Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/46087
Назва: Видатки державного бюджету України на вищу освіту в світлі запровадження середньострокового планування
Інші назви: Spending of the State Budget of Ukraine on higher education in light of the implementation of medium- term planning
Автори: Кириленко, Ольга
Малиняк, Богдан
Kyrylenko, Olga
Malyniak, Bohdan
Ключові слова: вища освіта
видатки державного бюджету
бюджетне планування
програмно-цільовий метод
середньострокове планування
higher education
state budget expenditures
budget planning
program- target method
medium-term planning
Дата публікації: 2022
Видавництво: ЗУНУ
Бібліографічний опис: Кириленко, О. Видатки державного бюджету України на вищу освіту в світлі запровадження середньострокового планування [Текст] / Ольга Кириленко, Богдан Малиняк // Вісник економіки. – 2022. – № 3. – С. 152-168.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Досягнення стратегічних цілей розвитку вищої освіти в Україні вимагає покращення фінансового забезпечення та вдосконалення управління ресурсами цієї важливої для країни галузі. Мета дослідження – визначити проблемні аспекти формування видатків Державного бюджету України на вищу освіту в частині планування їх обсягів, ув’язки поточного і середньострокового бюджетного планування і практики застосування програмно-цільового методу та глибокого обґрунтування шляхів вирішення наявних проблем. Методи дослідження. У дослідженні застосовано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, такі як системний підхід, індукція, дедукція, логічний аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. Результати дослідження. Виявлено низку системних недоліків формування видатків Державного бюджету України на вищу освіту, які полягають у відсутності перспективного бюджетного планування, неузгодженості поточного планування видатків із середньостроковим бюджетним плануванням, формальному застосуванні програмно-цільового методу. Не створене належне інституційне забезпечення середньострокового бюджетного планування; фахівці, відповідальні за планування діяльності головного розпорядника бюджетних коштів, дуже часто не володіють необхідними знаннями та навиками. Без глибокого обґпунтування проводиться визначення і структурування головним розпорядником коштів галузі вищої освіти цілей, завдань та результативних показників у документах стратегічного й середньострокового планування. Визначення потреб у коштах відбувається непрозоро та не передбачає активної взаємодії виконавчих органів влади і галузевого міністерства з інститутами громадянського суспільства. Акцентовано на необхідності вдосконалення нормативно-правової бази планування видатків державного бюджету; узгодження процесу планування видатків з перспективними планами розвитку вищої освіти; запровадження середньострокового бюджетного планування; розвитку демократичних традицій бюджетного планування, притаманних для ринкової економіки. реалізація запропонованих заходів сприятиме формуванню достатнього фінансового забезпечення вищої освіти для розв’язання стратегічних і поточних завдань. Introduction. Achieving the strategic goals of the development of higher education in Ukraine requires improving financial support and improving the management and use of resources of this industry, which is important for the country. The purpose of the research is to determine the problematic aspects of the formation of the State Budget of Ukraine expenditures on higher education in terms of planning their volumes, the connection between current and medium-term budget planning and the practice of applying the program-target method and substantiating the ways to solve existing problems. Research methods. The research used general scientific and special methods of cognition, such as a systematic approach, induction, deduction, logical analysis, synthesis, comparison, generalization. Research results. A number of systemic shortcomings in the formation of the State Budget of Ukraine’s expenditures on higher education were revealed, which consist in the absence of long-term budget planning, the inconsistency of current expenditure planning with medium-term budget planning, and the formal application of the program- target method. Adequate institutional support for medium-term budgetary planning has not been created; specialists responsible for planning the activities of the chief manager of budget funds very often do not have the necessary knowledge and skills. Without a deep justification, the chief manager of funds in the field of higher education defines and structures goals, tasks and performance indicators in strategic and medium-term planning documents. Determining the need for funds is non-transparent and does not involve active interaction of the executive authorities and the branch ministry with civil society institutions. Emphasis is placed on the need to improve the regulatory framework for planning state budget expenditures; coordination of the expenditure planning process with prospective plans for the development of higher education; introduction of medium-term budget planning; the development of democratic traditions of budget planning inherent in a market economy; increasing the transparency of budget expenditure planning. Implementation of the proposed measures will contribute to the formation of sufficient financial support for higher education to solve strategic and current tasks.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/46087
Розташовується у зібраннях:Вісник економіки 2022 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кириленко.PDF1.36 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.