Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41330
Назва: Філософські першооснови теорії суспільних фінансів
Інші назви: Philosophical fundamentals of the theory of public finance
Автори: Дерлиця, Андрій
Derlytsia, Andrii
Ключові слова: теорія суспільних фінансів
діалектика
метафізика
логіка
емпіризм
раціоналізм
верифікація
фальсифікація
theory of public finance
dialectics
metaphysics
logic
empiricism
rationalism
verification
falsification
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Дерлиця, А. Філософські першооснови теорії суспільних фінансів [Текст] / Андрій Дерлиця // Світ фінансів. - 2020. - Вип. 4. - С. 87-102.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Теорія суспільних фінансів у своїй основі має глибинні філософські питання, а тому вибудовується на базі досягнень політичної економії, державознавства, домінуючих філософських доктрин, які пояснюють процеси буття, свідомості та закономірностей їх розвитку. Мета – дослідити філософські основи фінансової науки у контексті відмінностей поглядів західної теорії суспільних фінансів, та сучасної вітчизняної фінансової науки, яка досі частково дотримується світоглядних підходів радянської фінансової школи. Методи. У роботі використано методи порівняння, логічного аналізу та абстрагування. Результати. Розглянуто ключові філософські проблеми та їх вплив на теорію суспільних фінансів. З’ясовано роль матеріального та ідеального начал для суспільних фінансів. Встановлено відмінності метафізичного та діалектичного підходів до трактування фінансових феноменів. Окреслено наслідки протистояння раціоналізму й емпіризму для фінансової науки. Розкрито переваги й обмеження застосування індуктивного та гіпотетико-дедуктивного методів. Досліджено роль верифікації та фальсифікації як способів перевірки істинності наукового знання. Виявлено відмінності онтологічних, гносеологічних та епістемологічних акцентів західної та вітчизняної теорії суспільних фінансів. Встановлено певну альтернативність діалектики та формальної логіки як дослідницьких парадигм. Вказано на недоліки надмірної орієнтації вітчизняної науки на намагання формулювання понять і категорій у стилі філософського есенціалізму, загалом відкинутого на Заході. Показано переваги та обмеження історичного підходу у дослідженні суспільних фінансів. Висновки. Доведено, що дослідницьку основу теорії суспільних фінансів має становити дотримання чіткої послідовності у філософській тріаді: діалектика – логіка – метафізика. Зазначено, що перспективи розвитку вітчизняної фінансової науки лежать у площині імплементації філософсько-методологічних надбань західної науки зі збереженням вітчизняної ідентичності. Introduction. The theory of public finance is based on deep philosophical questions, on the achievements of political economy, political science, and especially on the dominant philo sophical doctrines that explain the processes of existence, consciousness and patterns of their development. The purpose of the article is to investigate the peculiarities of the philosophical foundations of the western theory of public finance in comparison with modern domestic financial science, which still partially adheres to the worldview approaches of the Soviet financial school. Methods. The methods of comparison, logical analysis and abstraction are used in the work. Results. The article considers the key philosophical problems and their impact on the theory of public finance. The role of material and ideal principles for public finances is clarified. The differences between metaphysical and dialectical approaches to the interpretation of financial phenomena are established. The consequences of the confrontation between rationalism and empiricism for financial science are outlined. The advantages and limitations of the inductive and hypothetical-deductive method are revealed. The role of verification and falsification as ways to verify the truth of scientific knowledge has been studied. The differences of ontological and epistemological accents of the western and domestic theory of public finances are revealed. A certain alternative of dialectics and formal logic as research paradigms has been established. The shortcomings of the excessive orientation of domestic science to attempts to formulate concepts and categories in the style of philosophical essentialism, generally rejected in the West, are pointed out. The advantages and limitations of the historical approach in the study of public finance are shown. Conclusions. It is proved that the research basis of the theory of public finance should be the observance of a clear sequence in the philosophical triad: dialectics – logic – metaphysics. It is noted that the prospects for the development of domestic financial science lie in the plane of implementation of the philosophical and methodological achievements of western science while preserving the national identity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41330
ISSN: 1818-5754
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 4 2020 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ДЕРЛИЦЯ.pdf386.64 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.