Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/3073
Назва: Взаємозв'язок, взаємозумовлення та взаємодія природи і людини як чинники задоволення нужд
Інші назви: Interconnection, interdependence and interaction of nature and human as factors to meet its needs
Автори: Буян, Іван
Buyan, Ivan
Ключові слова: людина
природа
Всесвіт
Космос
Земля
середовище
людський організм
нужда
економічна теорія
здатність людини до праці
біологічні, духовні і соціальні нужди
природні властивості людини
задоволення нужденності
речовина
біохімічні перетворення
клітина
суспільство
громадянин
human
nature
Universe
Cosmos
Earth
environment
human organism
need
economic theory
the ability of human to work
biological
spiritual and social needs
natural properties of human
satisfaction of needs
substance
biochemical conversion
cell
society
citizen
Дата публікації: 2015
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Буян, І. Взаємозв'язок, взаємозумовлення та взаємодія природи і людини як чинники задоволення нужд [Текст] / Іван Буян // Психологія і суспільство. - 2015. - № 2. - С. 84-101.
Короткий огляд (реферат): Повне задоволення біологічних форм нужденності людини в їстівних речовинах, одязі, взутті та житлових умовах, а також широкого спектру її духовних і соціальних нужд є позаісторичною, вічною проблемою. У статті різнобічно доводиться, що ця проблемність первинно визначається не суспільством, а природою Землі, Космосу і, відповідно, функціонуванням людського організму. В її здоланні задіяні земне середовище, соціум і сама людина. Мета статті - з’ясування виняткової вагомості природи у формуванні спроможності втамування первинних біологічних нужд кожної людини. Для досягнення цієї мети автором зреалізовані оригінальні методологеми: по-перше, якщо біологія вивчає природні властивості людини, будову її організму, системи травлення, кровообігу, дихання, серцево-судинну і нервову системи, опорнорухомий апарат, структуру та обсяги необхідних для її життєдіяльності мінеральних, органічних речовин тощо, то у випадку предметно відрефлексованого дослідження економічною теорією біологічних, духовних, соціальних нужд людини, їх проблемного осмислення і відшукання способів належного задоволення, виникає обов’язковість задіяти у систему пізнання метод розмежування нужд та органів, які формують здатність особи до праці; по-друге, природа поєднує дві сфери, а саме безпосереднього та опосередкованого способів насичення її ресурсами нужденного організму людини; звідси постає проблема взаємодоповнення двох груп (від світу і від самої людини), що уможливлюють її народження, існування, розвиток, ситуаційне задоволення своєї нужди; по-третє, світ “підлаштував” природні речовини, предмети, явища, процеси до структури потрібних для людського організму речовин, їх склад і самоорганізацію біохімічних реакцій, або ж навпаки, об’єктивно запрограмовані нужди людини, різні біохімічні процеси він поєднав, узгодив із системами властивостей та розвиткового перебігу неорганічної природи, рослинного і тваринного світів; по-четверте, природа визначила, що для того щоб нужди постійно задовольнялись і відбувався нормальний процес обміну речовин, в організм людини щодобово має із зовнішнього природного середовища надійти близько 600 харчових речовин із яких 66 належать до абсолютно незамінних; по-п’яте, на рівні хімічних речовин, що оптимально повинні бути присутні в харчових продуктах, учені виділяються дві різні групи - органічні і мінеральні; по-шосте, природа створила окремі й воднораз взаємопов’язані сфери продукування мінеральних та органічних речовин, кожна з яких характеризується особливим механізмом руху від природних джерел до клітин організму людини; по- сьоме, вона сконструювала винятково складний, наддосконалий, побудований на клітинній системі, людський організм, здатний “прийняти” харчові продукти, здійснити процеси їх біохімічних перетворень і тим самим забезпечити його життєздатність і психофізичну стійкість. Complete satisfaction of biological forms of needs of human in the edible substances, clothing, shoes and housing conditions and also a wide range of spiritual and social needs are beyond historic, eternal problem. In the article comprehensively proved that this problem primarily determined not by society but by the nature Earth, Cosmos and accordingly by functioning of the human body. In its overcoming involved earth environment, society and man himself. Purpose ofthe article - clarify the exceptional importance of nature in the formation of capability to satisfy primary biological needs of each person. To achieve this goal, original metodologema was realized by author: first, if biology studies the natural properties of human, the structure of the body, system of digestion, circulation, respiratory, cardiovascular and nervous system, musculoskeletal system, structure and scope necessary for its life mineral, organic substances, etc., then in case subject-reflexive research by economic theory of biologic, spiritual and social needs of human, their problematic understanding and finding methods of proper satisfaction, appears obligatoriness to use into the system of knowledge method of separation of needs and organs that forming ability of individuals to labor; secondly, the nature combines two areas, namely direct and indirect ways of saturation resource to needy human organism; there is a problem here of complementarity of the two groups (from the world and from the human himself), that enabling it birth, existence, development, situational satisfaction of need; thirdly, the world “customized” natural substances, objects, phenomena, processes to the structure of necessary for the human body substances, their composition and self-organization of biochemical reactions or vice versa, objectively programmed needs of human, various biochemical processes he combined, agreed with system of properties and developmental course of inorganic nature, plant world and animal world; fourthly, nature has determined that in order to needs were constantly satisfied and there was the normal process of metabolism, into the human body every day from the outside environment should be received about 600 nutrients of which 66 belong to the absolutely essential; fifth, at the level of chemicals that optimally should be present in food, scientists identify two different groups - organic and mineral; sixth, nature has created separated and at the same time interrelated spheres of production of mineral and organic substances each of which is characterized by a special mechanism of motion from natural sources to the cells of the human body; seventh, it is constructed solely complicated, super perfect, built on cell system, the human body is able to “take” foods, make processes of their biochemical conversion and thus ensure its viability and psychophysical stability.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3073
ISSN: 1810-2131
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2015. - № 2 (60)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Буян І..pdf511.71 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.