Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42449
Назва: Феноменологія оподаткування власності
Інші назви: Phenomenology of property taxation
Автори: Валігура, Володимир
Valihura, Volodymyr
Ключові слова: власність
ознаки власності
оподаткування власності
феноменологія
майно
немайнові блага
property
signs of property
property taxation
phenomenology
property
intangible assets
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Валігура, В. Феноменологія оподаткування власності [Текст] / Володимир Валігура // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1. – С. 138-148.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Змістовне наповнення поняття “оподаткування власності” потребує наукового обґрунтування. Це зумовлено наявністю абстрактних підходів до трактування його сутності та ототожненням змісту зі справлянням майнових податків. Натомість власність за іманентною природою охоплює відносини щодо володіння суб’єктом матеріальним чи нематеріальним об’єктом з усіма формалізованими чи неформальними проявами цього явища. Саме тому у процесі оподаткування об’єктів власності необхідно враховувати усі ознаки власності, розглядати цей процес з позиції накладання податку на власника у нерозривному взаємозв’язку з його майновими, соціальними характеристиками та впливом на економічні інтереси. З позиції феноменології до оподаткування власності важливо застосовувати об’єктивний підхід, який передбачає врахування суспільних інтересів загалом, соціально-економічного становища населення, що дасть змогу знизити рівень соціальної напруги у суспільстві. Мета – науково обґрунтувати сутність і визначити критерії феноменологічного підходу до оподаткування власності. Результати. Досліджено сутність категорії “власність” у довідковій літературі, обґрунтовано її ключові ознаки, на основі чого подано власне бачення сутності цієї дефініції. Визначено поняття “оподаткування власності” з позиції врахування ознак категорії “власність”. Запропоновано критерії реалізації феноменологічного підходу оподаткування власності. Висвітлено способи мінімізації податкових зобов’язань у процесі оподаткування власності. Висновки. Поняття “оподаткування власності”, з урахуванням її ознак та відповідно до змісту процесу оподаткування, ми визначили як накладання податків на суб’єктів у процесі володіння матеріальними речами або нематеріальними благами, набуття на них права власності та його припинення. Феноменологія оподаткування власності полягає у тому, що цей процес необхідно розглядати з позиції оподаткування об’єкта у нерозривному взаємозв’язку з суб’єктом, тобто платником податків. Introduction. The ownership encompasses the subject’s ownership of a tangible or intangible object with all the formalized or informal manifestations of the phenomenon. Therefore in the process of property taxation it is necessary to take into account all the features of ownership, to consider this process from the standpoint of imposing tax on the owner in inseparable relationship with its property, social characteristics and impact on economic interests. The purpose of the article is to scientifically substantiate the essence and determine the criteria of the phenomenological approach to the property taxation. Results. The essence of the category “property” in the reference literature is investigated, its key features are substantiated, on the basis of which the own vision of the essence of this definition is presented. The concept of “property taxation” is defined from the standpoint of taking into account the characteristics of the category “property”. Criteria for the implementation of the phenomenological approach to property taxation are proposed. Ways to minimize tax liabilities in the process of property taxation are covered. Conclusions. The concept of “property taxation”, taking into account its features and in accordance with the content of the taxation process, we have defined as the imposition of taxes on entities in the process of possession of tangible or intangible goods, acquisition of property rights and its termination.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42449
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 1 2021 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ВАЛІГУРА.PDF434.41 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.