Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42436
Назва: Трансформація технологій бюджетування в контексті забезпечення інклюзивного сталого зростання держави
Інші назви: Ransformation of budgeting technologies in the context of ensuring inclusive sustainable growth of the state
Автори: Кізима, Андрій
Лободіна, Зоряна
Kizyma, Andriy
Lobodina, Zoryana
Ключові слова: бюджетна інклюзія
бюджетування
технології бюджетування
програмно-цільове бюджетування
партиципаторне бюджетування
ґендерно орієнтоване бюджетування
інклюзивно орієнтоване бюджетування
budgetary inclusion
budgeting
budgeting technologies
program-targeted budgeting
participatory budgeting
gender-based budgeting
inclusive budgeting
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Кізима, А. Трансформація технологій бюджетування в контексті забезпечення інклюзивного сталого зростання держави [Текст] / Андрій Кізима, Зоряна Лободіна // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1. – С. 24-37.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Сповільнення темпів економічного зростання, поширення деструктивних демографічних і екологічних процесів, посилення нерівності в доступі до участі в економічному, соціальному і політичному житті країни зумовлюють потребу в пошуку інноваційних технологій бюджетування, які містили б елементи інклюзії. Мета – обґрунтувати теоретичні засад інклюзивно орієнтованого бюджетування, визначити передумови та необхідність запровадження цієї технології у бюджетну практику України. Методи. У процесі дослідження використано системний підхід до вивчення поширених у світовій практиці технологій бюджетування, які застосовують у зарубіжній і вітчизняній практиці, та такі методи наукового пізнання, як: індукція і дедукція, аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, асоціації, аналогії та інші. Результати. Із метою забезпечення соціально-економічного розвитку України на основі концепції сталого інклюзивного зростання доведено необхідність запровадження технології інклюзивно орієнтованого бюджетування, яка враховувала би переваги практичного використання програмно-цільового, партиципаторного та гендерно орієнтованого бюджетування. Запропоновано трактування понять “бюджетна інклюзія” та “інклюзивно орієнтоване бюджетування”, визначено ознаки інклюзивно орієнтованого бюджетування. До основних елементів інклюзивно орієнтованого бюджетування віднесено: бюджетні програми; результативні показники оцінювання виконання бюджетних програм; виконавців бюджетних програм; ініціативних, активних, фінансово грамотних громадян; бюджет участі. Визначено основні етапи інтеграції інклюзивних аспектів у бюджетний процес: проведення інклюзивного бюджетного аналізу (аналізу бюджетних запитів, бюджетних програм та стану їхнього фінансування, бюджетів із метою визначення проблем нерівномірного доступу громадян до бюджетних ресурсів і суспільних послуг); формування цілей та рекомендацій щодо посилення інклюзії; внесення змін до бюджетних запитів, бюджетних програм, бюджетів; моніторинг і оцінювання результатів внесених змін до бюджетних запитів, бюджетних програм, бюджетів. Перспективи. Предметом подальших наукових досліджень є поглиблене вивчення проблем бюджетної інклюзії. Introduction. Slowing economic growth, the spread of destructive demographic and environmental processes, increasing inequality in access to participation in economic, social and political life of the country necessitate the search for innovative budgeting technologies that would include elements of inclusion. The purpose of the article is justification of the theoretical foundations of inclusive budgeting, determination of preconditions and necessity of introduction of this technology into budgetary practice of Ukraine. Methods. In the course of research systematic approach to study widespread budgeting technologies, used in foreign and domestic practice, and the following methods of scientific cognition: induction and deduction, analysis and synthesis, comparison, generalization, associations, analogies and others, were used. Results. In order to ensure the socio-economic development of Ukraine on the basis of the concept of inclusive sustainable growth, the necessity of introducing technology of inclusive budgeting, which would take into account the benefits of practical use of program-targeted, participatory and gender-based budgeting, has been proved. The main features of inclusive budgeting include: existence of legislatively approved rules, norms and procedures that maximally involve citizens into filling budgets of different levels on the basis of the principle of progressive taxation and provide them with equal access possibilities to public services; maximize the involvement of society members in formulation of the budget programs on the basis of which budget expenditures are determined, as well as in monitoring their implementation, including the reporting procedure. Interpretation of the terms “budgetary inclusion” and “inclusive budgeting” is proposed. The main elements of inclusive budgeting include: budget programs; performance indicators for evaluating the implementation of budget programs; budget program executors; initiative, active, financially competent citizens; participatory budgeting. The main stages of integration of inclusive aspects in the budget process are defined: carrying out inclusive budget analysis (analysis of budget requests, budget programs and the state of their financing, budgets in order to identify problems of unequal access of citizens to budgetary resources and public services); formulation of the goals and recommendations to enhance inclusion; making changes to budget requests, budget programs, budgets; monitoring and evaluation of the results of changes made to budget requests, budget programs, budgets. Perspectives. The subject of further research is an in-depth study of the problems of budget inclusion.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42436
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 1 2021 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
КІЗИМА.PDF528.73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.