Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/45790
Назва: Дискусійні питання сутності фінансового інструментарію державно-приватного партнерства та проблеми його використання в Україні
Інші назви: Discussion issues of the essence of financial instruments of public-private partnership and problems of its use in Ukraine
Автори: Шулюк, Богдана
Shuliuk, Bohdana
Ключові слова: фінансовий інструментарій
проєкти
державно-приватне партнерство
приватні інвестиції
бюджетна підтримка
інвестиційний дохід
соціально-економічні результати
financial tools
projects
public-private partnership
private investments
budget support
investment income
socio-economic results
Дата публікації: 2022
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Шулюк, Б. Дискусійні питання сутності фінансового інструментарію державно-приватного партнерства та проблеми його використання в Україні [Текст] / Богдана Шулюк // Світ фінансів. – 2022. – Вип. 1. – С. 36-48.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Фінансова участь державних чи місцевих органів влади у проєктах державно-приватного партнерства здійснюється за допомогою відповідного інструментарію, який дає змогу створювати сприятливе середовище щодо залучення інвестицій приватного сектору для реалізації суспільно важливих інфраструктурних проєктів. Однак фінансовий інструментарій, який застосовують учасники партнерства у вітчизняній практиці, характеризується низькою фінансовою привабливістю для інвесторів через тривалий період реалізації, обмеженим рівнем прибутковості та високими ризиками на фінансовому ринку. Відтак актуальним є використання інноваційного фінансового інструментарію розвитку державно-приватного партнерства. Мета – узагальнити наукові підходи до визначення сутності фінансового інструментарію державно-приватного партнерства та визначити проблеми їх ефективного використання в Україні. Результати. Багатоаспектність трактувань дефініції “фінансові інструменти” дало змогу сформувати авторське тлумачення цього поняття, під яким розуміється засоби переміщення фінансових ресурсів від одних суб’єктів до інших задля реалізації пріоритетів фінансової політики держави та підприємницьких структур. Виокремлено види та складові фінансового інструментарію державно-приватного партнерства, а також встановлено проблеми їх використання у вітчизняній практиці внаслідок обмежувального характеру дії та прогалин у законодавстві. Висновки. У вітчизняній практиці необхідними є вдосконалення існуючих та розроблення новітніх фінансових інструментів, спрямованих на поліпшення інноваційно-інвестиційного клімату в сфері державно-приватного партнерства. При цьому важливим є посилене державне сприяння розвитку фінансового інструментарію згаданого партнерства, яке має орієнтуватися на підвищення капіталізації проєктів ДПП. Introduction. Financial participation of state or local authorities in public-private partnership projects is carried out with the help of appropriate tools that allow to create a favorable environment for attracting private sector investment for the implementation of socially important infrastructure projects. However, the financial tools used by the partners in the domestic practice are characterized by low financial attractiveness to investors due to the long period of implementation, limited profitability and high risks in the financial market. Therefore, the use of innovative financial tools for the development of public-private partnership is relevant. The purpose of the article is to generalize scientific approaches to determining the essence of financial instruments of public-private partnership and to identify problems of their effective use in Ukraine. Results. The multifaceted interpretation of the definition of "financial instruments" allowed to form an author's interpretation of this concept, which means the means of moving financial resources from one entity to another to implement the priorities of financial policy of the state and business structures. The types and components of financial instruments of public-private partnership are singled out, as well as the problems of their use in domestic practice due to the restrictive nature of the action and gaps in the legislation are identified. Conclusions. In domestic practice, it is necessary to improve existing and develop new financial instruments aimed at improving the innovation and investment climate in the field of public-private partnership. At the same time, it is important to strengthen state support for the development of financial instruments of this partnership, which should focus on increasing the capitalization of PPP projects.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/45790
Розташовується у зібраннях:Світ фінансів

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ШУЛЮК.PDF450.02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.