Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42063
Назва: Контроль за витратами та економією ресурсів у процесі логістичної діяльності будівельних підприємств: методика, організація
Інші назви: Control over costs and resource savings in the process of logistics activities of construction enterprises: methods, organization
Автори: Дерій, Василь
Гуменна-Дерій, Марія
Кручак, Людмила
Derii, Vasyl
Gumenna-Derii, Mariia
Kruchak, Lyudmyla
Ключові слова: витрати
ресурси
економія
будівельні підприємства
контроль
методика
організація
бухгалтерський облік
аудит
звітність
логістична діяльність
costs
resources
economy
construction enterprise
control
methodology
organization
accounting
audit
reporting
logistic activity
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Дерій, В. Контроль за витратами та економією ресурсів у процесі логістичної діяльності будівельних підприємств: методика, організація [Текст] / Василь Дерій, Марія Гуменна-Дерій // Вісник економіки. – 2021. – Вип. 1. – С. 111-127.
Короткий огляд (реферат): Вступ. У процесі управління логістичною діяльністю цих підприємств важлива роль відводиться контролю за витратами та економією ресурсів. Ці складові управління дають змогу постійно відстежувати темпи спорудження житла і виявляти проблеми, що там виникають з метою усунення об’єктивних перешкод, забезпечення дотримання графіків виконання будівельно-монтажних робіт за етапами будівельного процесу, здавання готового житла індивідуальним замовникам у погоджені з ними терміни та з якістю, заявленою у договірних зобов’язаннях. Мета. Метою статті є критичний аналіз публікацій, присвячених проблемам економічного контролю витрат та економії ресурсів, логістичної діяльності в підприємствах, у тому числі будівельних, та вироблення власної позиції і пропозицій авторів щодо вирішення цих проблем. Метод (методологія). У процесі дослідження теми використані такі методи: монографічний – з метою вивчення літературних джерел з економічного контролю за витратами й економією ресурсів у процесі логістичної діяльності будівельних підприємств; нормативно-правового забезпечення – з метою виявлення фактів порушень українського законодавства у сфері будівництва і логістичної діяльності; табличний – для побудови таблиці щодо методики аудиторського контролю логістичних витрат та їх економії ресурсів у процесі логістичної діяльності будівельних підприємств тощо. Результати. Контроль за логістичними витратами (державний і внутрішньогосподарський) та економією (перевитратами) ресурсів у будівельних підприємствах має здійснюватись у формі спостереження, перевірки, що спрямовані на їхнє раціональне використання ресурсів (будівельних матеріалів та конструкцій, електроенергії, пально-мастильних матеріалів, води тощо), тобто на економію під час здійснення проєктування об’єкта будівництва, підготовки будівельного майданчика до початку капітального будівництва, виконання безпосередньо будівельно-монтажних робіт, здавання-приймання збудованого об’єкта в експлуатацію. Банкрутство будівельної компанії «Еліта-центр», банку «Аркада», серйозні порушення в діяльності «Укрбуду», невдала реформа ДАБІ, вибух житлового будинку на позняках розкрили гостру проблему в оновленні українського фонду житла. У світі діє відповідна практика, спрямована на захист інтересів людей, що вкладають свої кошти у будівництво житла (у Великобританії, в Ізраїлі, в польщі). Її обов’язково потрібно брати до уваги в Україні. До роботи в будівельних організаціях (підприємствах) можна залучати на договірних засадах фахівців з аутсортингу, що дасть змогу цим організаціям (підприємствам) зберегти час та зекономити витрати на здійснення логістичних операцій. Аудит логістичних витрат (зовнішній та внутрішній) та економії ресурсів у процесі логістичної діяльності в будівництві дає змогу встановити причини відхилень від таких витрат і певних посадових осіб, які причетні до цих відхилень у будівельних підприємствах. Перспективи. перспективними є дослідження, що спрямовані на загальне поліпшення системи економічного контролю за діяльністю будівельних підприємств та кожної їхньої логістичної ланки в умовах розвитку цифрової економіки і подолання наслідків боротьби з COVID-19. Introduction. In the process of managing the logistics activities of these enterprises, an important role is given to control over costs and resource savings. These components of management allow to constantly monitor the pace of housing construction and identify problems that arise there in order to eliminate objective obstacles, ensure compliance with construction schedules at the stages of the construction process, delivery of finished housing to individual customers in the agreed time and with declared, in contractual obligations, its quality. Purpose. The purpose of the article is to critically analyze publications on the problems of economic control of costs and resource savings, logistics activities in enterprises, including construction, and to develop their own position and proposals of the authors to solve these problems. Method (methodology). In the process of researching this topic, the following methods were used: monographic – in order to study the literature on economic control over costs and resource savings in the process of logistics activities of construction companies; regulatory and legal support – in order to identify violations of Ukrainian legislation in the field of construction and logistics; tabular – to build a table on the methodology of audit control of logistics costs and their resource savings in the process of logistics activities of construction companies, etc. Results. Control over logistics costs (state and domestic) and savings (overspending) of resources in construction enterprises should be carried out in the form of monitoring, verification, aimed at their rational use of resources (building materials and structures, electricity, fuel, lubricants, water, etc.), that is, to save money during the design of the construction object, preparation of the construction site for the beginning of capital construction, the implementation of direct construction and installation work, delivery- acceptance of the constructed object into operation. Bankruptcy of the construction company «Elita-Center», Bank «Arcade», serious violations in the activities of «Ukrbud», unsuccessful reform of DABI, explosion of a residential building in Poznyaki revealed an acute problem in the renewal of the Ukrainian housing stock. There is a relevant practice in the world aimed at protecting the interests of people who invest in housing (in the UK, Israel, Poland). It must be taken into account in Ukraine. Outsourcing specialists can be involved in work in construction organizations (enterprises) on a contractual basis, which will allow these organizations (enterprises) to save time and save costs for logistics operations. The audit of logistics costs (external and internal) and resource savings in the process of logistics activities in construction makes it possible to establish the reasons for deviations from such costs and certain officials who are involved in these deviations in construction companies. It should be noted here that deviations can be manifested not only in the overspending of logistics costs and resources, but also in their savings (in this case, the official must be encouraged in some way). Perspectives. Promising are the studies aimed at the general improvement of the system of economic control over the activities of construction companies and each of their logistics in the development of the digital economy and overcoming the consequences of the fight against СOVID-19.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42063
Розташовується у зібраннях:Вісник Економіки 2021 рік Випуск 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дерій.pdf1.21 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.