Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42065
Назва: Теорія аукціонів та її практичне застосування
Інші назви: Auction theory and its practical application
Автори: Шиманська, Оксана
Shymanska, Oksana
Ключові слова: аукціон
дизайн аукціону
оптимальні аукціони
ефективні аукціони
«англійський аукціон»
«аукціон першої ціни»
«голландський аукціон»
«аукціон другої ціни»
«аукціон, в якому платять усі учасники»
«прокляття переможця»
приватна цінність
загальноприйнята цінність
аукціон радіочастот
auction
auction design
optimal auctions
effective auctions
«English auction»
«first price auction»
«Dutch auction»
«second price auction»
«auction in which all participants pay»
«winner’s curse»
private value
common value
radio frequency auction
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Шиманська, О. Теорія аукціонів та її практичне застосування [Текст] / Оксана Шиманська // Вісник економіки. – 2021. – Вип. 1. – С. 143-158.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Широкомасштабне застосування аукціонів сьогодні у різних сферах за умови уникнення спотворень поведінки економічних агентів вчені розглядають як один із дієвих інструментів підвищення суспільного добробуту. Дослідження, проведені лауреатами Нобелівської премії з економіки 2020 року полом Мілгромом і робертом Вілсоном, дали змогу переосмислити можливості пере форматування аукціонів для забезпечення максимальної вигоди від їх проведення для усіх суб’єктів. п. Мілгром і р. Вілсон продемонстрували, яким чином технічно складні «конструкції» економічної науки з побудови оптимальних дизайнів аукціонів уможливлюють отримання цілковитої матеріальної вигоди для суспільства. Мета дослідження – бґрунтувати специфіку теорії аукціонів, формати проведення останніх та внесок у їх розвиток п. Мілгрома і р. Вілсона – лауреатів Нобелівської премії з економіки 2020 р. Методи.У ході підготовки статті використовувались загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, а також метод формалізації, які найбільшою мірою сприяли можливості виявлення специфіки теорії аукціонів, форматів їх проведення та обґрунтування наукового доробку вчених-Нобелівських лауреатів з економіки п. Мілгрома і р. Вілсона у розвиток теорії та практики застосування аукціонів. Результати. Дослідження п. Мілгрома і р. Вілсона, відзначені Нобелівською премією «за поліпшення в теорії аукціонів і розробку нових форматів аукціонів» («for improvements to auction theory and inventions of new auction formats»), доводять, що теорія аукціонів є дієвим інструментом для регуляторів та урядів різних країн, які зацікавлені в пошуку способів найбільш ефективного застосування тих чи інших активів. На відміну від більшості економічних моделей, які зазвичай потребують спрощення і абстракції, висновки вчених з теорії аукціонів достеменно можливі для застосування у конкретній практичній площині – від торгівлі сировиною і цінними паперами – до здійснення державних закупівель, проведення тендерів компаній, розподілу надр і радіочастот, онлайн-реклами тощо. Тоді як попередні дослідники, зокрема У. Вікрі, р. Маєрсон, присвячували свої праці аукціонам з приватною цінністю (коли для кожного покупця цінність об’єкта відома лише йому і не залежить від думки інших учасників аукціону), р. Вілсон вперше з кінця 1960-х рр. зосередив увагу на аналізі аукціонів із загальноприйнятою цінністю (коли об’єкт становить однакову цінність для усіх учасників аукціону, однак кожен з них може володіти власною унікальною інформацією щодо нього). Зокрема, на аукціонах за право видобутку нафти на визначеній ділянці її цінність для всіх учасників торгів є однаковою, однак інформація щодо запасів родовища і специфіки ділянки може бути різною. р. Вілсон також обґрунтував, якою повинна бути поведінка раціонального учасника аукціону задля уникнення так званого «прокляття переможця» (ситуації, за якої той, хто виграв об’єкт, попередньо призначить надмірно високу ціну, якщо керуватиметься тільки власною оцінкою прибутку). Аукціони з продажу радіочастот у США є найбільш масштабним і найбільш відомим прикладом практичного застосування висновків р. Вілсона і п. Мілгрома, завдяки якому раніше неефективний та практично безкоштовний розподіл ліцензій перетворився на спосіб досягнення виграшу як для продавців і покупців, так і для суспільства. Перспективи. Теорія аукціонів буде розвиватися у майбутньому з огляду на нові виклики, зумовлені, зокрема, необхідністю розробки інструментів і механізмів проведення віртуальних аукціонів з метою адекватної їх адаптації до цифрової реальності. Актуалізується необхідність розробки «дорожньої карти» з усунення недоліків, які притаманні наявним форматам аукціонів з урахуванням прискореного розвитку технологій, підвищення мобільності, глобалізації і цифрової орієнтації економіки. Introduction.The large-scale use of auctions today in various fields, while avoiding distortions in the behavior of economic agents is considered by scientists as one of the effective tools to improve public welfare. Research conducted by Nobel Laureates in Economics 2020 Paul Milgrom and Robert Wilson has made it possible to rethink the possibilities of reformatting auctions to ensure the maximum benefit from their holding for all subjects. P. Milgrom and R. Wilson demonstrated how the technically complex «constructions» of economics to build optimal auction designs make it possible to obtain complete material benefits for society. Prupose.To substantiate the specifics of auction theory, the formats of the latter and the contribution to their development of P. Milgrom and R. Wilson - winners of the Nobel Prize in Economics in 2020. Methods. During the preparation of the article general scientific research methods were used: analysis, synthesis, induction, deduction, as well as the method of formalization, which greatly contributed to the possibility of identifying the specifics of auction theory, their formats and substantiation of scientific achievements of Nobel Laureates in Economics P. Milgrom and R. Wilson in the development of theory and practice of auctions. Results. Research by P. Milgrom and R. Wilson, awarded the Nobel Prize «for improvements to auction theory and inventions of new auction formats»), prove that auction theory is an effective tool for regulators and governments of different countries that are interested in finding ways to most effectively use certain assets. Unlike most economic models, which usually require simplification and abstraction, the conclusions of scientists in auction theory can be applied in a specific practical area - from trade in raw materials and securities - to public procurement, tenders, subsoil and radio frequency, online advertising, etc. While previous researchers, including W. Vickrey and R. Myerson, devoted their work to private value auctions (when for each buyer the value of the object is known only to him and does not depend on the opinion of other auction participants), R. Wilson in the late 1960s, focused on the analysis of auctions with common value (when the object is of equal value to all auction participants, but each of them may have its own unique information about it). In particular, at auctions for the right to produce oil in a certain area, its value for all bidders is the same, but information on the field reserves and the specifics of the area may be different. R. Wilson also argued what should be the behavior of a rational bidder to avoid the so-called «winner’s curse» (a situation in which the winner of the object will pre- set an excessively high price, if guided solely by their own assessment of profits). Radio frequency auctions in the United States are the largest and best-known example of the practical application of the findings of R. Wilson and P. Milgrom, which made the previously inefficient and virtually free distribution of licenses a way to win for sellers and buyers and society as a whole. Discussion. Auction theory will continue to develop in the future, taking into account the new challenges posed, in particular, the need to develop tools and mechanisms for conducting virtual auctions in order to adequately adapt to digital reality. The need to develop a «road map» to address the shortcomings inherent in the existing auction formats in terms of taking into account the accelerated development of technology, increasing mobility, globalization and digitalization of the economy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42065
Розташовується у зібраннях:Вісник Економіки 2021 рік Випуск 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Шиманська.pdf1.26 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.