Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/4400
Назва: Робоча сила, праця, робоче місце, виробництво - фундаментальні чинники задоволення нужд людини
Інші назви: Workforce, labor, workplace, manufacturing – fundamen-tal factors of satisfaction human needs
Автори: Буян, Іван
Buyan, Ivan
Дата публікації: 2016
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Буян, І. Робоча сила, праця, робоче місце, виробництво - фундаментальні чинники задоволення нужд людини [Текст] / Іван Буян // Психологія і суспільство. - 2016. - № 1. - С. 48-63.
Короткий огляд (реферат): Кінцевою метою дослідження є аналіз існуючої, зокрема в українських соціально-економічних реаліях, системи задоволення нужд людини, причому як дії у її лоні позитивних явищ, так і наявності у її складових способів і засобів розв’язання цієї проблеми шляхом дотримання хибних, безглуздих, антилюдських правил, норм, принципів, практичних дій державної влади, олігархів, інобуттєвого рівня існування підприємців. Змістом цієї статті підготовлене “підґрунтя” для детального вивчення проблемного поля суспільного життя, зокрема економічних та владних чинників повного, комплексного задоволення біологічних, духовних, соціальних нужд кожного громадянина. Спочатку були з’ясовані питання сутності, змісту, значущості завдань структурованого задоволення людської нужденності, потім висвітлювалося питання місця природи у розв’язанні цієї проблеми, щонайперше, починаючи із первісного суспільства, забезпечення людини їстівними речовинами, одягом, житлом і, насамкінець, проаналізована виняткова роль робочої сили, праці, робочого місця, процесу виробництва в досягненні такого рівня їх розвитку, за якого уможливлюється збереження як здоров’я, фізичний і духовний розвиток людини, так і високий добробут народу. Для досягнення цієї мети потрібно перш за все створення нових робочих місць та вдосконалення існуючих, адже саме цей фактор, найістотніше скорочуючи безробіття, визначає обсяг і якість вироблених предметів, послуг й відтак розмір доданої вартості. В наступній статті мовитиметься про суспільні економічні та владні чинники задоволення повсякденних нужд сучасної людини. The ultimate goal of the research is analysis of existing, in particular in Ukrainian socio-economic realities, system of meet the needs of man, moreover, as the action in its bosom of positive phenomena, and the presence in its components of ways and means of solving this problem through compliance false, absurd, anti-human rules, norms, principles, practical actions of state power, oligarchs, another level entrepreneurs. The content of this article is prepared “basis” for a detail study of the problem field of public life, in particular economic and government factors of complete, comprehensive satisfaction of biological, spiritual, social needs of every citizen. At first, questions of the essence, content, significance of tasks of structured satisfaction of human need were clarified, than was illuminated the question of the place of nature in solving this problem, that first of all, beginning with primitive society, ensuring human with edible substances, clothing, housing and finally analyzing exclusive role of labor, work, workplace, production process in achieving such level of their development, which made possible the preservation as health, physical and spiritual development of man, and a high level of welfare of the people. To achieve this goal, first of all should be creation of new workplaces and improving existing ones, because exactly this factor most significantly reducing the unemployment rate, determines the amount and quality of manufactured items, services, and therefore the amount of added value. In the next article will discuss public economic and government factors of satisfaction everyday needs of modern human.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4400
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2016. - № 1 (63)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Буян І..pdf511.87 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.