Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41333
Назва: Особливості формування фінансових ресурсів домогосподарств у сучасних умовах
Інші назви: Features of formation of households financial resources in modern conditions
Автори: Коваль, Світлана
Грицишина, Людмила
Koval, Svitlana
Hrytsyshyna, Liudmyla
Ключові слова: домогосподарство
фінансові ресурси домогосподарств
доходи домогосподарств
заощадження домогосподарств
власні кошти
запозичені кошти
household
financial resources of households
household income
household savings
own funds
borrowed funds
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Коваль, С. Особливості формування фінансових ресурсів домогосподарств у сучасних умовах [Текст] / Світлана Коваль, Людмила Грицишина // Світ фінансів. - 2020. - Вип. 4. - С. 131-143.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Успішне функціонування будь-якого суб’єкта економіки значною мірою визначається обсягом фінансових ресурсів, які є у його розпорядженні. Сектор домогосподарств є складовою частиною національної економіки, де формуються фінансові ресурси для забезпечення власної життєдіяльності, відбуваються розподільчі процеси, пов’язані із наповненням бюджетів та державних цільових фондів, мобілізуються внутрішні інвестиції для національної економіки. Зміни, що відбуваються в соціально-економічних процесах в Україні, зумовлюють потребу активізації наукових зусиль, спрямованих на дослідження особливостей формування фінансових ресурсів домогосподарств в сучасних умовах. Мета – дослідити підходи до визначення сутності поняття “фінансові ресурси домогосподарств”, виявити особливості їх формування у сучасних умовах та запропонувати напрямки їх оптимізації. Методи. Для досягнення поставленої мети використано систему загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу, синтезу та узагальнення ‒ при опрацюванні літературних та статистичних джерел; метод візуалізації ‒ для наочного представлення опрацьованих даних; абстрактно-логічний метод – для узагальнення викладеного матеріалу і формулювання висновків. Результати. Досліджено сутність поняття “фінансові ресурси домогосподарств”. Розглянуто основні підходи до трактування фінансових ресурсів домогосподарств. Обґрунтовано, що, розкриваючи сутність фінансових ресурсів домогосподарств, доцільно враховувати: джерела формування, право користування, мету використання. Запропоновано власне визначення досліджуваного поняття. Проаналізовано динаміку фінансових ресурсів домогосподарств в розрізі джерел формування. З’ясовано, що джерелом формування фінансових ресурсів вітчизняних домогосподарств є як власні доходи, так і позикові кошти. Аргументовано, що основним джерелом формування грошових доходів домогосподарств є оплата праці та соціальні допомоги і трансферти. Розглянуто динаміку заощаджень домогосподарств України. Структурний аналіз кредитів, наданих банківськими установами дав змогу виявити, що для вітчизняних домогосподарств характерним є запозичення коштів переважно у формі споживчих кредитів для забезпечення життєдіяльності домогосподарства, покращення культурно-побутових умов життя, придбання товарів тривалого використання. Перспективи. Подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на розроблення заходів щодо оптимізації джерел формування фінансових ресурсів домогосподарств в Україні. Introduction. The successful operation of any economic entity is largely determined by the financial resources at its disposal. The household sector is an integral part of the national economy, where financial resources are formed to ensure their own livelihoods, there are distribution processes related to the filling of budgets and state trust funds, mobilize domestic investment for the national economy. The changes taking place in the socio-economic processes in Ukraine necessitate the intensification of scientific efforts aimed at studying the peculiarities of the formation of financial resources of households in modern conditions. The purpose of the article is to explore approaches to defining the essence of the concept of “financial resources of households”, to identify the features of their formation in modern conditions and to suggest ways to optimize them. Methods. A system of general scientific and special research methods was used: analysis, synthesis and generalization – in the study of literary and statistical sources; visualization method – for visual presentation of the processed data; abstract-logical method - to generalize the presented material and formulate conclusions. Results. The concept of financial resources of households is studied. The main approaches to the interpretation of household financial resources are considered. It is substantiated that disclosing the essence of financial resources of households it is expedient to take into account: sources of formation, right of use, purpose of use. The own definition of the studied concept is offered. The dynamics of financial resources of households in terms of sources of formation is analyzed. It was found that the source of financial resources of domestic households are both their own income and borrowed funds. The main sources of household income are wages, social benefits and transfers. The dynamics of savings of Ukrainian households is considered. Structural analysis of loans provided by banking institutions revealed that domestic households are characterized by borrowing funds mainly in the form of consumer loans to ensure the viability of the household, improving cultural and living conditions, purchase of durable goods.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41333
ISSN: 1818-5754
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 4 2020 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
КОВАЛЬ.pdf395.2 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.