Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/45911
Назва: Дистанційна освіта в освітній діяльності вищої школи: виклики часу
Інші назви: Distance education in a high school educational activity: challenges of time
Автори: Ященко, Елеонора
Левандовська, Ірина
Yashchenko, Eleonora
Levandovska, Iryna
Ключові слова: дистанційна освіта
дистанційне навчання
освітня діяльність
distance education
distance learning
educational activity
Дата публікації: 2021
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Ященко, Е. Дистанційна освіта в освітній діяльності вищої школи: виклики часу [Текст] / Елеонора Ященко, Ірина Левандовська // Гуманітарні студії : історія та педагогіка. – 2021. – № 1. – С. 124-134.
Короткий огляд (реферат): У статті зазначається, що сучасний перехід освіти з традиційної на дистанційну вносить зміни у формат освітньої діяльності закладів вищої освіти. Впроваджуються нові методи, способи, прийоми її організації, а педагоги постають перед новими вимогами щодо ефективної реалізації своєї майстерності, підвищення власної професійної мобільності. Виокремлені оновлені завдання, котрі вимагають підготовки педагогічних кадрів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності закладів вищої освіти за умов дистанційного навчання, а саме: а) вивчення загальних основ інформаційних технологій, розвиток ключового рівня інформаційної компетенції викладача; б) засвоєння інформаційних технологій, специфічних для тієї предметної галузі, яка відповідає спеціальності викладача; в) знань загальної теорії та методики використання засобів інформаційних технологій у професійній педагогічній діяльності; г)підготовка до використання у процесі навчання спеціально орієнтованих на певний предмет засобів інформаційних технологій. В основі програм дистанційного навчання лежить модульний принцип, який полягає у тому, що кожна окрема дисципліна за змістом складається з декількох незалежних навчальних модулів (тем). Відповідно до цього, кожна навчальна дисципліна містить такі частини: змістову (електронний варіант лекцій); закріплювальну (практичні заняття); контрольну (тести і творчі завдання). При цьому викладачі навчаються ефективно розробляти авторські дистанційні курси, розміщувати навчальні матеріали (тексти лекцій, завдання до практичних / лабораторних та самостійних робіт; додаткові матеріали, а також відео, аудіо і презентаційні матеріали у різних форматах та через додаткові плагіни, автоматично формувати тести, додавати нові ресурси курсу). Також у процесі дослідження виявлено, що науково-педагогічним працівникам необхідно: формувати знання, вміння і навички у сфері мережевої культури; навчати студентів стратегіям і тактикам взаємодії з носіями та джерелами нових для них знань, оволодівати навичками двосторонньої комунікації з великою кількістю користувачів, діяльність яких відстежується і контролюється; вивчати нові інформаційні технології, які є специфічними для тієї предметної галузі, яка відповідає спеціальності викладача; створювати простір для вдосконалення своєї професійної діяльності та розробки інноваційних методів; розробляти варіативні методики з дистанційного навчання осіб з різними рівнями здібностей, віком і потребами. The article notes that the modern transition of education from traditional to distance makes changes in the format of educational activities of higher education institutions. New methods and ways of its organization are introduced; teachers meet new requirements concerning the effective realization of their skills and the increase of their professional mobility. Updated tasks that require teachers training to use information technology in the professional activities of higher education institutions in the context of distance education are emphasized, especially: a) studying of the general principles of information technology, the development of teacher’s key level of information competence; b) mastering of the information technologies which are specific to the subject area that corresponds to the teacher’s specialty; c) knowing of general theory and methodology of information technology using in professional pedagogical activities; d) preparing for using in the process of teaching the information technology which is specially focused on a particular subject. There is a modular principle in the basis of distance learning programs, which means that each discipline consists of several independent learning modules (topics) due to its content. Accordingly, each discipline contains the following parts: content-related (electronic version of the lectures); training (practical classes); controlling (tests and creative tasks). At the same time, the teachers learn to effectively develop author’s distance courses, to place teaching materials (lectures, tasks for practical / laboratory and independent work; additional materials, as well as video, audio and presentation materials in various formats and through additional plug-ins, to automatically generate tests, add new course resources). In this research it was revealed that scientific and pedagogical workers need to: form knowledge, skills and abilities in the field of network culture; teach students strategies and tactics of interaction with carriers and sources of new knowledge, master skills of two-side communication with a large number of users, whose activities are monitored and controlled; study new information technologies that are specific to the subject area that corresponds to teacher’s specialty; create space for improving their professional activities and developing innovative methods; develop varied methodology for distance learning of people with different levels of abilities, age and needs.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/45911
Розташовується у зібраннях:Гуманітарні студії: історія та педагогіка

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ященко.PDF560.99 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.