Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42515
Назва: Організаційно-структурне забезпечення оперативно-розшукової діяльності митних органів
Інші назви: Organizational and structural support of operational and search activities of customs authorities
Автори: Титор, Володимир
Заяц, Віктор
Кекіш, Ігор
Tytor, Volodymyr
Zaiats, Victor
Kekish, Ihor
Ключові слова: митна справа
митні органи
митна служба
митні прототипи
порушення митних правил
контрабанда
митні правопорушення
custom affair
customs authorities
Custom Service of Ukraine
customs blueprints
violation of customs rules
smuggling
customs offenses
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Титор, В. Організаційно-структурне забезпечення оперативно-розшукової діяльності митних органів [Текст] / Володимир Титор, Віктор Заяц, Ігор Кекіш // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1. – С. 249-263.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Розглянуто питання щодо надання митним органам України права на оперативно-розшукову діяльність (ОРД) з метою покращення протидії та виявлення порушень митного законодавства, які становлять загрозу економічним, соціальним і фіскальним інтересам держави та законним інтересам торгівлі. Досліджено правові норми та директиви міжнародних організацій, членом яких є Україна, та міжнародних угод, ратифікованих Україною, проведено порівняння з національним законодавством. Запропоновано переглянути чинне українське законодавство з митної справи в напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, привести його до міжнародних норм та надати митним органам права на ОРД як повноцінному правоохоронному органу. Запропоновано завдання і показники їх досягнення з організаційного забезпечення ОРД в митній службі України та структуру правоохоронних підрозділів митної служби України. Мета – проаналізувати міжнародні правові акти з митної справи, які вказують на необхідність надання митним органам України ОРД з метою виконання ними своїх функцій у напрямку боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, в повному обсязі та більш ефективно. Це право необхідне митним органам не лише для протидії та запобігання проявам контрабанди, а й для результативної взаємодії з митними і правоохоронними органами інших держав. Методи. У статті під час дослідження організаційно-структурного забезпечення оперативно-розшукової діяльності митних органів застосовано методи аналізу, порівняння та синтезу. Результати. Виявлено та систематизовано недоліки щодо інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митної служби України, зокрема відсутністю ОРД у вітчизняних митних органів, що дало змогу визначити шляхи та перспективи їх подальшого впровадження. Особливу увагу приділено потребі синхронізації положень українського законодавства з відповідними нормами міжнародних угод, чинних для України, та інших, нератифікованих Україною, з цього питання. Перспективи. Подальші наукові дослідження стосовно інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митної служби України, в напрямку організаційно-структурного забезпечення оперативно-розшукової діяльності митних органів, доцільно проводити на основі сформованого теоретичного обґрунтування складу її правоохоронних повноважень із урахуванням рівнів офіційної взаємодії – відомчого, міжвідомчого, міжнародного. Introduction. The issue of granting the customs authorities of Ukraine the right to operational-search activities (OSA), in order to improve the fight against and identify violations of customs legislation that threaten the economic, social and fiscal interests of the state and the legitimate interests of trade are analized. On this task, the legal norms and directives of international organizations of which Ukraine is a member and international agreements ratified by Ukraine were studied, and a comparison with our legislation was made. It is proposed to revise the current Ukrainian legislation on customs in the direction of combating smuggling and violations of customs rules, bring it into line with international standards and give customs authorities the right to the OSA as a full-fledged law enforcement agency. The tasks and indicators of their achievement on organizational support of the OSA in the Customs Service of Ukraine and the approximate structure of law enforcement units of the Customs Service of Ukraine are offered. The purpose of the article is to analyze international legal acts on customs, which indicate the need to provide the customs authorities of Ukraine with OSA in order to perform their functions in the fight against smuggling and violations of customs rules, in full and more effectively. This right is necessary for customs authorities not only to counter and prevent smuggling, but also for effective cooperation with customs and law enforcement agencies of other states. Methods. The methods of analysis, comparison and synthesis during the study of organizational and structural support of operational-search activities of customs authorities were used. Results. The main scientific result of the article is to identify, related to the terms of institutional capacity in the field of law enforcement of the Customs Service of Ukraine were identified and systematized, in particular, the lack of OSA in domestic customs authorities, which allowed to identify ways and prospects for their further implementation. Particular attention is paid to the need to synchronize the provisions of Ukrainian legislation with the relevant provisions of international agreements in force for Ukraine and other non-ratified by Ukraine on this issue. Perspectives. Further research on the institutional capacity in the field of law enforcement of the Customs Service of Ukraine, in the direction of organizational and structural support of operational-search activities of customs authorities, should be conducted on the basis of theoretical justification of its law enforcement powers, taking into account levels of official interaction – departmental, interagency, international.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42515
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів Випуск 1 2021 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ТИТОР.PDF394.51 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.