Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/4410
Назва: Володимир Роменець як архітектор методології гуманітарного пізнання
Інші назви: Volodymyr Romenets as Architect of methodology of humanitarian cognition
Автори: Фурман, Анатолій В.
Furman, Anatoliy V.
Ключові слова: гуманітарне пізнання
теоретичний світ
методологія
методологування
вчинок
метод учинкової діалектики
парадигма
багаторівневість парадигмальних досліджень
методологічна революція
форма (схема) організації пізнання
психософія вчинку
канонічна психологія
культурно-гуманістичний підхід
учинковий канон
теорія історико-психологічного процесу
понятійно-категорійний лад
базові форми методологування
миследіяльність
оргмисленнєва схема
вчинковий принцип
методологічне мислення
циклічно-вчинковий підхід
humanitarian cognition
theoretical world
methodology
methodologization
the deed
method of committing dialectic
paradigm
multilevel of paradigmatic researches
methodological revolution
form (scheme) of organization the cognition
psycho-sophia of the deed
canonical psychology
cultural-humanistic approach
committing canon
theory of historical-psychological process
conceptual-categorical manner
the basic forms of methodologization
think-activity
org-thought scheme
committing principle
methodological thinking
cyclically-committing approach
Дата публікації: 2016
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Фурман, А. В. Володимир Роменець як архітектор методології гуманітарного пізнання [Текст] / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2016. - № 2. - С. 10-24.
Короткий огляд (реферат): Міждисциплінарне дослідження висвітлює творчість видатного українського вченого другої половини XX століття В. А. Роменця (1926-1998) не стільки як талановитого теоретика філософсько-психологічного дискурсу, скільки як послідовного і продуктивного методолога, котрий творив і мислевчинково апробував самобутню систему методології гуманітарного пізнання. Осереддя цієї системи становить циклічно-вчинкова схема організації його винятково плідної рефлексивної миследіяльності, яка поєднує оригінальні форми, методи, способи і засоби психософійно зорієнтованого методологування. Аргументуючи погляд, згідно з яким сфера науки розвивається не стільки науковими революціями, скільки кардинальними методологічними зсувами, що завдяки оновленню формосхем організації дослідницької діяльності вчених забезпечують її еволюцію, доведено, що як мислитель Володимир Роменець є еволюціонером, котрий ґрунтовно переосмислює творчу спадщину інших відомих людству філософів і науковців, тоді як методолог культурно-історичного спрямування, психософійного духу і креативного способу життя він справді революціонер, новатор, першопроходець. Це підтверджують його віхові, головні твори, що демонструють нову, власне світоглядну, схему оргучинкового здійснення розумової праці на найскладніші предметні ділянки міждисциплінарного пошуку (творчості, життєвого шляху людини, джерел людського буття, періодизації історії всесвітньої психології, житті і смерті та ін.), а тому є визначально методологічними. Водночас базовими формами проблемно-діалогічного методологування для вченого є принцип, підхід, метод і спосіб, якими наскрізно пронизана вся тканина теоретичних побудов, логічних вислідів та емпіричних оприявнень. Interdisciplinary research highlights the creativity of the outstanding Ukrainian scientist of the second half of the twentieth century V. A. Romenets (1926-1998) not so much as talented theorist of philosophical-psychological discourse but as consistent and productive methodologist who created and thought-committing approbated distinctive system of methodology of humanitarian cognition. The core of this system is cyclically-committing scheme of organization of its exceptionally productive reflective think- activity which unites original forms, methods, ways and means of psycho-sophian oriented methodologization. Argumenting the opinion, according to which the area of science develops not so much by scientific revolutions but radical methodological shifts that thanks to updating of form-schemes of organization the research activity of scientists ensured its evolution, proved that as thinker Volodymyr Romenets is evolutioner who thoroughly rethinking the creative heritage of others well-known to mankind philosophers and scientists, while methodologist of cultural-historical direction, psycho-sophian spirit and creative lifestyle, he’s really revolutioner, an innovator, a pioneer. This confirms his main works which demonstrate new, own worldview scheme of org-committing implementation of mental work on the most difficult subject areas of interdisciplinary search (creativity, human life way, sources of human existence, periodization of the history of world psychology, life and death, etc.) and that’s why methodological from the very beginning. At the same time basic form of problem-dialogue methodologization for a scientist is the principle, approach, the method and the way with which is permeated through the entire fabric of theoretical constructs, logical and empirical appearances.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4410
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2016. - № 2 (64)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Фурман А..pdf331.95 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.