковим її впровадженням: визначення потенційного позиціонування країни у цій галузі; встановлення рівня амбіцій при узгодженій діяльності зацікавлених сторін та фокусу­вання на спільному напрямку; визначення цільових галузей із зосередженням уваги на їх можливостях і галузевій готовності до циркулярної політики; пріоритетність та деталізація можливостей; кількісний вплив; визначення бар’єрів; формування інститу­ційної структури. Introduction. The declaration of the sustainable development goals and the conclusion of the Paris agreement on climate change have radically changed the existing approaches to the use of natural resources, which has led to the formation of principles for the formation of safe and sustainable development of society. The linear model of the economy is exhausting its potential, necessitating the transition to a circular economy. A circular economy based on a systematic approach to the efficient use of end-of-life resources, products and materials is not discarded, but is recycled, repaired or reused through circular value-added chains. The purpose of the article is to scientifically substantiate strategic priorities and means of realization of the road map of inclusive circular economy of Ukraine as one of models of the expanded variant of global circular economy. Results. The connection between the goals of sustainable development and the possibil­ities of forming a circular environment in Ukraine for the period up to 2030, which are guide­lines for the development of projects and regulations to ensure a balanced economic, social and environmental dimensions of sustainable development of Ukraine. Emphasis is placed on solving the issue of consumption in the circular chain in the areas of local collection, creation of food hubs and outsourcing recycling. The role of extended responsibility for the acceptance of returned products and waste remaining after the use of such products of the manufacturer as a necessary element in the formation of the circular policy of Ukraine. The key barriers to the adaptation of the circular economic environment in Ukraine (lack of expert environment; weak legal framework; lack of legislation and lobbying by large companies; ignorance of the problems of waste sorting, circular economy), based on the myths and realities of the secondary raw ma­terials market Ukraine. The Road map of circular economy for introduction in Ukraine is devel­oped, with the allocated steps: definition of potential of the country in this branch; establishing the level of ambition in the coordinated activities of stakeholders and focusing on a common direction; identification of target industries with a focus on their capabilities; sectoral readiness for circular policy; priority and detail of opportunities; quantitative impact; identification of barri­ers; formation of institutional structure.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41293
ISSN: 1818-5754
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 4 2020 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ЗВАРИЧ.pdf12.45 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.