Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42452
Назва: Фіскальні та соціальні детермінанти оподаткування доходів фізичних осіб
Інші назви: Fiscal and social determinants of personal income taxation
Автори: Угрин, Володимир
Uhryn, Volodymyr
Ключові слова: податкова система
фіскальна ефективність
соціальна справедливість
податок на доходи фізичних осіб
доходи населення
податкова соціальна пільга
tax system
fiscal efficiency
social justice
personal income tax
household income
social tax benefit
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Угрин, В. Фіскальні та соціальні детермінанти оподаткування доходів фізичних осіб [Текст] / Володимир Угрин // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1. – С. 163-173.
Короткий огляд (реферат): Вступ. На сьогодні прямі податки є вагомим фінансовим регулятором соціально-економічних процесів, одним із найважливіших джерел формування бюджету країни і суттєвим інструментом державного регулювання. Податок на доходи фізичних осіб є головним, через який реалізується соціальна політика в розвинених країнах світу. До переваг цього податку належать його соціальна справедливість та фіскальна ефективність, оскільки він спроможний поставити рівень оподаткування в пряму залежність від обсягу доходу платників. Крім того, за допомогою прогресивних ставок і пільг в оподаткуванні можна зменшувати податкове навантаження для малозабезпечених верств населення і посилювати для осіб з високими доходами. Мета – проаналізувати теоретичні та практичні аспекти адміністрування податку на доходи фізичних осіб в умовах реформування фіскальної політики України, систематизувати напрямки удосконалення справляння податку на доходи фізичних осіб до місцевих і державного бюджетів. Методи. У статті використано методи діалектичного аналізу та синтезу, дедукції, індукції, логічного узагальнення, порівняння і формалізації. Результати. Досліджено сутність і роль адміністрування податку на доходи фізичних осіб. Розглянуто особливості формування доходу громадян як об’єкта оподаткування. Проведено моніторинг та аналіз показників надходження податку на доходи фізичних осіб до місцевих і державного бюджетів. Досліджено темпи зростання номінальних надходжень податку на доходи фізичних осіб і військового збору, реальної та номінальної заробітних плат. Виявлено, що основними факторами зниження рівня фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб в Україні є тінізація доходів громадян та відтік робочої сили, зокрема кваліфікованого персоналу. Податкова політика України за останні п’ять років є фіскально орієнтованою та не враховує соціального аспекту оподаткування доходів громадян. У результаті проведеного дослідження систематизовано напрями підвищення ефективності оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, що базуються на зарубіжному досвіді. Перспективи. Діюча модель податку на доходи фізичних осіб не достатньо виконує соціально економічну функцію, не забезпечує соціально справедливого розподілу доходів між різними верствами населення. Останніми роками зберігається фіскальна значущість податку на доходи фізичних осіб, однак система оподаткування доходів громадян потребує застосування прогресивних ставок. Тому перспективними напрямами майбутніх досліджень мають бути розробка і вдосконалення механізму оподаткування доходів громадян у контексті забезпечення їх соціально економічних інтересів. Introduction. Direct taxes are an important financial regulator of socio-economic processes, they are one of the most important sources of budgeting and an essential tool of state regulation. The personal income tax is the main tax through which social policy is implemented in the developed countries of the world. The advantages of this tax include its social justice and fiscal efficiency, as it is able to make the level of taxation directly dependent on the amount of income of taxpayers. In addition, progressive tax rates and benefits can reduce the tax burden on the poor and increase it on high-income earners. The purpose of the article is to considerate the theoretical and practical aspects of administration of the personal income tax in the conditions of reforming of fiscal policy of Ukraine, systematization of directions of improvement of collecting of the personal income tax to local and state budgets. Methods. Methods of dialectical analysis and synthesis, deduction, induction logical generalization, comparison and formalization are used in the article. Results. The article is devoted to the study of the essence and role of personal income tax administration. Peculiarities of citizens’ income formation as an object of taxation are considered. Monitoring and analysis of indicators of personal income tax to local and state budgets was carried out. The growth rates of nominal revenues of personal income tax and military duty, real and nominal wages are studied. It was found that the main factors reducing the level of fiscal efficiency of personal income tax in Ukraine are the shadowing of incomes and the outflow of labor, including skilled personnel. Ukraine’s tax policy for the last five years is fiscally oriented and does not take into account the social aspect of personal income taxation. As a result of the research, the directions of increasing the efficiency of personal income taxation in Ukraine based on foreign experience are systematized. Prospects. The current model of personal income tax does not sufficiently perform a socioeconomic function, does not provide a socially equitable distribution of income between different segments of the population. In recent years, the fiscal significance of the personal income tax has remained, but the system of personal income taxation requires the application of progressive rates. Therefore, promising areas of future research should be the development and improvement of the mechanism of personal income taxation in the context of ensuring their socio-economic interests.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42452
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 1 2021 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
УГРИН.PDF539.53 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.