Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/16486
Назва: Оцінка міжнародних стандартів в умовах вітчизняної практики обліку необоротних активів
Інші назви: Evaluation of international standards in conditions domestic accounting practices of noncurrent assets
Автори: Матвійчук, Людмила
Matviychuk, Lyudmyla
Ключові слова: необоротні активи
основні засоби
облік
національні стандарти
міжнародні стандарти
non-current assets
fixed assets
accounting
national standards
international standards
Дата публікації: 2015
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Матвійчук, Л. Оцінка міжнародних стандартів в умовах вітчизняної практики обліку необоротних активів [Текст] / Людмила Матвійчук // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. праць. - 2015. - Вип. 4. - С. 24-32.
Короткий огляд (реферат): Актуальність. Вітчизняна економічна система все більшою мірою залежить від світових глобалізаційних процесів, що спричиняє необхідність формування адекватного інформаційного середовища. Його можна забезпечити за умови існування інтегрованої системи бухгалтерського обліку, що базується на принципах міжнародних стандартів обліку. Цей процес є цілком закономірним, оскільки облікові та звітні дані вітчизняних підприємств повинні бути порівняльними в рамках міжнародних співставлень, а реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає імплементацію міжнародних документів. Методи. Теоретичною та методологічною основою дослідження є висвітлені у працях вчених- економістів наукові положення у галузі управління необоротними активами та їх бухгалтерського обліку. Реалізація мети та завдань наукової роботи здійснена за допомогою наступних методів: системного підходу, узагальнення, монографічного, аналізу, порівняння тощо. Результати. Проаналізовано основні норми національного та міжнародного стандартів, які регулюють облік необоротних активів, зокрема основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних актиів. Встановлено основні розбіжності і спільні риси між П(С)БО та МСБО. Розкрито особливості визнання основних засобів, їх класифікації, оцінки та переоцінки, надходження й вибуття, порядок нарахування амортизації, відображення інформації про основні засоби у фінансовій звітності. Перспективи. Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на вивчення міжнародного досвіду ведення обліку необоротних активів та обгрунтування процесу гармонізації національних стандартів, що сприятиме підвищенню ефективності бухгалтерської практики.Introduction, Purpose. Domestic economic system is more dependent on the world processes of globalization, which causes the need to form an adequate information environment. It can be provided that ensure integrated accounting system based on the principles of international accounting standards. This process is quite natural, since the accounting and reporting data of domestic enterprises must be comparable in international comparisons, and accounting reform in Ukraine provides for the implementation of international instalments. Methods. Theoretical and methodological basis of research is highlighted in the writings of economists research position in the field of non-current assets and their accounting. Implementation of the goals and objectives of the scientific work carried out by the following methods: a systematic approach, synthesis, monographic, analysis, comparison etc. Results. The basic norms of national and international standards governing the accounting of fixed assets, including fixed assets, other non-current tangible assets and intangible acts. The basic differences and similarities between P(S)A and ISA. The features of fixed assets recognition, classification, assessment and reassessment, receipt and disposal procedure for depreciation, display information on fixed assets in the financial statements. Discussion. Prospects for future research will be aimed at studying the international experience of accounting of fixed assets and rationale for the harmonization of national standards that will improve the efficiency of accounting practices.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16486
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2015 рік Випуск 4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Матвійчук Л..pdf180.78 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.