Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41327
Назва: Бюджетна політика у сфері видатків в координатах соціального розвитку
Інші назви: Budget policy in the field of expenditure in the coordinates of social development
Автори: Лисяк, Любов
Качула, Світлана
Абдін, Аліна
Lysiak, Liubov
Kachula, Svitlana
Abdin, Alina
Ключові слова: бюджет
видатки бюджету
бюджетна політика
соціальний розвиток
програмно-цільовий метод
громадський контроль
budget
budget expenditures
budget policy
social development
program-target method
health care
review of budget expenditures
public control
partnership institute
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Лисяк, Л. Бюджетна політика у сфері видатків в координатах соціального розвитку [Текст] / Любов Лисяк, Світлана Качула, Аліна Абдін // Світ фінансів. - 2020. - Вип. 4. - С. 39-55.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Соціальний розвиток є важливим процесом функціонування суспільства та передбачає зміцнення людського потенціалу, забезпечення належного рівня добробуту населення. Важливою умовою прогресивного соціального розвитку виступає політика у сфері видатків державного та місцевих бюджетів. Видатки, як інструмент бюджетної політики, є джерелом забезпечення суспільних потреб, відтак справляють значний вплив на розвиток соціальної сфери. В умовах кризи, зумовленої безпрецедентними обмеженнями ділової активності, падінням ВВП, загострюються соціальні проблеми, що актуалізує дослідження теоретичних засад, практичних механізмів/процесів і пріоритетних напрямів підвищення результативності бюджетної політики у сфері бюджетних видатків соціального спрямування. Мета – розкрити теоретичні та обґрунтувати практичні аспекти видатків бюджету як інструменту бюджетної політики соціального розвитку суспільства. Результати. Розкрито теоретичні засади сутності видатків бюджету у контексті необхідності реалізації соціальної функції держави. Встановлено, що на формування видатків бюджету впливають економічні, політичні, соціальні та інституційні чинники. Виокремлено пріоритетні напрями бюджетної політики у сфері соціальних видатків бюджету в умовах фінансово-економічної кризи, а також на середньо- та довгострокову перспективу. Акцентовано увагу на проблемних аспектах бюджетної політики у сфері видатків бюджету на забезпечення системи охорони здоров’я в Україні. Висновки. Запропоновано напрями підвищення результативності бюджетної політики у сфері видатків бюджету на соціальний розвиток. Зокрема – удосконалення системи планування видатків, впровадження щорічних обов’язкових оглядів бюджетних видатків і витрат та їх своєчасне оприлюднення, удосконалення інституційних засад партнерства у процесі реалізації соціальних програм/проєктів, зміцнення інституту громадського контролю за виконанням місцевих бюджетів, підвищення прозорості, доступності, зрозумілості для населення та своєчасності представлення звітності про стан виконання соціальних програм. Акцентовано увагу на необхідності реалізації практичних заходів щодо усунення/нейтралізації негативних чинників, що впливають на реалізацію ефективної бюджетної політики у сфері видатків. Introduction. Social development is an important process of society functioning and it involves human potential strengthening, ensuring the appropriate level of welfare. An important condition for progressive social development is the budget policy on state and local budget expenditures. Expenditures as an instrument of budget policy is a source of public needs, therefore significantly affect the social sphere development. In the context of the crisis caused by unprecedented restrictions on business activity, the fall of GDP exacerbates social problems; it actualizes the study of theoretical principles, practical mechanisms/processes and priority areas for improving the effectiveness of social spending field fiscal policy. The purpose of the article is to reveal the theoretical aspects and substantiate the practical aspects of budget expenditures as a tool of budget policy of social development. Results. Theoretical principles of the essence of budget expenditures in the context of necessity of the state social function implementation are revealed. It is established that the formation of budget expenditures is influenced by economic, political, social and institutional factors. The priority directions of budget policy in the field of social budget expenditures in the conditions of financial and economic crisis, as well as for the medium and long term are highlighted. Emphasis is placed on the problematic aspects of budget policy in the field of budget expenditures to ensure the health care system in Ukraine. Conclusions. The directions of increasing the efficiency of budgetary policy in the sphere of budget expenditures for social development are offered. In particular - improving the system of expenditure planning, introducing annual mandatory reviews of budget expenditures and their timely publication, improving the institutional framework of partnership in the social programs/projects implementation, strengthening the institution of public control over local budgets, increasing transparency, accessibility, clarity for population and the timeliness of reporting on the status of social programs implementation. Emphasis is placed on the need to implement practical measures to eliminate/neutralize negative factors that affect the implementation of effective budget policy of budget expenditures.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41327
ISSN: 1818-5754
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 4 2020 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ЛИСЯК.pdf416.77 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.