Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42443
Назва: Особливості взаємовпливу складових фіскального простору України
Інші назви: Peculiarities of the interaction of the fiscal space components of Ukraine
Автори: Василевська, Галина
Новосад, Ірина
Vasylevska, Halyna
Novosad, Iryna
Ключові слова: фіскальна теорія
фіскальний простір
асиметрії фіскального простору
фіскальна політика
оптимальна податкова система
fiscal theory
fiscal space
asymmetries of fiscal space
fiscal policy
optimal tax system
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Василевська, Г. Особливості взаємовпливу складових фіскального простору України [Текст] / Галина Василевська, Ірина Новосад // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1. – С. 112-123.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Сучасні трансформації господарських процесів, що відбуваються на підставі інтенсивної глобалізації та необхідності стабільного розвитку соціально-орієнтованого ринкового господарства, а відтак, і забезпечення економічного зростання в Україні, вимагають вичерпного дослідження функціонування фіскального простору задля забезпечення його ефективного еволюціонування. Формуючи належну ресурсну базу, за умови раціонального її використання та цивілізованих правових взаємовідносин, уряд країни може створювати і впроваджувати дієві інструменти державного регулювання, а також впливати на відповідні процеси в суспільстві й забезпечувати оптимальні умови щодо його розвитку та самоудосконалення. Мета – комплексно дослідити й обґрунтувати взаємовплив складових фіскального простору держави задля забезпечення результативності їх взаємодії у перспективі. Результати. У статті вивчено особливості взаємовпливу складових фіскального простору держави, здійснено детальний аналіз факторів впливу на формування й функціонування фіскального середовища та визначено кореляційну залежність основних статей доходів і витрат державного бюджету у роки проведення виборчих кампаній в Україні з 2007 по 2020 рр. На основі здійсненого аналізу визначено й обґрунтовано наявність чотирьох складових фіскального простору: політичної, економічної, соціальної та фінансової у контексті їх взаємодії та удосконалення. Методи. Використано методи моніторингу емпіричних даних, статистичного і кореляційного аналізу для надання об’єктивної оцінки зв’язку складових фіскального простору України, встановлення їх взаємного впливу й формування якісних змін та ефективних трансформацій просторової структури національної економіки. Висновки. Функціонування та взаємозалежний вплив складових фіскального простору держави пов’язані між собою низкою чинників, які систематично, але неоднаково впливають на суспільний розвиток. Домінантним концептом цього процесу є деталізація та ґрунтовне дослідження зазначених складових на предмет їхньої взаємодії та впливу у загальній системі функціонування й подальшого еволюціонування. Очевидно, що ключовим фактором такої взаємодії будь-якої сфери (політичної, економічної, соціальної, фінансової) є, не що інше, як ресурсне забезпечення, яке не завжди регулюється фіскальними методами (митно-податковими інструментами, преференціями чи іншими стимулами тощо), а забезпечується якісно вибудованою системою суспільно-державних комунікацій, розумінням того, що будь-які точки дотику за зразком “держава-суспільство” виникають у площині сфери надання послуг. Відтак, важливим аспектом у зазначеному контексті є питання відновлення суспільної довіри до органів державної влади: законодавчої, виконавчої та судової, а також забезпечення якісних паритетних умов організації співфункціонування, співпраці, спілкування та надання відповідних послуг громадянам. Introduction. Modern transformations of economic processes, taking place on the basis of intensive globalization and the need for stable development of socially oriented market economy, and hence, providing economic growth in Ukraine, require a comprehensive study of the functioning of fiscal space to ensure its effective evolution. By forming an appropriate resource base, provided it is used rationally and there exist civilized legal relations, the government of the country can create and implement effective instruments of state regulation, as well as influence the relevant processes within the society as well as provide optimal conditions for its development and self-improvement. The purpose of the article is to comprehensively study and substantiate the interaction of the components of the fiscal space of the state to ensure the effectiveness of their interaction in the future. Results. The article examines the peculiarities of the interaction of components of the fiscal space of Ukraine, a detailed analysis of factors influencing the formation and functioning of the fiscal environment has been carried out and the correlative dependence between the main items of revenues and expenditures of the State Budget of Ukraine in 2007-2020 has been determined. Based on the analysis, the existence of four components of the fiscal space has been identified and substantiated: political, economic, social and financial, in the context of their interaction and improvement. Conclusions. The functioning and interdependent influence of the components of the fiscal space of the state are interconnected by a number of factors that affect social development systematically though in a different manner. The dominant concept of this process is the detailing and thorough examination of these components for their interaction and mutual influence in the overall system of functioning and further evolution. The dominant concept of this process is detailing and thorough examination of these components for their interaction and mutual influence in the overall system of functioning and further evolution. Obviously, the key factor of such interaction of any of the presented spheres (political, economic, social, financial) is nothing but resource provision, which is not always regulated by fiscal methods (customs and tax instruments, preferences or other incentives, etc.), but is nevertheless provided by a proficiently arranged system of social-state communications, with the understanding that any touch points following the “state-society” model arise in the plane of the sphere of service provision. Therefore, an important aspect in this context is the issue of restoring social trust towards public authorities: legislative, executive and judicial, as well as providing quality parity conditions for the organization of co-functioning, cooperation, communication and provision of relevant services to citizens.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42443
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 1 2021 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ВАСИЛЕВСЬКА.PDF635.69 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.