Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42435
Назва: Новий прагматизм фіскалізації публічних фінансів
Інші назви: New pragmatic approach to fiscalization of public finance
Автори: Крисоватий, Андрій
Krysovatyy, Andriy
Ключові слова: фінансова політика
публічні фінанси
фіскальний простір
бюджет
податки
державне регулювання
формальні і неформальні інститути
теорія збігу обставин
financial policy
public finance
fiscal space
budget
taxes
state regulation
formal and informal institutes
coincidence theory
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Крисоватий, А. Новий прагматизм фіскалізації публічних фінансів [Текст] / Андрій Крисоватий // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1. – С. 10-23.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Турбулентність у царині публічних фінансів як у національному, так і у світовому масштабах засвідчує наявність невирішених проблем узгодженості постулатів наукового підґрунтя трансформації і розвитку інституту держави. Кризові явища початку двадцятого століття і пандемія 2019–2020 рр. розкрили неефективність ліберальних моделей державотворення, а тому доволі актуальними сьогодні є вектори активізації наукових зусиль, спрямованих на дослідження та вирішення вищеозначеної проблеми Мета – систематизувати наукові підґрунтя новітніх теоретичних вимірів інституту публічних фінансів та виокремити новий прагматизм їх фіскалізації. Методи. У дослідженні використано методи діалектичного аналізу, синтезу та логічного узагальнення, а також порівняння і формалізації. Результати. Розкрито сутнісні параметри взаємозв’язку глобальних кризових явищ і зміни технологічного укладу. Подано трактування фінансової політики як мистецтва управління фінансами задля створення умов для сталого соціально-економічного розвитку. Проаналізовано нагромаджені у сфері фіскального простору та публічних фінансів суперечності, здійснено моніторинг еволюції інституту держави. Доведено, що, враховуючи нові вектори суспільного розвитку, зумовлені кризою глобалізації і пандемії, доречно виокремити новий прагматизм фіскалізації публічних фінансів, який визначатиметься цінностями, формальними і неформальними інститутами, а також політикою і базуватиметься на головних засадах теорії збігу обставин розвитку. Introduction. Turbulence in the field of public finance on both national and global scale testifies to the existence of unresolved problems in reconciling the scientific postulates behind transformation and development of the institution of state. Crisis of the early twentieth century and the pandemic of 2019-2020 have revealed the ineffectiveness of liberal models of statehood, thus heightening the urgency of reinforcing scientific efforts directed at studying and fixing the aforementioned issue. The purpose of the article is to systemize the scientific grounds of the latest theoretical dimensions of the public finance institute and to determine a new pragmatic approach to its fiscalization. Methods. The methods of dialectic analysis, synthesis and logical generalization, as well as comparison and formalization are used. Results. The essential parameters of the relationship between global crises and changes in the technological framework have been revealed. Financial policy is viewed as the art of managing finance with the purpose of creating conditions for sustainable socio-economic develop ment. The contradictions accumulated in the field of public finance and fiscal space have been analyzed and the evolution of the institution of state has been traced. It has been proven that in view of the new directions of societal development precipitated by the globalization crisis and the pandemic it is advisable to determine a new pragmatic approach to fiscalization of public finance, which would be defined by values, formal and informal institutions, and policy based on the main features of the coincidence theory.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42435
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 1 2021 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
КРИСОВАТИЙ.PDF371.23 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.