Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/40122
Назва: Психічне здоров’я і психологічна діяльність для його збереження
Інші назви: Mental health and psychological activity to preserve it
Автори: Болтівець, Сергій
Boltivets, Sergii
Ключові слова: людина
психічне здоров’я
психологічна діяльність
якість психічного здоров’я
методологічні основи
методологема людинознавчої психології
збереження психічного здоров’я
психологія для суспільства
освітні психологи
клінічні психологи
підлітковий вік
психологічна служба
апаратурно-психологічні обстеження
психогігієнічний принцип рівноваги
human
mental health
psychological activity
mental health quality
methodological foundations
methodologem of human psychology
mental health preservation
psychology for society
educational psychologists
clinical psychologists
adolescence
psychological service
instrument and psychological examination
psychohygienic principle of equilibrium
Дата публікації: 2020
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Болтівець, С. Психічне здоров’я і психологічна діяльність для його збереження [Текст] / Сергій Болтівець // Психологія і суспільство. – 2020. – № 1. – C. 104-113.
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано методологію психологічної діяльності для збереження психічного здоров’я на матеріалі “Концепції охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. за №1018-р. Відзначено умовність охоплення названою Концепцією сфер діяльності психологів основних спеціалізацій – освітніх, клінічних, судових та інших як сфер застосування психологічного знання і фаху, так і відповідних їм спеціалізацій, які відображають більшою мірою галузі застосування психологічного знання, ніж його специфікаційні локації. Методологемою дослідження як універсалізованим способом мисленнєвого розв’язку окресленої проблеми є визначення суспільної ролі психології як дихотомії психології і суспільства: “Чим є психологія для суспільства?” і “Яким є суспільство у власному психічному бутті-відображенні?” Здійснено психологічне уточнення і доповнення використаного в обговорюваній Концепції визначення психічного здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) як стану повноцінної психічної діяльності людини, котрий забезпечує саморегуляцію психофізіологічних функцій організму і самореалізацію особистості в суспільстві. Цим самим психологічні підходи до визначення психічного здоров’я, у кожному з яких за основу взято різні сторони нормального й аномального функціонування психіки, гармонійно поєднані в наведеній методологемі людинознавчої психології, обґрунтованої Р. Трачем. Крім того, подано розроблену автором і введену до наукового обігу категорію якості психічного здоров’я як індивідуальної властивості особистості забезпечувати власну цілісність, адекватні власній внутрішній природі. Наведено вияви психічного здоров’я у різних сферах, узагальнені М.В. Савчиним, метолодогічні основи розвитку наукового знання у цьому напрямі, фундовані А.В. Фурманом. Аналіз проблеми у сфері психічного здоров’я в України проведено у формі визначення названою Концепцією основних десяти його компонентів-складників. Розрізнено напрями охорони і збереження психічного здоров’я, які мають становити собою цілісність медичної і психологічної діяльності. Здійснено рефлексію сучасного стану наукового розуміння і його втілення в моделі психологічної служби освіти та інших сфер суспільної практики. Окреслено найважливіші напрями психологічної діяльності освітніх психологів, які забезпечують збереження психічного здоров’я дітей, підлітків і дорослих людей. The article explores the methodology of psychological activity to preserve mental health on the material “Concepts of Mental Health Care in Ukraine until 2030”, approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 27, 2017 under No. 1018-p. It is noted the conditionality of coverage by the named Concept the spheres of activity of psychologists of the main specializations - educational, clinical, judicial and other as the spheres of psychological knowledge and specialty application, as well as their corresponding specializations, reflecting to a greater extent the field of psychological knowledge application, than its specification locations. The methodologem of the research as a universal way of thought solution of the outlined the problem is the definition of psychology’s social role as a dichotomy of psychology and society: “What is psychology for society?” and “What is society in its own mental being-reflection?” It was carried out the psychological clarification and supplementation of used in substantiated Concept definition of mental health of the World Health Organization (WHO) as a state of complete mental human activity, which provides self-regulation of psychophysiological functions of an organism and self-realization of personality in society. Thus, psychological approaches to the definition of mental health, each of which is based on different sides of the normal and abnormal functioning of the psyche, are harmoniously combined in the above mentioned methodologem of human psychology, developed and grounded by R. Trach. In addition, the category of mental health quality developed by the author and introduced into scientific circulation as an individual trait of personality to provide his own integrity, adequate to his own internal nature. Mental health expressions in various spheres, summarized by M.V. Savchin, methodological foundations of the development of scientific knowledge in this direction, sponsored by A.V. Furman, are presented. The analysis of the problem in the field of mental health in Ukraine was carried out in the form of defining the main ten constituent components named by the Concept. The directions of mental health care and preservation are distinguished, which should represent the integrity of medical and psychological activity. The reflection of the current state of scientific understanding and its implementation into the model of the psychological service of education and other spheres of social practice is carried out. The most important directions of psychological activity of educational psychologists, which ensure mental health preservation of children, adolescents and adults, are outlined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/40122
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2020. - № 1 (79)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Болтівець.pdf277.49 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.