Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/45684
Назва: Сучасні тенденції розвитку та наслідки трансформації бюджетної системи України в контексті реформування управління публічними фінансами
Інші назви: Сurrent tendencies of the development and consequences of the transformation of the budget system of ukraine in the context of public finance management reform
Автори: Лободіна, Зоряна
Дем’янишин, Василь
Кізима, Тетяна
Савчук, Світлана
Lobodina, Zoryana
Demianyshyn, Vasyl
Kizyma, Tetiana
Savchuk, Svitlana
Ключові слова: інклюзивний стійкий розвиток
бюджетна система
державний бюджет
місцеві бюджети
доходи і видатки бюджетів
трансферти
управління публічними фінансами
фіскальна децентралізація
inclusive sustainable development
budget system
state budget
local budgets
budget revenues and expenditures
transfers
public finance management
fiscal decentralization
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Сучасні тенденції розвитку та наслідки трансформації бюджетної системи України в контексті реформування управління публічними фінансами [Текст] / Зоряна Лободіна, Василь Дем'янишин, Тетяна Кізима, [та ін.]. // Вісник економіки. – 2021. – № 4. – С. 38-56.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Для вирішення проблем, пов’язаних зі сповільненням темпів економічного зростання та зниженням рівня суспільного добробуту, доцільним є розроблення і реалізація державою заходів, які базуються на концепції інклюзивного стійкого зростання і передбачають побудову ефективної системи управління публічними фінансами. Це зумовлює необхідність удосконалення бюджетної політики, засад функціонування державного і місцевих бюджетів, міжбюджетних відносин та потребує детального моніторингу наслідків трансформації бюджетної системи у результаті проведення адміністративно-територіальної реформи і реформи децентралізації. Методи. У дослідженні використано такі загальнонаукові й спеціальні методи як: аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, асоціації, аналогії та інші. Мета – оцінювання наслідків впливу трансформаційних процесів на функціонування державного та місцевих бюджетів, виявлення проблем та окреслення перспектив удосконалення бюджетної системи в контексті продовження реформування системи управління публічними фінансами. Результати. У результаті оцінювання наслідків впливу адміністративно- територіальної реформи та реформи децентралізації на функціонування бюджетної системи встановлено, що більшість реформаторських заходів спрямовані на покращення якості і доступності надання публічних послуг населенню. З огляду на доцільність підвищення ефективності системи управління публічними фінансами, доведено необхідність: розроблення стратегії бюджетної політики, яка враховувала би ключові цілі інклюзивного стійкого розвитку; запровадження стратегічного і середньострокового бюджетного планування; удосконалення програмно-цільового бюджетування; підвищення фінансової спроможності територіальних громад; розвитку гендерно орієнтованого і партиципаторного бюджетування; підвищення рівня прозорості управління публічними фінансами. Перспективи подальших досліджень полягають у пошуку шляхів удосконалення функціонування бюджетної системи в контексті продовження реформування системи управління публічними фінансами. Introduction. For solving problems connected with slowing down of economic growth and declining of social welfare level, it is advisable to develop and implement state measures based on the concept of inclusive sustainable growth and forsee building an effective system of public financial management. This stipulates the necessity of improvement of budget policy, the principles of functioning of state and local budgets, inter-budgetary relations and requires detailed monitoring of the consequences of the transformation of the budget system as a result of administrative and territorial reforms and decentralization reforms. Methods. Such general and special methods as analysis and synthesis, comparison, generalization, associations, analogies and others have been used in the study. The purpose is to assess the impact of transformation processes on the functioning of state and local budgets, identifying problems and outlining prospects for improving the budget system in the context of continuation of reformation of the public financial management system. Conclusions. As a result of assessing the consequences of administrative and territorial reform and decentralization reform on functioning of the budget system, it has been found that most reform measures are aimed at improving the quality and accessibility of public services. Given the feasibility of raising the efficiency of the public financial management system, the need in the following has been proved: to develop a budget policy strategy that would take into account the key objectives of inclusive sustainable development; introduction of strategic and medium-term budget planning; improvement of program and target budgeting; increasing the financial capacity of territorial communities; development of gender-oriented and participatory budgeting; increasing the level of transparency of public finance management. Discussion lie in finding the ways of improving the functioning of the budget system in the context of continuation of reformation of the public financial management system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/45684
Розташовується у зібраннях:Вісник економіки 2021 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Лободіна.PDF1.52 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.